Download:

Warunki w języku angielskim są dostępne tutaj.

Data wejścia w życie: 8 września 2021

KLIKAJĄC OPCJĘ „KUP TERAZ” BĄDŹ UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG (ZDEFINIOWANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE) LUB KORZYSTAJĄC Z NICH W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ PONIŻSZE WARUNKI, A TAKŻE, JAKO WARUNEK KORZYSTANIA Z USŁUG, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH LUB NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI, NIE JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG ORAZ ŚWIADCZENIE PRZEZ FIRMĘ CODA (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE) USŁUGI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA STANOWI UMOWĘ ZAWARTĄ PRZEZ FIRMĘ CODA I UŻYTKOWNIKA ZOBOWIĄZUJĄCĄ GO DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

1. Zakres i akceptacja

1.1. Zakres

1.1.1. Niniejsze warunki, składające się z Części I (Ogólne warunki użytkowania) i Części II (Dodatkowe warunki użytkowania) (łącznie: „Warunki”) regulują korzystanie z podanych niżej usług (łącznie: „Usługi”) oferowanych lub zarządzanych przez spółkę Coda Payments Pte. Ltd. („Coda Singapur”) i/lub jej podmioty stowarzyszone i zależne, w tym wymienione w Części II niniejszego dokumentu (łącznie: „Coda”, „spółka Coda”, „my”, „nas”, „nasz”, „nam”, itp.):

(a) Witryna internetowa (www.codapayments.com) wraz z dostępem do niej oraz wszelkimi łączami i funkcjami;

(b) Aplikacja mobilna Codashop, witryna internetowa Codashop (www.codashop.com) i wszystkie pozostałe platformy, za pośrednictwem których dostępne są rozwiązania Codashop („Codashop”);

(c) Konta użytkowników zarejestrowane za pośrednictwem Codashop („Konto Codashop”);

(d) Usługi ułatwiania płatności i/lub odsprzedaży za pośrednictwem Codapay lub Codashop, w ramach których można dokonywać zakupów w spółce Coda, u jej zewnętrznych partnerów handlowych (dalej: „Wydawcy”) i/lub partnerów w obszarze kanałów płatności (dalej: „Kanały płatności”) oraz wykonywać płatności, korzystając z metod udostępnianych przez Coda na platformach, o których mowa powyżej;

(e) Forum społecznościowe (https://community.codashop.com), na którym użytkownicy mogą zamieszczać komentarze („Codaclub”); i/lub

(f) Inne aplikacje Coda, witryny internetowe i/lub usługi, które są objęte niniejszymi Warunkami.

1.1.2. W Części II (Dodatkowe warunki użytkowania) poniżej znajdują się wersje niniejszych Warunków w języku angielskim i innych wybranych językach, a także dodatkowe zagadnienia, które mogą dotyczyć kraju, w którym użytkownik mieszka.

1.1.3. O ile w niniejszych Warunkach nie określono inaczej, uznaje się, że zostały one zawarte między użytkownikiem a spółką Coda Singapore.

1.2. Akceptacja

Korzystanie z Usług oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki i zobowiązanie do ich przestrzegania. BRAK AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW OZNACZA KONIECZNOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z USŁUG I/LUB UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU.

1.3. Zmiany

Spółka Coda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i w przyszłości do niniejszych Warunków lub dowolnej polityki bądź powiadomień dotyczących jej platform, witryn lub aplikacji, które spółka Coda może publikować lub do których może zamieszczać łącza w Usługach („Zmienione warunki”). Wszystkie Zmienione warunki zostają włączone poprzez niniejsze odniesienie do niniejszych Warunków i stanowią ich część. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu w witrynach www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com („Witryny Coda”) lub w innych aplikacjach, witrynach internetowych i/lub platformach Coda. Coda publikuje również powiadomienie na samych platformach celem poinformowania użytkowników o nowych Warunkach. Datę ostatniej aktualizacji podaje się na początku dokumentu. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie witryn wymienionych powyżej pod kątem najnowszej wersji Warunków. Jeśli zmiana niniejszych Warunków w istotny sposób zmodyfikuje prawa lub obowiązki użytkownika, możemy wymagać od użytkownika zaakceptowania zmienionych Warunków w celu dalszego korzystania z Usług. Nieprzerwane korzystanie z Usług lub wymienionych wyżej platform po wprowadzeniu zmian do Warunków uznaje się za akceptację nowych Warunków.

1.4.Aktualizacje

Spółka Coda może wprowadzać nowe funkcje, wersje, aktualizacje, poprawki i modyfikacje Usług (łącznie: „warianty”). Zastrzegamy sobie prawo do zdalnego aktualizowania, poprawiania i modyfikowania Witryn Coda, aplikacji mobilnej i naszych platform. Użytkownik udziela niniejszym spółce Coda prawa do wdrażania i stosowania takich wariantów. Zastosowanie do nich znajdują wszelkie postanowienia niniejszych Warunków.

Część I OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

2. Korzystanie z Usług

2.1. Obowiązywanie Warunków w toku użytkowania

Niniejsze Warunki mają zastosowanie niezależnie od sposobu uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich. Zatem mowa tu m.in. o urządzeniach mobilnych, urządzeniach stacjonarnych, aplikacjach mobilnych, przeglądarkach internetowych oraz innych urządzeniach, aplikacjach i programach.

