Download:

Senaste uppdatering: 23 maj 2022

GENOM ATT KLICKA PÅ ”KÖP NU” ELLER PÅ ANNAT SÄTT SKAFFA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA (ENLIGT DEFINITIONEN HÄRI) SAMTYCKER DU TILL ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅR OCH SOM ETT VILLKOR FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV FÖLJANDE VILLKOR. OM DU INTE ÄR BERÄTTIGAD ELLER INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN HAR DU INTE VÅRT TILLSTÅND ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH CODAS (ENLIGT DEFINITIONEN HÄRI) TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN UTGÖR ETT AVTAL MELLAN CODA OCH DIG OM ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR

1. Omfattning och samtycke

1.1. Omfattning

1.1.1. Dessa villkor, som består av del I (Allmänna användningsvillkor) och del II (Ytterligare användningsvillkor) (sammantaget ”villkoren”) reglerar din användning av följande tjänster (sammantaget ”tjänsterna”) som erbjuds eller hanteras av Coda Payments Pte. Ltd. (”Coda Singapore”) och/eller dess närstående och dotterbolag, inklusive så som kan beskrivas i del II häri (benämns sammantaget ”Coda” och ”vi”, ”oss” eller ”vår”):

(a) webbplatsen (www.codapayments.com), tillsammans med åtkomst till den och alla dess länkar och funktioner,

(b) Codashop-mobilappen, Codashop-webbplatsen (www.codashop.com) och alla andra plattformar som Codashop är tillgänglig via (”Codashop”),

(c) användarkonton registrerade via Codashop (ett ”Coda-konto”),

(d) betalningsfunktioner och/eller återförsäljningstjänster via Codapay eller Codashop som ger dig möjlighet att göra inköp från Coda, dess externa handlare (”utgivare”) och/eller dess betalningskanalpartner (”betalningskanalerna”) och göra betalningar via betalningsmetoder som Coda gör tillgängliga på ovannämnda plattformar,

(e) det communityforum (https://community.codashop.com) där användare har möjlighet att publicera kommentarer (”Codaclub”) och/eller

(f) andra Coda-appar, -webbplatser och/eller -tjänster som länkar till dessa villkor.

1.1.2. Del II (Ytterligare användningsvillkor) nedan innehåller versioner av dessa villkor på engelska och vissa lokala språk, såväl som ytterligare ämnen som kan gälla för den jurisdiktion där du är bosatt.

1.1.3. Om inget annat anges i dessa villkor, ingås och avtalas villkoren härmed mellan dig och Coda Singapore.

1.2. Samtycke

Genom att använda någon av tjänsterna samtycker du till och bekräftar dessa villkor och samtycker till att vara bunden av dem. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ELLER BEKRÄFTAR DESSA VILLKOR MÅSTE DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA ELLER SKAFFA ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN.

1.3. Ändringar

Coda förbehåller sig rätten att när som helst och för framtiden göra ändringar i dessa villkor eller i någon av de policyer eller meddelanden som är relaterade till dess plattformar, webbplatser eller appar som Coda kan publicera på eller länka till från tjänsterna (”ändrade villkor”). Alla ändrade villkor införlivas genom denna hänvisning i och utgör en del av dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (”Coda-webbplatserna”) eller andra Coda-appar, -webbplatser och/eller -plattformar. Coda publicerar dessutom ett meddelande på dessa plattformar för att informera användare om de nya villkoren och datumet för den senaste utgåvan anges överst i villkoren. Du ansvarar att kontrollera ovannämnda webbplatser regelbundet för att se till att du har den senaste versionen av villkoren. Om en ändring i dessa villkor innebär en väsentlig ändring av dina rättigheter eller skyldigheter kan vi kräva att du samtycker till de ändrade villkoren för att kunna fortsätta använda tjänsterna. Din fortsatta användning av tjänsterna eller någon av de ovan angivna plattformarna efter eventuella ändringar i villkoren ska anses vara ett fortsatt samtycke till de ändrade villkoren.

1.4. Uppdateringar

Coda kan tillhandahålla nya funktioner, uppgraderingar, uppdateringar, korrigeringar och andra modifieringar av Tjänsterna (sammantaget ”varianter”). Vi kan uppdatera, korrigera eller modifiera Coda-webbplatserna, mobilappen eller någon av våra plattformar på distans. Du beviljar härmed Coda rätten att distribuera och tillämpa sådana varianter. Alla bestämmelser i dessa servicevillkor ska även gälla för alla sådana varianter.

Del I ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

2. Användning av tjänsterna

2.1. Tillämpning av villkor via användning

Dessa villkor ska gälla oavsett hur du skaffar åtkomst till eller använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till mobila enheter, stationära enheter, mobilappar, webbläsare eller någon annan enhet, app eller programvara.

2.2. Licens för användning

2.2.1. Coda beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, rättighetsbegränsad licens att med förbehåll för dessa villkor skaffa åtkomst till och använda Coda-webbplatserna och/eller tjänsterna för ditt personliga och icke-kommersiella bruk.

2.2.2. Coda förbehåller sig rätten att stoppa eller säga upp licensen utan föregående meddelande till dig om det visar sig att din användning av tjänsterna bryter mot dessa villkor.

