Download:

Lees hier de algemene voorwaarden in het Engels

Ingangsdatum: 8 september 2021

DOOR OP “NU KOPEN” TE KLIKKEN, OF DOOR ANDERSZINS TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN (ZOALS HIERIN GEDEFINIEERD), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN, ALS VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. ALS U NIET IN AANMERKING KOMT OF NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, DAN HEBT U GEEN TOESTEMMING VAN ONS OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN. UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN DE LEVERING VAN DE DIENST AAN U DOOR CODA (ZOALS HIERIN GEDEFINIEERD) VORMT EEN OVEREENKOMST DOOR CODA EN DOOR U OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

1. Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1. Toepassingsgebied

1.1.1. Deze algemene voorwaarden, bestaande uit Deel I (Algemene gebruiksvoorwaarden) en Deel II (Aanvullende gebruiksvoorwaarden), (gezamenlijk de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de volgende diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die worden aangeboden of beheerd door Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) en/of haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, met inbegrip van gespecificeerd in Deel II hier (gezamenlijk aangeduid als “Coda” en “wij”, “ons” of “onze”):

(a) De website (www.codapayments.com), samen met toegang tot de website en alle links en functies ervan;

(b) De mobiele Codashop-applicatie, de Codashop-website (www.codashop.com) en alle andere platforms via welke Codashop toegankelijk is (“Codashop”);

(c) Via Codashop geregistreerde gebruikersaccounts (een “Coda-account”);

(d) Diensten op het terrein van de facilitering van betalingen en/of op het terrein van wederverkoop via Codapay of Codashop, waarbij u aankopen kunt doen bij Coda, zijn derde handelspartijen (de “Uitgevers”) en/of betalingskanaalpartners (de “Betalingskanalen”) en betalingen kunt doen via betaalmethoden die door Coda op de bovengenoemde platforms beschikbaar worden gesteld;

(e) Het communityforum (https://community.codashop.com) waarop gebruikers de mogelijkheid hebben om opmerkingen te plaatsen (“Codaclub”); en/of

(f) Overige Coda-applicaties, websites en/of diensten die naar deze Voorwaarden doorverwijzen.

1.1.2. Raadpleeg Deel II (Aanvullende gebruiksvoorwaarden) in het onderstaande voor versies van deze Voorwaarden in zowel het Engels als bepaalde lokale talen, alsook voor aanvullende zaken die van toepassing kunnen zijn op het rechtsgebied waarin u woont.

1.1.3. Tenzij anderszins vermeld in deze Voorwaarden, worden de Voorwaarden hierbij aangegaan en tussen u en Coda Singapore overeengekomen.

1.2. Aanvaarding

Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord eraan gebonden te zijn. ALS U DE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT OF ER NIET MEE AKKOORD GAAT, MOET U MET HET GEBRUIK VAN EN/OF DE VERKRIJGING VAN TOEGANG TOT DE DIENSTEN ONMIDDELLIJK STAKEN.

1.3. Wijzigingen

Coda behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden of een van de beleidslijnen of kennisgevingen met betrekking tot haar platforms, sites of applicaties die Coda kan plaatsen op of waarnaar Coda linkt vanuit de Diensten (de “Gewijzigde Voorwaarden”). Alle Gewijzigde Voorwaarden zijn door deze verwijzing opgenomen in, en maken deel uit van, deze Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie op www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (de “Coda-sites”), of andere Coda-toepassingen, websites en/of platforms van kracht. Coda zal ook een kennisgeving op deze platforms plaatsen om gebruikers op de hoogte te brengen van de publicatie van de nieuwe Voorwaarden, waarbij de datum van de laatste herziening bovenaan de Voorwaarden wordt vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om de bovengenoemde websites regelmatig op publicatie van de nieuwste versie van de Voorwaarden te controleren. Als een wijziging van deze Voorwaarden uw rechten of verplichtingen wezenlijk wijzigt, kunnen we eisen dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Voortzetting van uw gebruik van de Diensten of van een van de voorgaande platforms na wijzigingen in de Voorwaarden wordt als voortgezette aanvaarding van de herziene Voorwaarden beschouwd.

1.4. Updates

Coda kan nieuwe functies, upgrades, updates, patches en andere wijzigingen aan de Diensten aanbieden (gezamenlijk de “variaties” te noemen). We mogen de Coda-websites, de mobiele applicatie of onze platforms op afstand bijwerken, patchen of wijzigen. U verleent Coda hierbij het recht om dergelijke variaties te implementeren en toe te passen. Alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden zijn tevens op alle dergelijke variaties van toepassing.