2.2. Licencja na użytkowanie

2.2.1. Spółka Coda udziela użytkownikowi niewyłącznego, niepodlegającego cesji, odwołalnego, ograniczonego prawa (nazywanego również „licencją”) dostępu do Witryn i/lub Usług spółki Coda oraz prawa do korzystania z nich w celach prywatnych i niekomercyjnych, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.2.2. Spółka Coda zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia przedmiotowej licencji bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, jeśli okaże się, że użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.3. Dostęp do Usług i Witryn Coda oraz korzystanie z nich

2.3.1. Usługi pozwalają na zakup ograniczonych praw do przeglądania i wykorzystywania określonych treści cyfrowych wymienionych w niniejszym dokumencie, takich jak kody podarunkowe, kredyty w aplikacji/grze oraz kupony wydawane przez spółkę Coda lub Wydawców w Witrynach spółki Coda lub w witrynach i platformach Wydawców, a także na realizację płatności za zakupy w Kanałach płatności poprzez:

(i) wykorzystanie lub wykupienie przedpłaconych kredytów mobilnych wydanych przez operatora sieci komórkowej;

(ii) dodanie wartości takiego zakupu do przyszłego rachunku za telefon komórkowy, wystawionego przez operatora sieci komórkowej; lub

(iii) korzystanie z innych opcji płatności oferowanych przez partnerów handlowych Coda, takich jak e-portfele, kupony, płatności w sklepach ogólnospożywczych uczestniczących w programie, karty kredytowe i przelewy bankowe.

Dla uniknięcia wątpliwości takie zakupy nie obejmują przeniesienia ani nabycia praw własności intelektualnej do Usług spółki Coda ani jakichkolwiek treści cyfrowych uzyskanych za pośrednictwem Usług.

2.3.2. Zakupy za pośrednictwem Usług dokonywane są w jednej z dwóch form:

(a) Użytkownik nabywa kody podarunkowe, kredyty w aplikacji/grze i kupony bezpośrednio od wydawców zewnętrznych („Kody wydawcy”), którzy pełnią rolę sprzedawcy końcowego, a Coda świadczy usługi wsparcia na rzecz Wydawców polegające na przetwarzaniu i pobieraniu płatności za zakupione Kody wydawcy, działając na rzecz i w imieniu Wydawców;

(b) Coda odsprzedaje Kody wydawcy bezpośrednio użytkownikowi jako sprzedawcy końcowemu.

2.3.3. Wyłączenie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że treści cyfrowe (w tym kody podarunkowe, kredyty w aplikacji/grze i kupony) nie mają wartości pieniężnej, są przeznaczone do wykorzystania na gry wydane przez konkretnego Wydawcę lub do wykorzystania w Codashop (w stosownych przypadkach) i nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na „rzeczywistą” walutę jakiegokolwiek rodzaju.

2.4. Usługi ułatwiające płatności i odsprzedaż treści cyfrowych

2.4.1. Użytkownik inicjuje i realizuje zakup, nabywając Kody wydawcy (i) w odpowiedniej witrynie lub platformie mobilnej Wydawcy, skąd przekierowany zostaje na Witryny Coda w celu wykonania płatności; lub (ii) w Codashop.

2.4.2. Realizacja płatności za pośrednictwem Usług wymaga posiadania aktualnego i odpowiedniego konta telefonicznego u jednego ze współpracujących z nami operatorów sieci komórkowej, a także aktualnego narzędzia płatniczego wydanego lub uznawanego przez Kanały płatności.

2.4.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z kont lub narzędzi płatniczych w ramach Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że spółka Coda nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane korzystanie z jego kont lub narzędzi płatniczych przez osoby trzecie oraz uzyskiwanie do nich nieautoryzowanego dostępu.

2.4.4. W przypadku płatności przelewem wszelkie dane bankowe przekazane bezpośrednio przez użytkownika pobierają bezpośrednio odpowiednie Kanały płatności. Dane te nie są gromadzone, przechowywane ani przetwarzane przez spółkę Coda. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania przez nas innych danych płatniczych, które użytkownik może podać w trakcie dokonywania zakupu od spółki Coda, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

2.4.5. Coda, Wydawcy i/lub Kanały płatności zastrzegają sobie prawo do odrzucenia każdej transakcji z dowolnego powodu, a także do ustalania limitów dotyczących rodzajów i/lub kwot transakcji.

2.5. Kody wydawcy

W odniesieniu do Kodów wydawcy zakupionych na Witrynach Coda lub za pośrednictwem Usług, odpowiedni Wydawca, który wydał zakupione kody – a nie Coda – ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie oraz dostarczanie użytkownikowi właściwych towarów lub usług. O ile nie zaznaczono inaczej na odpowiedniej stronie informacyjnej produktu w Witrynach Coda, ważność Kodów wydawców nie wygasa.

2.6. Modyfikacja Usług

Coda zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług w części lub w całości w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą zostać uwzględnione w niniejszych Warunkach zgodnie z punktem dotyczącym zmian. Spółka Coda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Usługach ani za zawieszenie lub zakończenie dostępu do Usługi lub możliwości korzystania z niej.

2.7. Podatki, obciążenia i opłaty

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie należne podatki, cła, opłaty za wymianę walut, opłaty za transmisję danych i powiązane opłaty za zakupy dokonane w wyniku lub w toku korzystania z Witryn lub Usług spółki Coda.

2.8. Rozstrzyganie sporów

Jeśli użytkownik będzie niezadowolony z Kodów wydawcy zakupionych za pośrednictwem Usług lub uzna, że został błędnie obciążony, powinien skontaktować się bezpośrednio z następującymi podmiotami:

(a) ze Spółką Coda – w przypadku zakupów w Codashop; lub

(b) z Wydawcą – w przypadku pozostałych transakcji.