2.3. Åtkomst till och användning av tjänster och Coda-webbplatser

2.3.1. Tjänsterna ger dig möjlighet att köpa begränsade rättigheter att skaffa åtkomst till och använda visst digitalt innehåll enligt beskrivningen häri, t.ex. presentkoder, app-/spelkrediter och vouchers från Coda eller dess utgivare via Coda-webbplatserna eller via utgivarnas webbplatser eller plattformar och betala för sådana inköp via betalningskanalerna genom:

(i) inlösen eller utnyttjande av förbetalda mobilkrediter som har utfärdats av din mobilnätsoperatör,

(ii) tillägg av ett sådant inköps värde på din kommande mobilfaktura som utfärdas av din mobilnätsoperatör eller

(iii) användning av ett av de andra betalningsalternativ som erbjuds av Codas betalningskanaler, t.ex. e-plånböcker, inlösen av vouchers, betalning över disk i deltagande närbutiker, kreditkort och penningöverföringar.

I syfte att undvika tveksamheter omfattar dessa inköp inte någon överlåtelse eller något köp av immateriella rättigheter i Codas tjänster eller något digitalt innehåll som erhålls via tjänsterna.

2.3.2. Inköp som görs med hjälp av tjänsterna sker i två former, där:

(a) du köper presentkoder, tillgodohavanden i appen/spelet och vouchers direkt från externa utgivare (”utgivarkoder”) som registrerade handlare och Coda tillhandahåller utgivarna hjälptjänster genom att behandla och inkassera betalningar för inköpta utgivarkoder för och å utgivarnas vägnar,

(b) Coda återförsäljer utgivarkoderna direkt till dig som registrerad handlare.

2.3.3. Friskrivning. Du bekräftar och förstår att digitalt innehåll (inklusive presentkoder, app-/spelkrediter och vouchers) inte har något penningvärde, är begränsat till användning för spel som utfärdas av den specifika utgivaren eller för användning i Codashop (så som tillämpligt) och inte kan överlåtas till någon annan person eller lösas in mot ”verklig” valuta av något slag.

2.4. Betalningsfunktioner och tjänster för återförsäljning av digitalt innehåll

2.4.1. Du initierar och gör ett inköp genom att välja att köpa utgivarkoder via (i) den relevanta utgivarens webbplats eller mobila plattform där du dirigeras till Codas webbplatser för att göra din betalning eller (ii) Codashop.

2.4.2. Om du vill göra betalningar via tjänsterna måste du ha ett giltigt och behörigt mobilkonto hos en av de mobilnätsoperatörer vi samarbetar med eller ett giltigt betalningsinstrument som har utfärdats av eller godkänns av betalningskanalerna.

2.4.3. Du har allt ansvar för användningen av dina betalningskonton eller -instrument via tjänsterna. Du bekräftar och samtycker till att Coda inte har något ansvar för någon obehörig användning av eller åtkomst till dina konton eller dina betalningsinstrument.

2.4.4. För betalningar via penningöverföring samlas alla bankuppgifter du tillhandahåller in direkt av de relevanta betalningskanalerna. Dessa uppgifter samlas inte in, lagras inte och behandlas inte av Coda. Läs vår integritetspolicy för att få information om hur vi behandlar andra betalningsuppgifter som du kan tillhandahålla i samband med ett inköp från Coda.

2.4.5. Coda, utgivarna och/eller betalningskanalerna förbehåller sig rätten och handlingsfriheten att avvisa eller neka en transaktion utan särskild anledning eller fastställa gränser för transaktionstyper och/eller -belopp.

2.5. Utgivarkoder

Med avseende på utgivarkoder som köps in via någon av Codas webbplatser eller med hjälp av någon av tjänsterna, är de relevanta utgivare som utfärdade de inköpta koderna, dvs. inte Coda, ensamt ansvariga för att lösa in koderna och för att tillhandahålla dig varor eller tjänster i utbyte. Om inget annat anges på den relevanta sidan med produktinformation på Codas webbplatser har utgivarkoderna inga utgångsdatum.

2.6. Ändring av tjänster

Coda förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, stoppa eller dra in tjänsterna helt eller delvis, med eller utan föregående meddelande till dig. Eventuella ändringar eller modifieringar kan återspeglas i dessa villkor i enlighet med avsnittet om Ändringar. Coda ska inte ha något ansvar för någon ändring av tjänsterna eller något stopp eller någon uppsägning av din åtkomst till eller användning av tjänsten.

2.7. Skatter, omkostnader och avgifter

Du ansvarar för alla tillämpliga skatter, tullar, valutaväxlingsavgifter, dataavgifter och relaterade avgifter för inköp du gör som ett resultat av eller under användningen av någon av Coda-webbplatserna eller tjänsterna.

2.8. Tvisthantering

Om du är missnöjd med några utgivarkoder som har köpts in med hjälp av tjänsterna eller om du tror att du har debiterats av misstag ska du kontakta följande parter direkt för att lösa ärendet:

(a) Coda för inköp gjorda i Codashop eller

(b) utgivaren för alla andra transaktioner.

Om du inte kan lösa ärendet direkt med utgivaren kan du lämna in en tvist eller ett klagomål mot utgivaren till oss. Du får inte göra några falska eller vilseledande uttalanden när du lämnar in tvisten eller klagomålet eller under den efterföljande utredningen. Coda utreder alla tvister som lämnas in till oss och vi vidtar rimliga åtgärder för att lösa dem. Den slutliga lösningen av sådana tvister ska dock upprättas enligt Codas eget gottfinnande och Coda ska inte ha något ansvar för olösta tvister med utgivaren.