Deel IALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

2. Gebruik van de Diensten

2.1. Toepasselijkheid van de Voorwaarden krachtens gebruik

Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u tot de Diensten toegang verkrijgt of deze gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang of gebruik middels mobiele apparaten, desktopapparaten, mobiele applicaties, internetbrowsers of andere apparaten, applicaties of software.

2.2. Gebruikslicentie

2.2.1. Coda verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht en een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor de verkrijging van toegang tot en voor het gebruik van de Coda-websites en/of de Diensten voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2.2.2. Coda behoudt zich het recht voor om een dergelijke licentie zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan u te beëindigen als blijkt dat uw gebruik van de Diensten met deze Voorwaarden in strijd is.

2.3. Toegang tot en gebruik van Diensten en Coda-sites

2.3.1. De Diensten stellen u in staat om bepaalde digitale inhoud, zoals geschenkcodes, app-/game-tegoeden en vouchers van Coda of haar Uitgevers te kopen via de Coda-websites of via de sites of platforms van de Uitgevers, alsmede om dergelijke aankopen via de Betaalkanalen te betalen door:

(i) Door uw mobielenetwerkprovider uitgegeven mobiele prepaidkredieten in te wisselen of te consumeren;

(ii) De waarde van een dergelijke aankoop toe te voegen aan uw achteraf betaalde, door uw mobielenetwerkprovider; of

(iii) Gebruik te maken van een van de andere, door de betalingskanaalpartners van Coda aangeboden betalingsopties, zoals e-wallets, inwisseling van vouchers en contante betalingen bij deelnemende winkels, creditcardprogramma’s en bankoverschrijvingsprogramma’s.

Voor alle duidelijkheid, deze aankopen omvatten geen toewijzing of aankoop van intellectuele eigendomsrechten in de Diensten van Coda of digitale inhoud verkregen via de Diensten.

2.3.2. Aankopen die via de Diensten worden gedaan vinden in een van twee mogelijke vormen plaats, te weten:

(a) U koopt geschenkcodes, in-app-/game-credits en vouchers rechtstreeks bij derde Uitgevers (“Uitgeverscodes”) als de geregistreerde verkoper, waarbij Coda faciliterende diensten biedt aan de Uitgevers door voor en namens de Uitgevers betalingen te verwerken en te innen in verband met de gekochte Uitgeverscodes;

(b) Coda verkoopt de Uitgeverscodes rechtstreeks aan u, als de geregistreerde verkoper.

2.3.3. Afwijzing van aansprakelijkheid. U erkent en begrijpt dat digitale inhoud (inclusief geschenkcodes, app-/speltegoeden en vouchers) geen geldwaarde hebben, beperkt zijn tot gebruik voor games die door de specifieke Uitgever zijn uitgegeven of voor gebruik in Codashop (indien van toepassing) en niet kunnen worden overgedragen aan een andere persoon of kunnen worden ingewisseld voor “echte” valuta van welke aard dan ook.

2.4. Diensten op het terrein van de facilitering van betalingen en de wederverkoop van digitale content

2.4.1. U initieert een aankoop, en doet deze vervolgens ook, door ervoor te kiezen om Uitgeverscodes te kopen (i) via de relevante Website of het relevante mobiele platform van de Uitgever, vanwaaruit u naar de Coda-websites wordt doorgestuurd om te betalen, of (ii) via Codashop.

2.4.2. Om via de Diensten betalingen te doen, moet u in het bezit zijn van een geldige en in aanmerking komende mobiele telefoonrekening bij een van onze mobielenetwerkoperatorpartners of van een geldig, door de Betalingskanalen uitgegeven of erkend betaalmiddel.

2.4.3. U bent volledig aansprakelijk voor het gebruik van uw betaalrekeningen of -middelen via de Diensten. U erkent en aanvaardt dat Coda geenszins voor ongeoorloofd gebruik van, of ongeoorloofde verkrijging van toegang tot, uw rekeningen of uw betaalmiddelen door derde personen aansprakelijk is.

2.4.4. Voor betalingen per bankoverschrijving worden alle bankgegevens die u verstrekt rechtstreeks door de Betalingskanalen verzameld. Deze gegevens worden niet door Coda verzameld, opgeslagen of verwerkt. Voor informatie over hoe we andere betalingsgegevens verwerken die u mogelijk verstrekt tijdens het doen van een aankoop bij Coda, raadpleegt u ons Privacybeleid.

2.4.5. Coda, de Uitgevers en/of de Betalingskanalen behouden zich het recht en de beoordelingsvrijheid voor om een transactie te weigeren of af te wijzen om welke reden dan ook of om limieten te stellen aan transactietypes en/of -bedragen.