Jeśli Użytkownik nie będzie w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z Wydawcą, może zgłosić spór lub skargę przeciwko Wydawcy do nas. Nie wolno składać fałszywych ani wprowadzających w błąd oświadczeń podczas dokonywania zgłoszenia ani w trakcie postępowania wyjaśniającego. Spółka Coda zobowiązuje się analizować wszelkie zgłaszane spory i dołożyć uzasadnionych starań na rzecz ich rozwiązania. Ostateczne rozwiązanie takich sporów leży jednak w wyłącznej gestii spółki Coda, a spółka Coda nie ponosi odpowiedzialności za żadne nierozstrzygnięte spory z Wydawcą.

2.9. Postępowanie w przypadku błędów

W ramach lub niezależnie od procesu rozpatrywania sporów Coda może stwierdzić, że popełniono błąd, który wpływa na użytkownika. W przypadku gdy spółka Coda uzna, że doszło do błędnego lub nadmiernego obciążenia użytkownika, zasili, wedle własnego uznania, jego konto odpowiednią kwotą lub dokona zwrotu środków celem naprawy błędu. W przypadku gdy Coda uzna, że użytkownik nie został obciążony, mimo że powinien, albo został obciążony zbyt niską kwotą, może obciążyć jego konto odpowiednią kwotą lub w inny sposób pobrać płatność celem naprawy błędu.

3. Ochrona konsumentów

3.1. Opisy produktów

Coda dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów w Codashop były jak najbardziej dokładne. Jednak w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że opisy produktów są kompletne i dokładne.

3.2. Zwrot środków

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że transakcje przeprowadzone w Witrynach spółki Coda lub za pośrednictwem Usług są ostateczne i nie podlegają anulowaniu. Nie przewiduje się akceptacji zwrotów ani zwrotu środków, o ile nie zostało to wyraźne określone w niniejszych Warunkach. W przypadku realizacji zwrotu środków w związku z rozwiązaniem sporu i/lub postępowaniem w przypadku błędu (zob. punkty dotyczące rozstrzygania sporów i postępowania w przypadku błędu) czas na zasilenie konta bankowego lub płatniczego użytkownika zależeć będzie od wybranego Kanału płatności lub banku, ewentualnie od wskazanej usługi płatniczej.

4. Konta użytkowników Codashop

4.1. Usługi związane z kontem

Użytkownik może zarejestrować Konto Coda. Pozwala to na:

(a) publikowanie komentarzy w Codaclub;

(b) uzyskiwanie dostępu do określonych promocji i programów z nagrodami w Codashop;

(c) śledzenie lub prowadzenie rejestrów transakcji zakupu dokonanych w Codashop; oraz

(d) korzystanie z innych funkcji Usług lub Witryn Coda, dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

4.2. Weryfikacja konta

Użytkownik, który założył Konto Coda, potwierdza, że przekazał spółce Coda kompletne i zgodne z prawdą informacje na swój temat w celu weryfikacji oraz że ponosi odpowiedzialność za ochronę poufności Konta Coda, hasła do niego oraz w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych na Koncie Coda użytkownika. W przypadku nieuprawnionego dostępu do Konta Coda należy niezwłocznie powiadomić spółkę Coda.

4.3. Historia transakcji

Użytkownik może uzyskać dostęp do rejestru wszystkich udanych i nieudanych zakupów oraz doładowań na stronie Konta Coda: www.codashop.com. W przypadku błędów lub brakujących informacji prosimy o kontakt przez widżet Codashop HELP. Podejmiemy kroki niezbędne do niezwłocznego rozwiązania problemu.

4.4. Zamknięcie lub zawieszenie Konta Coda z powodu naruszenia

Coda zastrzega sobie prawo do trwałego zamknięcia lub zawieszenia Konta Coda lub dostępu do niego – w dowolnym momencie i według własnego uznania – jeśli:

(a) użytkownik podejmie jakiekolwiek działania zabronione na mocy niniejszych Warunków albo będzie w nich – bezpośrednio lub bezpośrednio – uczestniczył;

(b) użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków i nie naprawi tego naruszenia (o ile to możliwe) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Coda określającego naruszenie;

(c) spółka Coda zostanie do tego zobowiązana przez organ regulacyjny lub organ ścigania;

(d) użytkownik zostanie objęty postępowaniem upadłościowym;

(e) użytkownik przekazał nam fałszywe lub niedokładne informacje i nie przekazał informacji prawdziwych i poprawnych w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Coda z prośbą o wspomniane informacje;

(f) spółka Coda ustaliła, że bezpieczeństwo Konta Coda użytkownika zostało naruszone albo dostęp do Konta Coda uzyskano w sposób nieuprawniony, a użytkownik nie podjął działań w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od firmy Coda określającego wymagane działania naprawcze;

(g) użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków lub dodatkowych warunków mających zastosowanie do Usług.

4.5. Dobrowolne zamknięcie Konta Coda przez użytkownika

Użytkownik może trwale zamknąć swoje Konto Coda – w dowolnym momencie i z dowolnego powodu – za uprzednim 30-dniowym, pisemnym powiadomieniem Coda przekazanym w witrynie www.codashop.com. Wszelkie transakcje dokonane przed zamknięciem muszą zostać opłacone, a Coda zastrzega sobie prawo do potrącenia z salda użytkownika wszelkich niezapłaconych opłat, dopłat lub kosztów, które użytkownik poniósł przed zamknięciem Konta Coda.

5. Korzystanie z Codaclub i treści użytkownika

5.1. Treści użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści przesyłane, publikowane, udostępniane, wysyłane lub publikowane – zarówno publicznie, jak i prywatnie – („Treści użytkownika”) w Codaclub. Coda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika i nie ma obowiązku ich ciągłego monitorowania, moderowania lub przeglądania. Jednak Coda może usunąć Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki na żądanie innego użytkownika lub według własnego uznania.