2.9. Felhantering

Som en del av eller separat från tvistehanteringsprocessen kan Coda fastställa att ett misstag har begåtts och påverkar dig. Om Coda fastställer att du har blivit debiterad ett felaktigt eller för stort belopp kommer Coda efter eget gottfinnande att kreditera ditt konto eller på annat sätt arrangera en återbetalning för att rätta till misstaget. Om Coda fastställer att du inte blev debiterad när du borde ha blivit det eller att du har blivit debiterad ett för litet belopp kan Coda debitera ditt konto eller på annat sätt ta ut en betalning för att rätta till misstaget i enlighet därmed.

3. Konsumentskydd

3.1. Produktbeskrivningar

Coda gör allt vi kan för att säkerställa att produktbeskrivningarna på Codashop är så korrekta som möjligt. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag garanterar vi dock inte att sådana produktbeskrivningar är fullständiga och korrekta.

3.2. Återbetalningar

Du bekräftar och förstår att transaktioner som har genomförts framgångsrikt med hjälp av någon av Coda-webbplatserna eller tjänsterna är slutgiltiga och inte kan avbeställas. Inga returer accepteras och inga återbetalningar utfärdas om inget annat anges uttryckligen i dessa villkor. Om en återbetalning ska göras till dig efter en tvist och/eller felaktig hantering så som beskrivs i avsnitten Tvisthantering och Felhantering är tidsramen för att kreditera återbetalningen till ditt bank- eller betaltjänstekonto beroende av vilken betalningskanal som används eller din bank eller leverantör av betaltjänster.

4. Codashop-användarkonton

4.1. Kontotjänster

Du kan välja att registrera dig för ett Coda-konto, vilket ger dig möjlighet att:

(a) publicera kommentarer på Codaclub,

(b) skaffa åtkomst till vissa belöningsprogram eller kampanjer på Codashop,

(c) spåra eller föra register över dina inköpstransaktioner på Codashop samt

(d) använda andra funktioner i tjänsterna eller på Coda-webbplatserna som eventuellt endast är tillgängliga för registrerade användare.

4.2. Kontoverifiering

Om du registrerar dig för ett Coda-konto bekräftar du att du har givit Coda fullständiga och korrekta uppgifter om dig själv för verifieringsändamål och att du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt Coda-konto, dess lösenord och alla aktiviteter som sker inom ramen för ditt Coda-konto. I händelse av obehörig åtkomst till ditt Coda-konto måste du informera Coda omedelbart.

4.3. Transaktionshistorik

Du kan få åtkomst till en förteckning över alla dina lyckade och misslyckade inköp eller påfyllningar på din Coda-kontosida på www.codashop.com. Om det förekommer något misstag eller om information saknas kan du kontakta oss via HELP-widgeten på Codashop. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för att lösa frågan så snart det rimligen är möjligt.

4.4. Stängning eller stopp av Coda-kontot på grund av brott

Coda förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga ditt Coda-konto permanent, stoppa det eller avbryta din åtkomst till det när som helst om:

(a) du direkt eller indirekt försöker engagera dig i något beteende som är förbjudet enligt dessa villkor,

(b) du bryter mot någon klausul i dessa villkor och om överträdelsen kan avhjälpas underlåter att göra det inom 30 dagar efter att du har fått ett skriftligt meddelande från Coda som specificerar överträdelsen,

(c) en tillsynsmyndighet eller ett brottsbekämpande organ kräver att Coda gör det,

(d) du blir eller är föremål för konkursförfaranden,

(e) du har givit oss falska eller felaktiga uppgifter och har underlåtit att förse oss med de sanna eller korrekta uppgifterna inom 15 dagar efter att du har fått ett skriftligt meddelande från Coda som begär sådana uppgifter,

(f) Coda har att ditt Coda-kontos säkerhet har äventyrats eller att ditt konto har öppnats på ett obehörigt sätt och du underlåter att vidta åtgärder inom fem dagar efter att du har fått ett skriftligt meddelande från Coda som specificerar de nödvändiga korrigerande åtgärderna,

(g) du underlåter att efterleva dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för tjänsterna.

4.5. Användarens frivilliga stängning av Coda-kontot

Du kan välja att stänga ditt Coda-konto permanent när som helst och utan särskild anledning efter 30 dagars skriftligt varsel till Coda via www.codashop.com. Alla dina transaktioner före stängningen måste vara betalda och Coda förbehåller sig rätten att dra alla obetalda avgifter, tilläggsavgifter eller kostnader som du kan ha ådragit dig från ditt kontosaldo innan vi stänger ditt Coda-konto.

5. Användning av Codaclub och användarinnehåll

5.1. Användarinnehåll. Du ansvarar för allt innehåll du överför, publicerar, delar, skickar eller anslår, oavsett om det är offentligt eller privat (”användarinnehåll”), på Codaclub. Coda åtar sig inget ansvar för användarinnehållet och har ingen skyldighet att kontinuerligt övervaka, moderera eller granska användarinnehållet. Coda kan dock ta bort användarinnehåll som bryter mot dessa villkor på begäran av en annan användare eller efter eget gottfinnande.

5.2. Ingen oriktig framställning. Du får inte framställa din identitet oriktigt, utge dig för att vara någon fysisk eller juridisk person eller vilseleda andra användare med avseende på ursprunget för det användarinnehåll du överför, publicerar, delar, skickar eller anslår.