2.5. Uitgeverscodes

Met betrekking tot Uitgeverscodes die via een van de Coda-websites of een van de Diensten zijn gekocht, zijn de relevante Uitgevers die de gekochte Codes hebben uitgegeven, en niet Coda, als enigen verantwoordelijk voor de inwisseling van de Codes en voor de levering van goederen of diensten aan u als tegenprestatie. Tenzij anderszins vermeld op de relevante productinformatiepagina op de Coda-websites, vervallen Uitgeverscodes niet.

2.6. Wijziging van Diensten

Coda behoudt zich het recht voor om de Diensten te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. Eventuele wijzigingen of aanpassingen kunnen in deze Voorwaarden worden weergegeven in overeenstemming met het artikel over Wijzigingen. Coda is niet aansprakelijk voor enige wijziging in de Diensten of enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Dienst.

2.7. Belastingen, kosten en toeslagen

U bent verantwoordelijk voor alle belastingen, invoerrechten, wisselkoerskosten, gegevenskosten en gerelateerde kosten op aankopen die u doet als gevolg van of tijdens het gebruik van de Coda-websites of -diensten.

2.8. Afhandeling van geschillen

Als u ontevreden bent met Uitgeverscodes die u via de Diensten hebt aangeschaft, of als u denkt dat u per abuis een factuur hebt gekregen, neem dan rechtstreeks contact op met een van de volgende organisaties om het probleem op te lossen:

(a) Coda, voor in Codashop gedane aankopen, of

(b) de Uitgever, voor alle andere transacties.

Als u het probleem niet rechtstreeks met de Uitgever kunt oplossen, kunt u een verzoek tot inbehandelingname van een geschil of klacht tegen de Uitgever bij ons indienen. U mag geen valse of misleidende verklaringen afleggen bij het indienen van een verzoek tot inbehandelingname van een geschil, noch ook tijdens het daaropvolgende onderzoek naar de ontvankelijkheid ervan. Coda onderzoekt alle geschillen die bij Coda worden ingediend en levert redelijke inspanningen om ze te beslechten. De uiteindelijke oplossing van dergelijke geschillen is echter naar eigen goeddunken van Coda en Coda is niet aansprakelijk voor onopgeloste geschillen met de Uitgever.

2.9. Afhandeling van fouten

Als onderdeel van, of los van, het proces voor de inbehandelingname van geschillen kan Coda bepalen dat er een fout is gemaakt die op u van invloed is. Als Coda vaststelt dat u onjuiste rekeningen hebt ontvangen of dat u te veel in rekening is gebracht, zal Coda het desbetreffende bedrag op uw rekening bijschrijven of anderszins een terugbetaling regelen om de fout te corrigeren. Als Coda concludeert dat u niets in rekening werd gebracht wanneer dat wel had moeten gebeuren, of dat u te weinig in rekening is gebracht, mag Coda het bedrag van uw rekening afschrijven of anderszins een betaling innen om de fout dienovereenkomstig te corrigeren.

3. Consumentenbescherming

3.1. Productbeschrijvingen

Coda doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de productbeschrijvingen op Codashop zo nauwkeurig mogelijk zijn. Voor zover toegestaan door de wet, garanderen wij echter niet dat dergelijke productbeschrijvingen volledig en nauwkeurig zijn.

3.2. Terugbetalingen

U erkent en begrijpt dat transacties die met succes zijn uitgevoerd via een van de Coda-websites of -diensten definitief zijn. Retours worden niet geaccepteerd en er worden geen terugbetalingen gedaan, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld in deze Voorwaarden. Ingeval er na geschillen- en/of foutafhandeling een terugbetaling aan u zal worden gedaan zoals uiteengezet in de paragrafen over Geschillen en de Afhandeling van fouten, hangt het tijdsbestek voor de bijschrijving van de terugbetaling op uw bank- of betaaldienstrekening af van het gebruikte Betaalkanaal of uw bank of betaaldienstverlener.

4. Codashop-gebruikersaccounts

4.1. Accountdiensten

Naar uw keuze kunt u zich aanmelden voor een Coda-account, waarmee u:

(a) Opmerkingen kunt plaatsen op Codaclub;

(b) Toegang krijgt tot bepaalde beloningsprogramma’s of promoties op Codashop;

(c) Aankooptransacties die u hebt gedaan op Codashop kunt bijhouden of er documentatie van kunt bewaren; en

(d) Overige functies in verband met de Diensten of op de Coda-websites kunt gebruiken die mogelijk alleen voor geregistreerde gebruikers beschikbaar zijn.