5.2. Zakaz podawania fałszywych informacji. Zabrania się użytkownikom fałszowania swej tożsamości, podszywania się pod kogo innego i wprowadzania w błąd innych osób co do pochodzenia przekazywanych, publikowanych i udostępnianych Treści użytkownika.


5.3. Ograniczenia dotyczące Treści użytkownika. Użytkownikowi nie wolno przesyłać, publikować, udostępniać, wysyłać ani zamieszczać Treści użytkownika, które:

(a) można uznać za molestowanie, zastraszanie bądź nękanie innych użytkowników, osób i grup;

(b) mają charakter dyskryminacyjny albo zachęcają do nienawiści i/lub przemocy wobec innych użytkowników, osób i grup, w tym odnośnie do ich pochodzenia etnicznego, rasy, płci, wyznania, niepełnosprawności bądź innej cechy osobowej;

(c) są zniesławiające lub obelżywe;

(d) są obraźliwe, obsceniczne, graficzne lub nacechowane erotycznie;

(e) naruszają zakazy dot. zachowań użytkowników określone w punkcie poświęconym zobowiązaniom użytkownika;

(f) w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej lub zapisy punktu dotyczącego uprawnień do użytkowania i własności intelektualnej;

(g) w jakikolwiek sposób naruszają prywatność innych użytkowników lub osób, względnie postanowienia punktu dotyczącego danych osobowych oraz informacji poufnych;

(h) naruszają inne postanowienia niniejszych Warunków lub są nielegalne albo niezgodne z prawem.

5.4. Prawa do treści użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) jest właścicielem Treści użytkownika lub ma prawo do ich przesyłania, publikowania, udostępniania i zamieszczania w sieci; oraz (ii) Treści użytkownika nie naruszają niniejszych Warunków ani stosownych przepisów prawa czy regulacji obowiązujących w kraju użytkownika.

5.5. Usunięcie treści użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że spółka Coda może usunąć jego Treści użytkownika, jeśli naruszają one postanowienia punktu dotyczącego Codaclub lub niniejsze Warunki v bez uszczerbku dla decyzyjności spółki Coda w zakresie ewentualnego zawieszenia lub zamknięcia Konta Coda.

6. Obowiązki użytkownika

6.1. W odniesieniu do realizowanych zakupów użytkownik potwierdza, że: (i) nabywa Kody wydawcy za pośrednictwem Usług na własny i osobisty użytek; (ii) nie ma prawa do powielania, kopiowania, rozpowszechniania ani wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek dostarczonych treści, towarów lub usług; oraz (iii) będzie bezwzględnie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji w związku z nabyciem i wykorzystywaniem Kodów wydawcy.

6.2. Korzystając z Usług, użytkownik nie może wykonywać żadnych z poniższych czynności, ani nie może korzystać z Usług w celu ich podjęcia:

6.2.1. Oszustwa i zachowania niezgodne z prawem

(a) Korzystanie z Usług w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia lub regulacje lub w innym nielegalnym celu;

(b) Korzystanie z Usług z zamiarem naruszania – umyślnego lub nieumyślnego – obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów, zasad, kodeksów, dyrektyw, wytycznych, polityk czy regulacji, w szczególności przepisów prawa i wymogów (bez względu na to, czy mają moc prawną) dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i walki z terroryzmem;

(c) Korzystanie z Usług z zamiarem podszywania się pod kogo innego albo inne fałszywe przestawianie swoich powiązań z daną osobą (fizyczną lub prawną);

(d) Ukrywanie miejsca zamieszkania pobytu, bądź odnośnych identyfikatorów – zarówno celowe, jak i przypadkowe – z myślą o obejściu ograniczeń geograficznych lub wymogów obowiązujących w konkretnym państwie celem zakupu produktów i/lub usług niedostępnych w kraju zamieszkania albo w innym nielegalnym celu;

(e) Usuwanie z Usług informacji o prawie własności;

(f) Obciążanie innych opłatami za korzystanie z Usług;

(g) Korzystanie z Usług w celach komercyjnych lub na rzecz osoby trzeciej bądź w sposób niedozwolony na mocy udzielonej licencji; lub

(h) Korzystanie z Usług w jakimkolwiek nieuczciwym celu.

6.2.2. Nadużycia, molestowanie i ingerencja w działania użytkownika

(a) Zakłócanie korzystania z Usług innym użytkownikom;

(b) Ingerowanie w Usługi, serwery lub sieci połączone z Usługami, manipulowanie nimi lub przeszkadzanie w ich prawidłowym funkcjonowaniu, względnie w swobodnym korzystaniu z Usług przez innych użytkowników; nieprzestrzeganie wymogów, procedur, polityk i regulaminów sieci połączonych z Usługami;

(c) Zakłócanie normalnego toku dialogu lub inne działania ukierunkowane na wywarcie negatywnego wpływu na prowadzenie interakcji w czasie rzeczywistym przez innych użytkowników;

(d) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną oraz inne formy udostępniania pozostałym użytkownikom i innym osobom materiałów zawierających wirusy komputerowe, robaki, konie trojańskie i inne kody komputerowe, procedury, pliki czy też programy, których zadaniem jest bezpośrednie lub pośrednie zakłócanie, przerywanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności bądź integralności oprogramowania lub sprzętu komputerowego, danych i urządzeń telekomunikacyjnych;

(e) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną oraz inne formy udostępniania niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości niechcianych”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” czy innych nieautoryzowanych form nagabywania; oraz

(f) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną oraz inne formy udostępniania za pośrednictwem Usług jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, groźne, obraźliwe, zastraszające, alarmujące, niepokojące, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze lub naruszające prywatność innych osób, nienawistne, dyskryminujące lub w inny sposób niewłaściwe.