5.3. Begränsningar för användarinnehåll. Du får inte överföra, publicera, dela, skicka eller anslå användarinnehåll som:

(a) trakasserar, mobbar eller hotar andra användare, personer eller grupper,

(b) diskriminerar eller förespråkar hat och/eller våld mot andra användare, personer eller grupper, inklusive baserat på etnicitet, rastillhörighet, kön, religion, funktionsnedsättning eller någon annan identitetsegenskap eller sårbarhet,

(c) är ärekränkande eller smädligt,

(d) är stötande, obscent, grafiskt eller sexuellt uttryckligt,

(e) bryter mot förbuden avseende användares uppförande så som framställs i avsnittet Användares skyldigheter,

(f) på något sätt gör intrång i immateriella rättigheter eller bryter mot bestämmelserna i avsnittet Användning och ägande av immateriella rättigheter,

(g) på något sätt inkräktar på andra användares eller personers integritet eller bryter mot bestämmelserna i avsnittet Personuppgifter och konfidentiella uppgifter,

(h) bryter mot någon annan bestämmelse i dessa villkor eller är olagligt på något sätt.

5.4. Rättigheter till användarinnehåll. Du framställer och garanterar (i) att du äger eller har rätt att överföra, publicera, dela, skicka eller anslå användarinnehållet och (ii) att användarinnehållet inte bryter mot dessa villkor och några relevanta lagar eller förordningar som är tillämpliga i din jurisdiktion.

5.5. Borttagning av användarinnehåll. Du godkänner och samtycker till att Coda kan ta bort ditt användarinnehåll om det bryter mot detta avsnitt på Codaclub eller någon del av dessa villkor, utan att det har negativ inverkan på Codas gottfinnande att stoppa eller stänga ditt Coda-konto.

6. Användares skyldigheter

6.1. Med avseende på dina inköp bekräftar du: (i) att du köper utgivarkoder via tjänsterna för din egna exklusiva och personliga konsumtion, (ii) att du inte ska ha någon rätt att reproducera, kopiera, distribuera eller på annat sätt utnyttja innehåll, varor eller tjänster som du har fått samt (iii) att du alltid efterlever alla tillämpliga lagar, regler och förordningar under ditt inköp och din användning av utgivarkoderna.

6.2. När du använder någon av tjänsterna får du inte utföra någon av följande handlingar eller använda tjänsterna för att engagera dig i följande handlingar:

6.2.1. Bedrägeri och olagligt uppförande

(a) använda Tjänsterna på något sätt som bryter mot någon tillämplig lag, föreskrift eller förordning eller för något olagligt ändamål,

(b) använda tjänsterna för att avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag, regel, kod, direktiv, riktlinje, policy eller förordning, inklusive och utan begränsning lagar och krav (oavsett om de har laga kraft eller ej) mot penningtvätt eller terrorism,

(c) använda tjänsterna för att utge dig för att vara någon fysisk eller juridisk person eller på annat sätt framställa din anknytning till en fysisk eller juridisk person oriktigt,

(d) dölja ditt ursprung, din bostadsort eller eventuella identifierare, avsiktligt eller på annat sätt, för att kringgå geografiska begränsningar eller undvika villkor som gäller för ett specifikt land, för att köpa produkter och/eller tjänster som inte är tillgängliga eller tillämpliga i ditt bosättningsland eller för något annat olagligt ändamål,

(e) avlägsna något meddelande om äganderätt från tjänsterna,

(f) debitera andra för att använda tjänsterna,

(g) använda tjänsterna för något kommersiellt ändamål eller till förmån för någon tredje part eller på något sätt som inte är tillåtet enligt de licenser som beviljas häri eller

(h) använda tjänsterna för eventuella bedrägliga ändamål.

6.2.2. Missbruk, trakasserier och störning av användarupplevelsen

(a) störa andra användares användning av tjänsterna,

(b) störa, manipulera eller skapa avbrott i de tjänster eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna eller någon annan användares användning av tjänsterna eller överträda eventuella krav, procedurer, policyer eller förordningar avseende nätverk som är anslutna till tjänsterna,

(c) störa det normala diskussionsflödet eller på annat sätt agera på ett sätt som har en negativ inverkan på andra användares förmåga att delta i diskussioner i realtid,

(d) ladda upp, publicera, skicka via e-post, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra, för någon annan användare eller person, något material som innehåller programvaruvirus, maskar, trojaner eller någon annan datorkod, rutiner, filer eller program som är utformade för att direkt eller indirekt störa, manipulera, avbryta, förstöra eller begränsa funktionerna i eller integriteten hos någon datorprogramvara, maskinvara eller data eller telekommunikationsutrustning,

(e) ladda upp, publicera, skicka via e-post, överföra eller på annat sätt göra oombedd eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, ”spam”, kedjebrev, pyramidplaner eller någon annan obehörig form av värvning eller

(f) ladda upp, publicera, skicka via e-post, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra något innehåll via tjänsterna som är olagligt, skadligt, hotfullt, ovettigt, trakasserande, skrämmande, oroande, ärekränkande, nedsättande, vulgärt, obscent, smädligt, inkräktande på någon annans integritet, hatfullt eller diskriminerande eller anstötligt på annat sätt.