4.2. Accountverificatie

Als u zich voor een Coda-account aanmeldt, bevestigt u dat u Coda voor verificatiedoeleinden volledige en nauwkeurige informatie over uzelf hebt verstrekt en dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Coda-account, van het wachtwoord en van alle activiteiten die binnen uw Coda-account plaatsvinden. In het geval van onbevoegde toegang tot uw Coda-account, dient u Coda daar onverwijld van op de hoogte te stellen.

4.3. Transactiegeschiedenis

U kunt toegang krijgen tot een overzicht van al uw geslaagde en mislukte aankopen of saldo-aanvullingen op uw Coda-accountpagina op www.codashop.com. Als er een fout is gemaakt of informatie ontbreekt, neem dan contact met ons op via de HELP-widget in Codashop. We zullen de nodige stappen ondernemen om de zaak zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op te lossen.

4.4. Sluiting of opschorting van Coda-account wegens schending

Coda behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw Coda-account of uw toegang tot het account naar eigen goeddunken permanent te sluiten of op te schorten indien:

(a) U tracht te handelen, of onrechtstreeks dan wel rechtstreeks handelt, op een wijze die verboden is krachtens deze Voorwaarden;

(b) U een bepaling van deze Voorwaarden schendt en, als de schending kan worden verholpen, u nalaat de schending binnen dertig (30) dagen te verhelpen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Coda, waarin de betreffende schending wordt vermeld;

(c) Coda verplicht wordt dit te doen door een regelgevende instantie of wetshandhavingsdienst;

(d) Er tegen u een faillissementsprocedure loopt;

(e) U ons valse of onjuiste informatie hebt verstrekt en ons niet binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Coda waarin om dergelijke informatie wordt verzocht, juiste of waarheidsgetrouwe informatie hebt verstrekt;

(f) Coda heeft vastgesteld dat de beveiliging van uw Coda-account in gevaar is gebracht, of dat er op ongeoorloofde wijze toegang verkregen is tot uw account, en u verzuimt om binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Coda waarin de vereiste correctieve maatregelen worden vermeld, actie te ondernemen;

(g) U niet voldoet aan deze Voorwaarden of aan eventuele aanvullende voorwaarden die op de Diensten van toepassing zijn.

4.5. Vrijwillige sluiting van Coda-account door de gebruiker

U kunt ervoor kiezen om uw Coda-account permanent te sluiten, op elk moment en om welke reden dan ook, onder voorbehoud van een voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan Coda binnen een termijn van ten minste dertig (30) dagen, via www.codashop.com. Alle transacties die u voorafgaand aan een dergelijke sluiting hebt gedaan moeten worden betaald, waarbij Coda zich het recht voorbehoudt om eventuele onbetaalde tarieven, toeslagen of kosten die u hebt gemaakt voordat u uw Coda-account afsloot, op uw saldo in mindering te brengen.

5. Het gebruik van Codaclub en Gebruikersinhoud

5.1. Gebruikersinhoud. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u, openbaar dan wel privé, op Codaclub verstuurt, publiceert, deelt, verzendt of plaatst (de “Gebruikersinhoud”). Coda aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud en heeft geen enkele verplichting om de Gebruikersinhoud voortdurend te controleren, te modereren of te beoordelen. Coda mag Gebruikersinhoud op verzoek van een andere gebruiker of naar eigen goeddunken echter verwijderen als die in strijd is met deze Voorwaarden.

5.2. Geen verkeerde voorstelling van zaken. U mag uw identiteit niet verkeerd voorstellen, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of andere gebruikers misleiden wat betreft de oorsprong van de Gebruikersinhoud die u verstuurt, publiceert, deelt, verzendt of plaatst.

5.3. Beperkingen ten aanzien van Gebruikersinhoud. U mag geen Gebruikersinhoud versturen, publiceren, delen, verzenden of plaatsen die:

(a) Andere gebruikers, personen of groepen intimideert, pest of bedreigt;

(b) Discrimineert of haat en/of geweld tegen andere gebruikers, personen of groepen bevordert, inclusief discriminatie of haat op basis van etniciteit, ras, genderidentiteit, geslacht, religie, invaliditeit/beperkingen of enige andere identiteitseigenschap of kwetsbaarheid;

(c) Smadelijk of lasterlijk is;

(d) Aanstootgevend, obsceen, schokkend of seksueel expliciet is;

(e) De verbodsbepalingen betreffende Gebruikersgedrag schendt zoals uiteengezet in het gedeelte over Gebruikersverplichtingen;

(f) Op enige wijze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of het artikel over Gebruik en eigendom van intellectuele eigendommen schendt;

(g) De privacy van andere gebruikers of personen op enige wijze schendt of het gedeelte over Persoonsgegevens en Vertrouwelijke informatie schendt;

(h) Enige andere bepaling van deze Voorwaarden schendt of op enige wijze illegaal of onwettig is.