6.2.3. Działania szkodliwe dla spółki Coda, jej platform lub Usług

(a) Próby powodowania szkód i zakłóceń, względnie podejmowanie innych działań na szkodę przedsiębiorstwa lub reputacji Coda celem umniejszenia zdolności Witryn Coda w zakresie obsługi innych użytkowników, ewentualnie utrudnianie lub doprowadzenie do przerwania świadczenia Usług przez Coda w jakikolwiek sposób;

(b) Próby dekompilacji, odtwarzania, demontażu lub hakowania Usług (lub jakiejkolwiek ich części) bądź obejścia technologii szyfrowania lub środków bezpieczeństwa wdrażanych przez lub na rzecz Coda w odniesieniu do Usług i/lub wszelkich danych przesyłanych, przetwarzanych lub przechowywanych przez Coda;

(c) Próby uzyskania dostępu do kont, komputerów lub sieci związanych z Witrynami Coda i Usługami bez odpowiedniego upoważnienia; lub

(d) Podejmowanie działań, które mogłyby – bezpośrednio lub pośrednio – uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub przerwać funkcjonowanie Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami.

6.2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powyższa lista działań zabronionych nie jest wyczerpująca, a zachowania analogiczne do tych wymienionych powyżej lub niezgodne z prawem, naruszające reguły, obraźliwe lub szkodliwe również są zabronione.

7. Korzystanie z własności intelektualnej i prawa do niej

7.1. Spółka Coda posiada na własność lub wyłączny użytek wszelkie niezbędne licencje dotyczące praw własności intelektualnej (w tym odnośnie do wszelkich istniejących i przyszłych praw autorskich, znaków towarowych i praw patentowych) w zakresie wszelkich informacji, tekstów, materiałów, grafik, logotypów, ikon, nagrań dźwiękowych, oprogramowania i kodu źródłowego w Witrynach Coda, w tym na platformach, za pośrednictwem których Coda świadczy Usługi (dalej: „Przedmioty praw”).

7.2. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszelkie treści osób trzecich w Witrynach Coda są własnością spółki Coda lub zostały jej udostępnione na bazie licencji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

7.3. Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać informacje i sugestie dotyczące problemów lub proponowanych modyfikacji bądź ulepszeń Usług („Informacje zwrotne”), niniejszym udziela spółce Coda nieograniczonego, bezterminowego, nieodwołalnego, niewyłącznego, w pełni opłaconego i bezpłatnego prawa do wykorzystania Informacji zwrotnych w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym w celu ulepszania Usług i tworzenia innych produktów i usług.

7.4. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszych Warunków użytkownik nie ma żadnych praw do Przedmiotów praw. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody na piśmie (lub zgody naszych dostawców lub licencjodawców – w stosownych przypadkach) surowo zakazuje się użytkownikom:

(a) adaptowania, powielania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, dystrybuowania, transmitowania i tworzenia opracowań Przedmiotów praw (w szczególności wyświetlania i rozpowszechniania Przedmiotów praw za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich lub innych środowisk komputerowych powiązanych w ramach sieci); oraz

(b) komercjalizacji informacji, towarów i usług powiązanych z Przedmiotami praw.

8. Dane osobowe i informacje poufne

8.1. Polityka ochrony prywatności

Spółka Coda może uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkowników, gromadzić je, ujawniać i/lub przetwarzać w toku świadczenia Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że są to czynności wykonywane zgodnie z obowiązującą w Coda Polityką ochrony prywatności.

8.2. Obowiązki użytkownika związane z danymi osobowymi

Korzystając z Usług, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

(a) gromadził informacji na temat innych użytkowników lub osób, w szczególności danych osobowych;

(b) wykorzystywał Usług w celu gromadzenia bądź przechowywania danych dotyczących innych osób lub użytkowników w związku z zabronionymi czynnościami, o których mowa w punkcie poświęconym obowiązkom użytkownika; oraz

(c) przesyłał, publikował, udostępniał, ujawniał ani zamieszczał w sieci danych osobowych lub informacji poufnych innych osób.

8.3. Informacje poufne

Użytkownikowi nie wolno przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować ani w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług żadnych treści, do których nie ma uprawnień na mocy przepisów prawa, relacji umownych czy powierniczych (mowa tu m.in. o informacjach wewnętrznych lub zastrzeżonych, a także o informacjach poufnych pozyskanych lub ujawnionych w związku ze stosunkiem pracy lub umowy o zachowaniu poufności).

9. Zwolnienie z odpowiedzialności i zakres odpowiedzialności

[fs-toc-omit]9.1. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić spółkę Coda, jej podmioty stowarzyszone i zależne oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli i dostawców zewnętrznych, zwalniając spółkę Coda oraz wymienione podmioty i osoby z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, spory i postępowania sądowe, straty, zobowiązania, wydatki, odszkodowania i koszty, w tym opłaty za obsługę prawną, wynikające z korzystania przez użytkownika z Usług i/lub naruszenia niniejszych Warunków, wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub jakiegokolwiek sporu lub problemu między użytkownikiem a dowolną osobą trzecią.

[fs-toc-omit]9.2. Ograniczenie odpowiedzialności

9.2.1. W MAKSYMALNYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE SPÓŁKA CODA ANI JEJ PRACOWNICY, DYREKTORZY, AGENCI I PRZEDSTAWICIELE NIE ODPOWIADAJĄ ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA SANKCYJNE POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYN CODA I/LUB USŁUG (Z UWZGLĘDNIENIEM NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG), NABYCIA KODÓW WYDAWCY LUB PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), USTAWY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALENIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA CODA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

9.2.2. W PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI CODA I JEJ PRACOWNIKÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW I PRZEDSTAWICIELI WYNIKAJĄCA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH – NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY (Z UWZGLĘDNIENIEM NIEDBAŁOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT), GWARANCYJNY CZY TEŻ OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE – NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY PŁATNOŚCI ZREALIZOWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG W ZAKRESIE TRANSAKCJI LEŻĄCEJ U PODSTAW ROSZCZENIA.