6.2.3. Skada på Codas verksamhet, plattformar eller tjänster

(a) försöka skada, störa eller på annat sätt engagera sig i aktiviteter som förminskar Codas verksamhet och anseende och Coda-webbplatsernas kapacitet att betjäna andra användare, eller hindra eller störa Codas tillhandahållande av tjänsterna på något sätt,

(b) försöka dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller hacka tjänsterna (eller någon del därav) eller besegra eller övervinna krypteringsteknik eller säkerhetsåtgärder som har upprättats av eller till förmån för Coda med avseende på tjänsterna och/eller data som överförs, behandlas eller lagras av Coda,

(c) försöka skaffa åtkomst till konton, datorer eller nätverk som är relaterade till Codas webbplatser och tjänster utan tillbörligt godkännande eller

(d) vidta någon åtgärd eller engagera sig i något uppförande som direkt eller indirekt skulle kunna skada, avaktivera, överbelasta, störa eller försämra tjänsterna eller de servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna.

6.2.4. Du förstår att förteckningen över handlingar ovan inte är uttömmande och att handlingar som liknar de som anges ovan eller som är olagliga, bedrägliga, missbrukande eller skadliga på ett liknande sätt också ska vara förbjudna.

7. Användning och ägande av immateriella rättigheter

7.1. Coda äger eller innehar alla nödvändiga licenser för alla immateriella rättigheter (inklusive samtliga befintliga och framtida upphovsrätter, varumärken och patenträttigheter) i all information, text, material, grafik, logotyper, ikoner, ljudinspelningar, programvara och källkod på Codas webbplatser, inklusive de plattformar via vilka Coda tillhandahåller dig tjänsterna (”ämnesområden”).

7.2. Om inget annat anges i dessa villkor ägs allt innehåll från tredje part på Codas webbplatser av Coda eller också licensieras det till Coda i enlighet med relevanta lagar.

7.3. Om du väljer att lämna synpunkter och förslag avseende problem med eller föreslagna ändringar eller förbättringar av tjänsterna (”feedback”) beviljar du härmed Coda en obegränsad, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, helt betald, royaltyfri rätt att utnyttja din feedback på alla sätt och för alla ändamål, inklusive för att förbättra tjänsterna och skapa andra produkter och tjänster.

7.4. Med undantag för det som uttryckligen godkänns enligt dessa villkor har du ingen rätt, ingen äganderätt eller inget intresse i eller till ämnesområdena. Utan vårt (eller våra leverantörers eller licensgivares om tillämpligt) uttryckliga skriftliga tillstånd får du inte, i någon form eller på något sätt:

(a) anpassa, reproducera, modifiera, visa, utföra, publicera, distribuera, sprida, sända, cirkulera eller skapa härledda verk från något av ämnesområdena (inklusive och utan begränsning visning och distribution av något av ämnesområdena via externa webbplatser eller annan nätverksansluten datormiljö) eller

(b) kommersialisera information, varor eller tjänster från eller i samband med något av ämnesområdena.

8. Personuppgifter och konfidentiella uppgifter

8.1. Integritetspolicy

Coda kan skaffa åtkomst till, samla in, lämna ut och/eller behandla dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänsterna. Du bekräftar, samtycker till och förstår att denna typ av åtkomst, insamling, utlämnande och/eller behandling ska ske i enlighet med Codas integritetspolicy.

8.2. Användares skyldigheter avseende personuppgifter

När du använder tjänsterna samtycker du till att inte på något sätt:

(a) skörda eller samla in uppgifter om eller avseende andra användare eller personer, inklusive och utan begränsning alla typer av personuppgifter,

(b) använda tjänsterna för att samla in eller lagra personuppgifter om andra användare eller personer i samband med de det uppförande och de aktiviteter som framställs som förbjudna i avsnittet Användares skyldigheter samt

(c) överföra, publicera, dela, lämna ut eller anslå en annan persons konfidentiella uppgifter eller personuppgifter.

8.3. Konfidentiella uppgifter

Du får inte ladda upp, publicera, skicka via e-post, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra, via tjänsterna, något innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller något avtal eller någon förtroenderelation (t.ex. insiderinformation eller äganderättsskyddade och konfidentiella uppgifter som du har fått kännedom om eller som har lämnats ut som en del av anställningsrelationer eller enligt sekretessavtal).

9. Gottgörelse och ansvar

[fs-toc-omit]9.1. Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Coda, dess närstående och dotterbolag och deras respektive ledare, styrelseledamöter, medarbetare, ombud, licensgivare, representanter och externa leverantörer skadeslösa från och mot alla anspråk, åtgärder, förfaranden, förluster, skadeståndsansvar, utgifter, skador och omkostnader, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden, som uppstår genom eller i samband med din användning av tjänsterna och/eller ditt eventuella brott mot dessa villkor, alla tillämpliga lagar eller eventuella tvister eller ärenden mellan dig och någon tredje part.

[fs-toc-omit]9.2. Ansvarsbegränsning

9.2.1. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA CODA OCH DESS RESPEKTIVE MEDARBETARE, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD OCH REPRESENTANTER ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFANDE ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, DIN ANVÄNDNING AV CODA-WEBBPLATSERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA (INKLUSIVE OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA) ELLER FÖR NÅGRA UTGIVARKODER SOM KÖPS IN ELLER TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS VIA TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ GARANTI, AVTAL, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STADGA ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG TEORI OCH OAVSETT OM CODA HAR BLIVIT UNDERRÄTTAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER EJ.

9.2.2. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGAR SKA CODAS OCH DESS RESPEKTIVE MEDARBETARES, LEDARES, OMBUDS OCH REPRESENTANTERS SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER DE TRANSAKTIONER SOM AVSES HÄRI, OAVSETT OM DET SKER GENOM AVTAL, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAN TEORI), GARANTI ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA DET BELOPP DU HAR BETALAT VIA TJÄNSTERNA FÖR DEN TRANSAKTION SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET OM ANSVAR.