5.4. Rechten op Gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert dat (i) u de Gebruikersinhoud bezit of in het bezit bent van de rechten om de Gebruikersinhoud te mogen versturen, publiceren, delen, verzenden of plaatsen; en (ii) de Gebruikersinhoud deze Voorwaarden en alle relevante wetten of voorschriften die in uw rechtsgebied van toepassing zijn niet schendt.

5.5. Verwijdering van Gebruikersinhoud. U aanvaardt en gaat ermee akkoord dat Coda uw Gebruikersinhoud mag verwijderen als uw Gebruikersinhoud dit artikel over Codaclub of een deel van deze Voorwaarden schendt, zonder afbreuk te doen aan de beoordelingsvrijheid van Coda met betrekking tot de opschorting of sluiting van uw Coda-account.

6. Verplichtingen van de gebruiker

6.1. Met betrekking tot uw aankopen bevestigt u dat: (i) u de Uitgeverscodes via de Diensten voor uw eigen exclusieve en persoonlijke consumptie koopt; (ii) u niet het recht hebt om inhoud, goederen of diensten die aan u worden geleverd te reproduceren, repliceren, distribueren of anderszins te exploiteren; en (iii) dat u te allen tijde voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften bij uw aankoop en gebruik van de Uitgeverscodes.

6.2. Als u de Diensten gebruikt, mag u geen van de volgende handelingen verrichten, noch de Diensten ten bate van de volgende handelingen gebruiken:

6.2.1. Fraude en illegaal gedrag

(a) De Diensten gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving, verordeningen of voorschriften, of voor een onwettig doel;

(b) De Diensten gebruiken om, opzettelijk of onopzettelijk, toepasselijk(e) loka(a)l(e), staats-, nationa(a)l(e) of internationa(a)l(e) wetten, regels, codes, verordeningen, richtlijnen, beleid of voorschriften te schenden, inclusief zonder beperking wetten en vereisten (al dan niet met rechtskracht) met betrekking tot het witwassen van geld of terrorismebestrijding;

(c) De Diensten gebruiken om zich voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;

(d) Uw herkomst, woonplaats of identificatiegegevens verhullen, met opzet of anderszins, om geografische beperkingen te omzeilen of voorwaarden te vermijden die van toepassing zijn op een specifiek land, om producten en/of diensten te kopen die niet beschikbaar of van toepassing zijn in uw land van verblijf, of voor enig ander onwettig doel;

(e) Om het even welke eigendomskennisgeving uit de Diensten verwijderen;

(f) Anderen kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Diensten;

(g) De Diensten gebruiken voor commerciële doeleinden of ten voordele van een derde of op een manier die niet is toegestaan door de licenties die krachtens deze Voorwaarden worden verleend; of

(h) De Diensten gebruiken voor frauduleuze doeleinden.

6.2.2. Misbruik, intimidatie en verstoring van de gebruikerservaring

(a) Het gebruik van de Diensten door andere gebruikers verstoren;

(b) De Diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten of het gebruik en genot van de Diensten door andere gebruikers verstoren, manipuleren of onderbreken, of nalaten vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die met de Diensten zijn verbonden, na te leven;

(c) De normale dialoog verstoren of anderszins handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan courante gesprekken;

(d) Enig materiaal dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere soorten computercode, -routines, -bestanden of -programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit of integriteit van computersoftware of -hardware of -gegevens of telecommunicatieapparatuur rechtstreeks of onrechtstreeks te verstoren, manipuleren, onderbreken, vernietigen of beperken, te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen aan een andere gebruiker of persoon;

(e) Ongevraagd(e) of ongeoorloofd(e) reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of om het even welke andere ongeoorloofde vorm van werving uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen; of

(f) Het via de Diensten uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, alarmerend, verontrustend, misleidend, smadelijk, vulgair, obsceen of lasterlijk is, inbreuk pleegt op de privacy van anderen of haatdragend, discriminerend of anderszins verwerpelijk is.