9.2.3. Spółka Coda, jej pracownicy, agenci i przedstawiciele w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za niewywiązanie lub spóźnione wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w zakresie, w jakim jest to spowodowane zdarzeniem lub przypadkiem pozostającym poza kontrolą spółki Coda. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach nie uznają ograniczeń gwarancji dorozumianych ani wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności za niektóre szkody. W przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownikowi mogą przysługiwać – oprócz uprawnień wymienionych w niniejszych Warunkach – dodatkowe uprawnienia. Odpowiedzialność spółki Coda jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9.2.4. Bez względu na przepisy prawa, zasady lub regulacje stanowiące inaczej, użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelkie ewentualne roszczenia użytkownika odnoszące się do niniejszych Warunków składane były na ręce właściwie umocowanego sądu w kraju zamieszkania użytkownika w ciągu jednego (1) roku od pierwszej możliwości złożenia roszczenia. Wszelkie roszczenia wniesione po upływie tego okresu nie będą rozpatrywane.

10. Brak gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

10.1. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ ŚWIADCZONE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZBŁĘDNY, BEZPIECZNY, WOLNY OD WIRUSÓW CZY INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO.

10.2. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA CODA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WITRYN CODA LUB USŁUG, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

10.3. Firma Coda nie kontroluje jakości, przydatności do określonego celu, bezpieczeństwa, niezawodności, legalności ani innych aspektów towarów i usług dostarczanych przez Wydawców i zakupionych przez użytkownika za pośrednictwem Usług. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, spółka Coda nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów, jeśli zakup nie spełni oczekiwań użytkownika czy też odpowiedni Wydawca nie wypełni swych zobowiązań. Niemniej zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań na rzecz udzielenia użytkownikowi wsparcia w tego typu kwestiach, jak opisano w punktach dotyczących rozstrzygania sporów i postpowania w przypadku błędów. Coda nie ma obowiązku zagwarantowania, że rozwiąże wszelkie spory związane z transakcją użytkownika w sposób, który go zadowoli.

10.4. Spółka Coda może – według własnego uznania, w dowolnym momencie – zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Usług i/lub Witryn Coda lub uniemożliwić mu korzystanie z nich z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, np. jeśli będzie podejrzewać oszustwo, nielegalne działania, nieupoważnione lub niewłaściwe postępowanie użytkownika, bądź jeśli użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków. Spółka Coda może również nałożyć ograniczenia na rodzaj i/lub liczbę transakcji, które użytkownik przeprowadza za pośrednictwem Usług – w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia.

10.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostępność Usług zależy od dostępności sieci i systemów usługodawców, Kanałów płatności, Wydawców i/lub podmiotów stowarzyszonych i zależnych Coda.

10.6. Usługi i/lub Witryny Coda mogą być okresowo opóźniane, blokowane lub zakłócane (na czas nieokreślony). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności Coda nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z opóźnień, przerw, zakłóceń, ograniczeń, zawieszeń, blokad i podobnych kwestii odnośnie do Usług i/lub Witryn Coda.

11. Postanowienia ogólne

11.1. Łącza do witryn osób trzecich

Łącza do witryn osób trzecich, udostępniane w Usługach, mogą przekierowywać użytkowników z Witryn Coda na inne witryny. Należy pamiętać, że strony, do których odwołują łącza, mogą być niezależne od spółki Coda, a zatem użytkownik uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko. Spółka Coda nie ponosi odpowiedzialności za treści, warunki użytkowania ani praktyki w zakresie prywatności stosowane przez witryny zewnętrzne. Nie odpowiada też za łącza umieszczane w takich witrynach ani wprowadzane w nich zmiany i aktualizacje. Zamieszczenie łącza strony trzeciej w żaden sposób nie oznacza – w sposób bezpośredni czy dorozumiany – że Coda popiera, wspiera czy sponsoruje witrynę zewnętrzną lub zawarte w niej treści.

11.2. Powiadomienia

Możemy zamieszczać wszelkie prawnie wymagane powiadomienia w formie elektronicznej (np. gdy użytkownik korzysta z platform lub Witryn Coda, na formularzach i w e-mailach, gdy Coda zamieszcza powiadomienia lub aktualizacje dotyczące niniejszych Warunków albo gdy prowadzi komunikację z użytkownikiem za pośrednictwem e-maila lub nr telefonu użytkownika). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej i zgadza się, aby uznać, że wszelkie warunki, powiadomienia, zasady, ujawnienia, polityki i inne komunikaty od Coda przekazywane drogą elektroniczną spełniają obowiązujące wymogi prawne dotyczące komunikacji na piśmie i winny zostać uznane za dostarczone w dniu przekazania komunikacji elektronicznej.

11.3. Brak zrzeczenia się praw

Niewykonanie przez Coda lub opóźnienie w egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako zrzeczenie się lub ograniczenie prawa do egzekwowania niniejszych Warunków w późniejszym okresie.

11.4. Brak zatwierdzenia towarów i usług

Odniesienia do towarów, usług i/lub przedsiębiorstw w Witrynach Coda nie stanowią ani nie implikują zatwierdzenia, poparcia ani rekomendacji Coda tychże towarów, usług i/lub przedsiębiorstw.