9.2.3. Coda ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot dig för Codas eller dess medarbetares, ombuds eller representanters underlåtenhet eller försening med att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor, i den utsträckning sådan underlåtenhet eller försening orsakas av en händelse eller ett tillstånd som ligger utanför deras rimliga kontroll. Lagarna i vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutande eller begränsning av vissa skadestånd. Om dessa lagar gäller kan det hända att vissa eller alla ovanstående friskrivningar, uteslutanden eller begränsningar inte gäller för dig och du kan ha rättigheter som gäller i tillägg till de som ingår i dessa villkor. Codas skadeståndsansvar är begränsat till den största omfattning som medges enligt gällande lag.

9.2.4. Utan hinder av eventuella motsägande lagar, regler eller förordningar samtycker du till att alla anspråk du kan ha som uppstår genom dessa villkor måste tas upp eller lämnas in till den relevanta domstolen i den jurisdiktion där du befinner dig inom ett år efter att ett sådant anspråk först kunde lämnas in. Alla anspråk som tas upp efter denna period ska för alltid vara förbjudna.

10. Ingen garanti och ansvarsfriskrivning

10.1. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, FELFRIA, SÄKRA ELLER FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG DATORPROGRAMVARA.

10.2. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER CODA OSS HÄRMED OCH VI GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE CODA-WEBBPLATSEN, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH UTEBLIVET INTRÅNG I TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER.

10.3. Coda har ingen kontroll över kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet, tillförlitlighet, laglighet eller någon annan del av någon vara eller tjänst som tillhandahålls av en utgivare och som du köper med hjälp av tjänsterna. Utöver det anges på annat sätt i dessa villkor ska Coda inte ha någon skyldighet att utfärda återbetalningar om ett inköp inte uppfyller dina förväntningar eller om den relevanta utgivaren inte uppfyller sina åtaganden, även om Coda kommer att vidta rimliga ansträngningar för att hjälpa dig i dessa ärenden enligt beskrivningen i avsnitten Tvisthantering och Felhantering. Coda har ingen skyldighet och kan inte garantera att vi kan lösa eventuella tvister som är relaterade till din transaktion så att du blir nöjd.

10.4. Coda kan, efter eget gottfinnande och när som helst, stoppa eller säga upp din åtkomst till eller avaktivera din användning av tjänsterna och/eller Coda-webbplatserna utan särskild anledning och utan föregående meddelande till dig, inklusive om Coda misstänker bedrägligt, olagligt, obehörigt eller olämpligt uppförande från din sida eller om du har brutit mot någon del av dessa villkor. Coda kan också, när som helst, enligt vårt eget gottfinnande och utan föregående meddelande, införa begränsningar avseende de typer av och/eller det antal transaktioner du får göra.

10.5. Du samtycker till och förstår att tjänsternas tillgänglighet är beroende av våra tjänsteleverantörers, betalningskanalers, utgivares och/eller våra närstående och dotterbolags nätverk och systemtillgänglighet.

10.6. Tjänsterna och/eller Coda-webbplatserna kan försenas, avbrytas eller störas då och då under en obestämd tidsperiod. Om något av det ovannämnda inträffar ska Coda inte hållas till ansvar för några anspråk som uppstår genom eller i samband med sådana förseningar, avbrott, störningar, begränsningar, stopp, uppsägningar eller liknande som berör tjänsterna och/eller Coda-webbplatserna.

11. Allmänna bestämmelser

11.1. Länkar till externa webbplatser

Länkar till externa webbplatser som tillhandahålls via tjänsterna kan leda till att du lämnar Coda-webbplatserna. Observera att de länkade webbplatserna eventuellt inte ägs eller styrs av Coda på något sätt och att du därför skaffar åtkomst till dem på egen risk. Coda ansvarar inte för innehållet, användningsvillkoren eller integritetsrutinerna på någon sådan länkad webbplats eller för någon länk som förekommer på en länkad webbplats, inklusive eventuella ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Förekomsten av en länk till en tredje part innebär eller uttrycker inte på något sätt att Coda har anknytning till, stödjer eller sponsrar någon länkad webbplats och/eller något av innehållet den.

11.2. Meddelanden

Vi kan göra meddelanden, som vi enligt lag kan vara skyldiga att lämna, tillgängliga i elektroniskt format (t.ex. men inte begränsat till när du besöker Coda-webbplatserna eller -plattformarna, via formulär eller e-post, när Coda publicerar meddelanden eller uppdateringar av dessa villkor eller när Coda kommunicerar med dig via din e-post eller ditt mobilnummer). Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss i elektroniskt format och samtycker till att alla villkor, meddelanden, regler, utlämnanden, policyer och andra meddelanden från Coda som tillhandahålls dig elektroniskt ska anses uppfylla alla rättsliga krav avseende skriftlig kommunikation och ska anses vara överlämnade på datumet för den elektroniska kommunikationen.

11.3. Inget avstående

Codas underlåtenhet eller försening i upprätthållandet av någon rättighet eller bestämmelse inom ramen för dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från eller en begränsning av vår rätt att upprätthålla dessa villkor vid ett senare tillfälle och kräva strikt efterlevnad av dem.