6.2.3. Schade aan de activiteiten, platforms of diensten van Coda

(a) Trachten de zakelijke activiteiten en reputatie van Coda of het vermogen van de Coda-websites om andere gebruikers van dienst te zijn schade toe te brengen of te verstoren of anderszins deel te nemen aan activiteiten die de zakelijke activiteiten en reputatie van Coda of het vermogen van de Coda-websites om andere gebruikers van dienst te zijn schaden, of die de levering van de Diensten door Coda op welke manier dan ook belemmeren of onderbreken;

(b) Pogingen doen om de Diensten (of een deel daarvan) te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren of te hacken, of om encryptietechnologie of veiligheidsmaatregelen die door of ten behoeve van Coda zijn ingesteld met betrekking tot de Diensten en/of gegevens die door Coda worden verzonden, verwerkt of opgeslagen, te verslaan of omzeilen;

(c) Pogingen doen om zonder de juiste autorisatie toegang te krijgen tot een account, computers of netwerken die gerelateerd zijn aan de Coda-websites en de Diensten; of

(d) Handelingen verrichten of overgaan tot enig gedrag dat de Diensten of de servers of netwerken die verbonden zijn met de Diensten rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verstoren of aantasten.

6.2.4. U begrijpt dat de opsomming van bovenstaande handelingen uiteraard niet uitputtend is en dat handelingen die analoog zijn aan de hierboven vermelde handelingen, of handelingen die op een soortgelijke manier onwettig, frauduleus, beledigend of schadelijk zijn, eveneens verboden zijn.

7. Gebruik en eigendom van intellectuele eigendommen

7.1. Coda bezit, of is houder van alle noodzakelijke licenties met betrekking tot, alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle bestaande en toekomstige auteursrechten, handelsmerken en octrooirechten) die verbonden zijn aan alle informatie, tekst, materiaal, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluidsopnamen, software en broncode op de Coda-sites, inclusief de platforms waarmee Coda u de Diensten levert (“Onderwerpen”).

7.2. Tenzij anderszins bepaald in deze Voorwaarden, is alle inhoud van derden op de Coda-websites eigendom van of in licentie gegeven aan Coda in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving.

7.3. Als u ervoor kiest om input en suggesties te geven met betrekking tot problemen met of voorgestelde wijzigingen of verbeteringen aan de Diensten (‘Feedback’), dan verleent u Coda hierbij een onbeperkt, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, volledig betaald, royalty-vrij recht om de Feedback op elke manier en voor elk doel te exploiteren, inclusief om de Diensten te verbeteren en andere producten en diensten te creëren.

7.4. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, hebt u geen enkel recht, rechtstitel of belang in of op de Onderwerpen. U mag, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (of die van onze leveranciers of licentiegevers, indien van toepassing), in geen enkele vorm en op geen enkele wijze:

(a) Een van de Onderwerpen aanpassen, reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, in omloop brengen of ervan afgeleide werken maken (met inbegrip van, zonder beperking, het via websites van derden of andere netwerkcomputeromgevingen weergeven en distribueren van een van de Onderwerpen); of

(b) Informatie, goederen of diensten van of in verband met een van de Onderwerpen commercialiseren.

8. Persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie

8.1. Privacybeleid

Coda mag uw Persoonsgegevens inzien, verzamelen, openbaar maken en/of verwerken tijdens het leveren van de Diensten aan u. U erkent, aanvaardt en begrijpt dat dergelijke toegang, verzameling, openbaarmaking en/of verwerking in overeenstemming is met het privacybeleid van Coda.

8.2. Gebruikersverplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens

Als u de Diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u op geen enkele manier:

(a) Op welke manier ook informatie over of met betrekking tot andere gebruikers of personen verzamelt, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens of persoonlijke informatie;

(b) De Diensten gebruikt om persoonsgegevens over andere gebruikers of personen te verzamelen of op te slaan in verband met het verboden gedrag en de verboden activiteiten zoals uiteengezet in het gedeelte over Gebruikersverplichtingen; en

(c) Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van iemand anders verzenden, publiceren, delen, openbaar maken of plaatsen.

8.3. Vertrouwelijke informatie

U mag middels de Diensten geen inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die u niet gerechtigd bent beschikbaar te maken krachtens enige wet of enige contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis of bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die u hebt verkregen of openbaar gemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties, of waarop geheimhoudingsovereenkomsten van toepassing zijn).

9. Schadeloosstelling en aansprakelijkheid

[fs-toc-omit]9.1. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Coda, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers en externe leveranciers te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, rechtsgedingen, juridische procedures, verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Diensten en/of enige schending uwerzijds van deze Voorwaarden.

[fs-toc-omit]9.2. Beperking van aansprakelijkheid

9.2.1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Coda en haar respectieve werknemers, directeuren, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de Coda-websites en/of de Diensten (met inbegrip van het onvermogen om de Diensten te gebruiken), of via de Diensten gekochte Uitgeverscodes of gedane transacties. , hetzij uit hoofde van enige garantie, contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere rechtstheorie, en of Coda op de hoogte was van de kans op dergelijke schade of niet.