11.5. Rozwiązanie umowy

Firma Coda może – według własnego uznania – zablokować dostęp użytkownika do Witryn Coda, Usług i/lub Konta Coda, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z Warunków. W przypadku rozwiązania umowy postanowienia punktu dotyczącego zwolnienia z odpowiedzialności i zakresu odpowiedzialności pozostają w mocy.

11.6. Bezpieczeństwo

Spółka Coda podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa informacji przekazanych przez użytkownika. Niestety, nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet. Chociaż Coda stara się chronić wszelkie transmisje danych przez Internet (w tym informacje o użytkowniku) i wdrożyła poważne środki ukierunkowane na ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, nie gwarantuje i nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez użytkownika do Coda. W związku z tym wszelkie informacje przesyłane do Coda są przekazywane na własne ryzyko użytkownika.

11.7. Relacja między spółką Coda a użytkownikiem

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie prowadzi do powstania joint venture, stosunku pracodawca – pracownik, wierzyciel – dłużnik, układu depozytowego, spółki osobowej ani relacji powierniczej między Coda a użytkownikiem.

11.8. Cesja

Użytkownikowi nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ani ich części na inną stronę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie próby podjęcia takich działań bez naszej uprzedniej pisemnej zgody zostaną uznane za nieskuteczne. My natomiast mamy prawo przenieść niniejsze Warunki i/lub nasze zobowiązania – w części lub w całości, w dowolnym momencie – na dowolny podmiot stowarzyszony lub zależny Coda lub osobę trzecią, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika.

11.9. Warunki poddane lokalizacji

Niniejsze Warunki przygotowano w języku angielskim. W stopniu, w jakim przetłumaczona lokalna wersja Warunków będzie sprzeczna z wersją angielską, znaczenie nadrzędne ma wersja angielska. Poddane lokalizacji warunki dla wybranych krajów zdefiniowano w Części II (Dodatkowe warunki użytkowania).

11.10. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Coda. Tym samym zastępują i anulują wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy, roszczenia, oświadczenia i porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Żadne modyfikacje ani zmiany niniejszych Warunków nie są wiążące dla Coda, o ile nie zostaną zatwierdzone przez Coda na piśmie i opublikowane w taki sam sposób jak wcześniej obowiązujące wersje.

11.11. Rozdzielność postanowień

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym stopniu, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

11.12. Prawo właściwe

O ile nie określono inaczej w Części II (Dodatkowe warunki użytkowania):

11.12.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu Singapuru i zgodnie z nim winny być interpretowane – z wyłączeniem norm kolizyjnych.

11.12.2. Spółka Coda oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone zobowiązują się dokładać wszelkich starań na rzecz polubownego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszych Warunków (w tym odnośnie do wszelkich kwestii dotyczących ich istnienia, ważności lub rozwiązania). Niemniej w przypadku, gdy starania te zawiodą, spór zostanie skierowany do Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze (SIAC) i tam ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z obowiązującym regulaminem arbitrażu SIAC („Regulamin SIAC”). Uznaje się, że regulamin ten został włączony do niniejszego punktu dotyczącego prawa właściwego poprzez odniesienie. Miejscem arbitrażu jest Singapur, a w skład trybunału orzekającego wchodzi jeden (1) arbiter. Postępowania arbitrażowe prowadzone są w języku angielskim. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca.

12. Deklaracje użytkownika

12.1. Wiek

Usługi nie są przeznaczone dla osób, które nie osiągnęły pełnoletności w kraju użytkownika („osoby nieletnie”). Z zastrzeżeniem szczególnych ograniczeń wiekowych stosowanych w kraju użytkownika i o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w przypadku osób nieletnich do korzystania z Usług wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Dalsze korzystanie z Usług oznacza, że rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na niniejsze Warunki w imieniu osoby nieletniej i odpowiada za korzystanie z Usług, w tym za utworzenie i korzystanie z Konta Coda osoby nieletniej, zakupy lub transakcje dokonane przez osobę nieletnią oraz za to, czy osoba nieletnia pozostawała pod nadzorem podczas zakupu. W związku z tym nie można anulować zakupów, twierdząc, że zostały zrealizowane bez zgody lub nadzoru rodzica bądź opiekuna.

12.2. Wykorzystywanie Usług do celów zgodnych z prawem

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, kodeksami, dyrektywami, wytycznymi, politykami i regulacjami.

12.3. Korzystanie z urządzenia

Użytkownik zapewnia, że korzysta z Usług lub Witryn Coda na urządzeniu, którego jest właścicielem lub którego użytkowanie jest dozwolone przez właściciela.

12.4. Korzystanie z narzędzi płatniczych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wybranych narzędzi płatniczych w związku z Usługami, a Coda nie odpowiada wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za nieautoryzowane korzystanie z narzędzi płatniczych w związku z Usługami.

13. Kontakt z nami

W przypadku próśb lub pytań związanych z niniejszymi Warunkami można napisać na adres support@codapayments.com lub odwiedzić nasze Centrum pomocy.

Część II DODATKOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA – WŁAŚCIWE DLA DANEGO KRAJU

Oprócz powyższych Ogólnych warunków użytkowania zastosowanie znajdują warunki dodatkowe („Warunki dodatkowe”) wobec użytkowników w wymienionych niżej krajach. Użytkownik może uzyskać dostęp do kopii Warunków (również Warunków dodatkowych dla danego kraju) zarówno w języku angielskim, jak i w odpowiednim języku danego państwa.