11.4. Ingen rekommendation

Hänvisningar till varor, tjänster och/eller verksamheter på någon av Coda-webbplatserna utgör eller antyder inte ett godkännande eller en rekommendation av dessa varor, tjänster och/eller verksamheter från Codas sida.

11.5. Uppsägning

Coda kan, efter eget gottfinnande, säga upp din åtkomst till någon av Coda-webbplatserna, tjänsterna och/eller ditt Coda-konto om du bryter mot något del av dessa villkor. I händelse av uppsägning ska bestämmelserna i avsnittet Gottgörelse och ansvar fortsätta att gälla.

11.6. Säkerhet

Coda vidtar alla rimliga åtgärder för att bevara säkerheten för de uppgifter du lämnar ut till oss. Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara helt säker. Coda strävar visserligen efter att skydda alla dataöverföringar via internet (inklusive dina uppgifter) och har vidtagit betydande åtgärder för att minska säkerhetsrisker, men Coda garanterar inte och kan inte säkerställa absolut säkerhet för några uppgifter som du överför till Coda. Därför överförs alla uppgifter som du överför till Coda på din egen risk.

11.7. Relation

Ingenting i dessa villkor är avsett att skapa eller skapar någon form av joint venture, relation av typen arbetstagare-arbetsgivare eller borgenär-gäldenär, depositionsavtal, partnersamarbete eller förtroenderelation mellan dig och Coda.

11.8. Överlåtelse

Du får inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor eller någon del av dem till någon annan part utan vårt föregående skriftliga godkännande. Alla försök från din sida att göra detta utan vårt föregående skriftliga godkännande ska anses vara ogiltiga. Vi har dock rätt att när som helst överlåta dessa villkor och/eller någon av våra skyldigheter, helt eller delvis, till något av Codas närstående eller dotterbolag eller någon tredje part, med eller utan meddelande till dig.

11.9. Översatta villkor

Dessa villkor har utarbetats på engelska. I den utsträckning en översatt version av villkoren inte stämmer överens med den engelska versionen ska villkoren i den engelska versionen gälla. Del II (Ytterligare användningsvillkor) innehåller länkar till versioner som är översatta för vissa jurisdiktioner.

11.10. Fullständigt avtal

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Coda och ersätter och upphäver alla tidigare och samtida avtal, anspråk, framställningar och överenskommelser som är relaterade till dessa villkors ämnesområde. Ingen modifiering eller ändring av dessa villkor är bindande för Coda om den inte är godkänd av Coda, framställd skriftligen och publicerad på samma sätt som tidigare bindande versioner.

11.11. Avskiljbarhet

Om en domstol med behörig jurisdiktion fastställer att någon av bestämmelserna i dessa villkor är ogiltig eller ogenomförbar kommer den bestämmelsen att begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning, varefter de återstående bestämmelserna fortsätter att ha fullständig kraft och verkan.

11.12. Gällande lag

Om inget annat anges i Del II (Ytterligare användningsvillkor) ska följande gälla:

11.12.1. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Singapore, utan hänsyn till dess bestämmelser om motstridiga lagar.

11.12.2. Vi (eller den relevanta Coda-enheten) ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med dessa villkor (inklusive eventuella frågor avseende deras förekomst, giltighet eller uppsägning) i godo, men om sådana ansträngningar misslyckas ska tvisten hänvisas till och lösas slutgiltigt via ett skiljeförfarande som administreras av Singapore International Arbitration Centre (”SIAC”), i enlighet med SIAC:s då gällande regler för skiljeförfaranden (”SIAC-regler”) som anses vara införlivade i detta avsnitt om gällande lag via hänvisning. Skiljeförfarandets säte skall vara Singapore och skiljenämnden skall bestå av en skiljedomare. Alla skiljeförfaranden ska hållas på engelska. Skiljedomarens beslut ska vara slutgiltigt och bindande.

12. Användares åtaganden

12.1. Ålder

Tjänsterna är inte avsedda för personer under myndighetsåldern i ditt land (en ”minderårig”). Med förbehåll för specifika åldersbegränsningar som gäller i ditt land och såvida inte annat anges i dessa villkor krävs tillstånd och samtycke från en förälder eller vårdnadshavare för minderårigas användning av tjänsterna. Genom att fortsätta använda tjänsterna anses en sådan förälder eller vårdnadshavare ha samtyckt till dessa villkor å den minderåriges vägnar och ansvarar därför för användningen av tjänsterna, inklusive upprättandet och användningen av den minderåriges Coda-konto, inköp eller transaktioner som görs av den minderårige och huruvida den minderårige var under tillsyn under sådant köp eller ej. Därför kan inköp inte ångras på grund av att de gjordes utan tillstånd, samtycke och/eller tillsyn från en förälder eller vårdnadshavare.

12.2. Användning för lagliga ändamål

Du får endast använda tjänsterna för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lagar, regler, koder, direktiv, riktlinjer, policyer och förordningar.

12.3. Användning av enheter

Du garanterar att du använder tjänsterna eller Coda-webbplatserna via en dator eller annan enhet som du äger eller som ägaren till en sådan dator eller annan enhet har givit dig behörighet att använda.

12.4. Användning av betalningsinstrument

Du är ensam ansvarig för användningen av dina valda betalningsinstrument i samband med våra tjänster och Coda har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon obehörig användning av dina betalningsinstrument i samband med tjänsterna.

13. Kontakta oss

Om du har förfrågningar eller frågor i samband med dessa villkor kan du skriva till support@codapayments.com eller gå till vårt hjälpcenter.