9.2.2. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Coda en haar respectieve werknemers, directeuren, agenten en vertegenwoordigers die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of de transacties die hierin worden overwogen, hetzij uit hoofde van enig contract, enige onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere rechtstheorie), garantie of anderszins, het bedrag van de betaling overschrijden die u via de Diensten hebt gedaan ten behoeve van de transactie die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheidsvordering.

9.2.3. Coda is in geen geval aansprakelijk jegens u voor enig falen of vertraging zijdens Coda of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers met betrekking tot de nakoming van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden, ongeacht of het falen of de vertraging al dan niet veroorzaakt wordt door een gebeurtenis of voorwaarde die buiten haar macht ligt. De wetten van sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande vrijwaringsclausules, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk rechten in aanvulling op de rechten die in deze Voorwaarden opgenomen zijn. De aansprakelijkheid van Coda is tot de wettelijk toegestane mate beperkt.

9.2.4. Niettegenstaande enige wet, regel of voorschrift dat het tegendeel bepaalt, gaat u ermee akkoord dat elke vordering die u mogelijk hebt die uit deze Voorwaarden voortvloeit, binnen één (1) jaar nadat een dergelijke vordering voor het eerst kan worden ingediend bij de relevante rechtbank moet worden ingesteld of ingediend in het rechtsgebied waarin u zich bevindt. Vorderingen die na die termijn worden ingesteld, zijn voor altijd verjaard.

10. Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

10.1. De Diensten worden geleverd “in huidige staat”. We garanderen geenszins dat de Diensten ononderbroken, foutloos, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke computersoftware zullen zijn.

10.2. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft Coda geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Coda-website of de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten van derden.

10.3. Coda heeft geen macht of zeggenschap over de kwaliteit, geschiktheid voor het doel, veiligheid, betrouwbaarheid, wettigheid of enig ander aspect van een door een Uitgever geleverd(e) goed of dienst dat/die u via de Diensten aanschaft. Tenzij anderszins aangegeven in deze Voorwaarden, is Coda niet verplicht om terugbetalingen uit te voeren als een aankoop niet aan uw verwachtingen voldoet, of als de relevante Uitgever zijn verplichtingen niet nakomt, hoewel Coda redelijke inspanningen zal leveren om u in dergelijke gevallen bij te staan, zoals beschreven in de paragrafen over Geschillen en de Afhandeling van fouten. Coda is niet verplicht om alle geschillen met betrekking tot uw transactie naar uw tevredenheid op te lossen en kan evenmin garanderen dat te zullen doen.

10.4. Coda mag, naar eigen goeddunken en te allen tijde, uw toegang tot de Diensten en/of de Coda-websites opschorten of beëindigen of uw gebruik ervan onmogelijk maken om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u, met inbegrip van situaties waarin Coda fraude of illegaal, ongeoorloofd of ongepast gedrag uwerzijds vermoedt, of als u een van de delen van deze Voorwaarden hebt geschonden. Coda mag ook te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving beperkingen opleggen aan het type transactie dat, en/of de hoogte van het bedrag dat gemoeid is met de transacties die, u via de Diensten mag uitvoeren.

10.5. U stemt ermee in en begrijpt dat de beschikbaarheid van de Diensten afhankelijk is van de beschikbaarheid van het netwerk en de systemen van onze dienstverleners, de Betaalkanalen, de Uitgevers en/of onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen.

10.6. De Diensten en/of elke Coda-website kan/kunnen van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd vertraagd, onderbroken of verstoord zijn. In het geval van een van de bovengenoemde omstandigheden, is Coda in geen geval aansprakelijk voor elke vordering die voortvloeit uit of in verband met dergelijke vertragingen, onderbrekingen, verstoringen, beperkingen, opschortingen, beëindiging of soortgelijke problemen met betrekking tot de Diensten en/of de Coda-websites.

11. Algemene bepalingen

11.1. Links naar websites van derden

Links naar sites van derden die via de Diensten worden aangeboden, kunnen ertoe leiden dat u de Coda-websites verlaat. Houd er rekening mee dat de gelinkte sites mogelijk op geen enkele manier eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van Coda en dat u zich daarom op eigen risico toegang verschaft tot deze sites. Coda is niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden of privacypraktijken van een dergelijke gelinkte site, noch ook voor enige link op een gelinkte site, met inbegrip van eventuele wijzigingen aan of updates van dergelijke sites. Opname van een link naar een derde houdt op geen enkele manier de implicatie of aanduiding in dat Code enige betrekking heeft met een gelinkte site en/of de inhoud daarvan of deze goedkeurt of sponsort.