Unii Europejskiej („UE”) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”)

1. Zakres stosowania. Jeśli użytkownik mieszka lub przebywa w UE/EOG lub Wielkiej Brytanii, niniejsze postanowienia („Postanowienia UE”) regulują korzystanie z Usług, oprócz Ogólnych warunków użytkowania, chyba że określono inaczej w niniejszych wytycznych dot. UE lub Wielkiej Brytanii. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Postanowieniami UE a Ogólnymi warunkami użytkowania, o których mowa powyżej, znaczenie nadrzędne mają Postanowienia UE w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu.

2. Dostawca usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi (zgodnie z definicją) świadczy spółka Coda Netherlands Holdings B.V., z siedzibą przy Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4. piętro, 1077XX Amsterdam, NIP 862518866 („Coda Netherlands”), zaś Warunki zostały niniejszym zawarte i uzgodnione między Użytkownikiem a Coda Netherlands. Spółka Coda Netherlands współpracuje z zewnętrznymi sprzedawcami/wydawcami treści cyfrowych i kanałami płatności, w tym z naszą jednostką stowarzyszoną: Coda Payments Pte. Ltd. i innymi partnerami w ramach świadczenia Usług na rzecz użytkowników.

3. Dystrybucja treści. Coda Netherlands świadczy usługi dystrybucji treści w UE/EOG i Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Codashop, sprzedając użytkownikom odpowiednie kody. Wszelkie odniesienia do pojęć „Wydawca” lub „Wydawcy” w niniejszych Warunkach odnoszą się do Coda Netherlands.

4. Ceny. Wszystkie ceny oferowane w Codashop zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz wszelkie inne podatki i dodatkowe opłaty.

5. Dostarczanie kodów. Kody mogą być dostarczane na jeden z dwóch sposobów: (i) bezpośrednio dla konkretnej gry lub na konkretny identyfikator konta albo (ii) na podany przez użytkownika adres e-mail. O ile nie określono inaczej, podczas dokonywania zakupu w Codashop użytkownik otrzymuje powiadomienie potwierdzające pomyślne przeprowadzenie transakcji zakupu, a Kody zostaną dostarczone w krótkim czasie po dokonaniu zakupu. Spółka Coda Netherlands nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez użytkownika nieprawidłowego identyfikatora gry lub konta czy też adresu e-mail. Każdy Kod jest niepowtarzalny i można go wykorzystać tylko raz u odpowiedniego Wydawcy.

6. Zgodność. Spółka Coda Netherlands gwarantuje, że Kody są zgodne ze specyfikacjami określonymi w ofercie, a także z uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub użyteczności oraz z obowiązującymi przepisami prawa będącymi w mocy w dniu dokonania transakcji zakupu. Spółka Coda Netherlands nie odpowiada za wady ani niezgodności wykryte po zrealizowaniu lub aktywacji Kodów, zgodnie z powyższym opisem. Niniejszym wyklucza się także pozostałe gwarancje, wyraźne i dorozumiane, na bazie umów, ustaw lub obowiązujących przepisów.

7. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Na mocy przepisów UE/EOG lub Wielkiej Brytanii użytkownik ma ustawowe prawo do odstąpienia od niektórych umów w odniesieniu do zakupu Kodów. Więcej informacji na temat zakresu przysługujących praw ustawowych oraz sposobu ich realizacji można znaleźć na tej stronie.

8. Brak zastosowania wyłączenia odpowiedzialności. Punkt 10.3 Warunków nie ma zastosowania do użytkownika.

9. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. Niniejsze Warunki podlegają prawu Holandii i zgodnie z nim winny być interpretowane – z wyłączeniem norm kolizyjnych. Dokładamy wszelkich starań na rzecz polubownego rozwiązywania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków (w tym odnośnie do kwestii dotyczących ich istnienia, ważności i rozwiązania), jednak jeśli nie przynoszą one zamierzonego skutku organem kompetentnym do ostatecznego rozwiązywania przedmiotowych sporów jest Sąd Rejonowy w Amsterdamie po przeprowadzonym postępowaniu w języku angielskim przed Izbą Międzynarodowych Spraw Handlowych („Sąd Handlowy Holandii” lub „Sąd Rejonowy NCC”) – z wyłączeniem jurysdykcji pozostałych sądów. Powództwo w sprawie wdrożenia środków tymczasowych, w tym środków ochronnych, dopuszczalne na mocy prawa niderlandzkiego, może zostać wniesione do sądu NCC w postępowaniu uproszczonym (CSP) w języku angielskim. Wszelkie odwołania od orzeczeń NCC lub CSP należy składać na ręce Izby Międzynarodowych Spraw Handlowych przy Sądzie Apelacyjnym w Amsterdamie („Apelacyjny Sąd Handlowy Holandii” lub „NCCA”). Obowiązują zasady procedury NCC.

Obowiązujące przepisy nakładają na nas obowiązek udostępnienia łącza do internetowej platformy rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jednak spółka Coda nie jest ani zobowiązana, ani nie chce uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową.

10. Porozumienie wiążące i wykonalne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki stanowią wiążącą i wykonalną umowę pomiędzy użytkownikiem a Coda Netherlands, oraz że prawa i obowiązki określone w niniejszych Warunkach obowiązują w relacji między użytkownikiem a Coda Netherlands – po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

11. Dane kontaktowe. W przypadku skarg dotyczących Kodów zakupionych w Codashop lub za pośrednictwem Usług można się z nami skontaktować na stronie Kontakt. Jeśli użytkownik chce się z nami skontaktować w dowolnej innej sprawie, oto nasze dane:

Nazwa: Coda Netherlands Holdings B.V.
Siedziba:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4. piętro, 1077XX Amsterdam
Numer NIP:
NL 862518866B01
Adres e-mail:
support.eu@codapayments.com


Informacja prawna (Impressum) jest dostępna tutaj.

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->