Del II YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR – LANDSSPECIFIKA

I tillägg till de allmänna användningsvillkoren ovan gäller de följande ytterligare användningsvillkoren (”ytterligare villkor”) för användare i de länder som anges nedan. Du kan få åtkomst till en kopia av villkoren, inklusive de ytterligare villkor som gäller för ditt land, på både engelska och respektive lokala språk nedan.

EU/EES/Schweiz/Storbritannien

1. Tillämpningsområde. Om du är bosatt i eller befinner dig i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien ska dessa bestämmelser (”EU-bestämmelserna”) reglera din användning av tjänsterna i tillägg till de allmänna användningsvillkoren, såvida inget annat anges i dessa regler för EU eller Storbritannien. Om det förekommer av någon motstridighet mellan dessa EU-bestämmelser och föregående allmänna användningsvillkor ska dessa EU-bestämmelser gälla i den utsträckning det krävs för att lösa motstridigheten.

2. Leverantör av tjänster. Du förstår och samtycker till att tjänsterna, så som de definieras, tillhandahålls dig av Coda Netherlands Holdings B.V., med säte på Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam, Nederländerna och momsregistreringsnummer 862518866 (”Coda Nederländerna”), och att villkoren härmed ingås och avtalas mellan dig och Coda Nederländerna. Coda Nederländerna arbetar med externa handlare/utgivare av digitalt innehåll och betalningskanaler, inklusive vårt dotterbolag Coda Payments Pte. Ltd. och andra partner, för att tillhandahålla dig tjänster.

3. Innehållsdistribution. Coda Nederländerna tillhandahåller innehållsdistributionstjänster i EU/EES, Schweiz och Storbritannien via Codashop och säljer de relevanta koderna till dig. Alla hänvisningar till ”utgivaren” eller ”Utgivarna” i villkoren ska avse Coda Nederländerna.

4. Priser. Alla priser som erbjuds på Codashop är inklusive moms till gällande taxa och alla andra skatter och tilläggsavgifter.

5. Leverans av koderna. Koderna kan levereras på ett av två sätt, antingen (i) direkt till ditt unika spel- eller konto-ID eller (ii) till den e-postadress du har givit oss. Om inget annat framställs får du ett meddelande, när du gör ett inköp på Codashop, som bekräftar att din transaktion har genomförts och koderna levereras inom en kort tid efter ditt inköp. Coda Nederländerna har inget ansvar för någon skada som uppstår genom att du tillhandahåller ett felaktigt spel- eller konto-ID eller en felaktig e-postadress. Varje kod är unik och kan endast lösas in en gång hos den relevanta utgivaren.

6. Överensstämmelse. Coda Nederländerna garanterar att koderna stämmer överens med de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och med tillämpliga lagar som gäller på det datum då transaktionen genomförs. Coda Nederländerna ska inte ha någon skyldighet eller något ansvar med avseende på någon defekt eller bristande överensstämmelse som upptäcks efter inlösen eller aktivering av koderna enligt ovan. Alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i avtal, stadga eller lag, undantas härmed uttryckligen i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

7. Lagstadgad ångerrätt. Enligt förordningar i EU/EES eller Storbritannien har du en lagstadgad rätt att ångra dig och att dra dig ur vissa avtal med avseende på inköp av koder. Se denna sida för att få mer information om omfattningen av dina lagstadgade rättigheter och hur du kan utöva dem.

8. Icke tillämplig ansvarsfriskrivning. Avsnitt 10.3 i villkoren gäller inte för dig.

9. Gällande lag och tvistlösning. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna, utan hänsyn till dess bestämmelser om motstridiga lagar. Vi ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med dessa villkor (inklusive eventuella frågor avseende deras förekomst, giltighet eller uppsägning) i godo, men om sådana ansträngningar misslyckas ska tvisten lösas slutgiltigt av Amsterdams distriktsdomstol efter förhandlingar på engelska inför kammaren för internationella handelsärenden (”Nederländernas handelsdomstol” eller ”NCC:s distriktsdomstol”), med uteslutande av andra domstolars behörighet. En talan om provisoriska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, som är tillgängliga enligt nederländsk lag kan väckas i NCC:s distriktsdomstol i summariska förfaranden (CSP) med förhandlingar på engelska. Eventuella överklaganden av NCC- eller CSP-domar kommer att lämnas in till Amsterdams appellationsdomstols kammare för internationella handelsärenden (”Nederländernas handelsappellationsdomstol” eller ”NCCA”). NCC:s arbetsordning gäller.

Enligt tillämpliga regler är vi skyldiga att tillhandahålla en länk till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet som du kan nå på: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Men Coda har ingen förpliktelse och är ej heller villigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter.

10. Bindande och genomförbara. Du förstår och samtycker till att dessa villkor utgör ett bindande och genomförbart avtal mellan dig och Coda Nederländerna och att de rättigheter och skyldigheter som framställs i dessa villkor ska gälla mellan dig och Coda Nederländerna när du bekräftar ditt samtycke.

11. Kontaktuppgifter. Om du har ett klagomål avseende de koder du har köpt in via Codashop eller tjänsterna kan du kontakta oss via vår kontaktsida. Om du vill kontakta oss om med några andra frågor kan du göra det på följande adress:

Namn: Coda Netherlands Holdings B.V.
Huvudkontor:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam, Nederländerna
Momsregistreringsnummer:
NL 862518866B01
E-postadress:
support.eu@codapayments.com

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->