11.2. Mededelingen

We kunnen kennisgevingen die we wettelijk verplicht zijn te doen in elektronische vorm doen (zoals, maar niet beperkt tot, wanneer u de Coda-websites of -platforms bezoekt, via formulieren of e-mails, wanneer Coda kennisgevingen of updates van deze Voorwaarden plaatst, of wanneer Coda met u communiceert via uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer). U stemt ermee in om in elektronische vorm berichten van ons te ontvangen en gaat ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, kennisgevingen, regels, openbaarmakingen, beleidslijnen en andere berichten van Coda die elektronisch aan u worden verstrekt, worden geacht te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot schriftelijke communicatie en worden geacht op de datum van de elektronische communicatie te zijn verstrekt.

11.3. Geen afstandsverklaring

Het nalaten zijdens Coda om enig recht of bepaling uit hoofde van deze Voorwaarden af te dwingen, of enige vertraging zijdens Coda met betrekking tot dergelijke afdwinging, mag geenszins worden opgevat als een verklaring van afstand of beperking van haar recht om deze Voorwaarden alsnog af te dwingen en een strikte naleving daarvan te eisen.

11.4. Geen goedkeuring

Verwijzingen naar goederen, diensten en/of bedrijven op een van de Coda-websites vormen of impliceren geen enkele steunbetuiging, goedkeuring of aanbeveling door Coda met betrekking tot van die goederen, diensten en/of bedrijven.

11.5. Beëindiging

Coda mag, naar eigen goeddunken, uw toegang tot een van de Coda-websites, de Diensten en/of uw Coda-account beëindigen als u een van de Voorwaarden schendt. In geval van beëindiging blijven de bepalingen van het artikel over Schadeloosstelling en aansprakelijkheid van kracht.

11.6. Beveiliging

Coda neemt alle redelijke stappen om de beveiliging van de informatie die u aan haar verstrekt te waarborgen. Helaas kan de beveiliging van geen enkele gegevensoverdracht via het internet volledig worden gegarandeerd. Hoewel Coda ernaar streeft om alle gegevensoverdrachten via het internet (met inbegrip van die, waar uw gegevens mee gemoeid zijn) te beschermen en aanzienlijke maatregelen heeft genomen om beveiligingsrisico’s te beperken, garandeert Coda geenszins de absolute beveiliging van alle informatie die u naar Coda verzendt en kan deze ook niet garanderen. Als zodanig wordt alle informatie die u naar Coda verzendt, op uw eigen risico overgedragen.

11.7. Betrekking

Niets in deze Voorwaarden drukt de bedoeling uit om enige betrekking te creëren, en creëert ook geen enkele betrekking, in de zin van een joint venture, werknemer-werkgeversrelatie, crediteur-debiteursrelatie, escrow, partnerschap of fiduciaire relatie tussen u en Coda.

11.8. Toewijzing

U mag geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, of enig deel ervan, toewijzen aan een andere partij zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming onzerzijds. Elke poging van u om dit te doen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming wordt als nietig beschouwd. Wij hebben echter te allen tijde het recht om deze Voorwaarden en/of onze verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, toe te wijzen aan een gelieerde onderneming of dochteronderneming van Coda of een derde, met of zonder kennisgeving aan u.

11.9. Gelokaliseerde voorwaarden

Deze Voorwaarden werden oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Voor zover enige vertaalde gelokaliseerde versie van de Voorwaarden in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de voorwaarden van de Engelse versie. Raadpleeg Deel II (Aanvullende gebruiksvoorwaarden) voor gelokaliseerde voorwaarden die betrekking hebben op bepaalde specifieke rechtsgebieden.

11.10. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Coda en vervangen en annuleren alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, vorderingen, verklaringen en afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden is bindend voor Coda, tenzij deze door Coda worden overeengekomen, schriftelijk worden uiteengezet en op dezelfde manier worden gepubliceerd als eerdere bindende versies.

11.11. Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

11.12. Toepasselijk recht

Tenzij anderszins vermeld in Deel II (Aanvullende gebruiksvoorwaarden):

11.12.1. Op deze Voorwaarden, die dienovereenkomstig moeten worden geïnterpreteerd, is de wetgeving van Singapore van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met de uit hoofde daarvan geldende bepalingen inzake wetsconflicten.

11.12.2. Wij (of de desbetreffende Coda-rechtspersoon) zullen proberen om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden minnelijk te schikken (met inbegrip van elke vraag omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan), maar ingeval dergelijke inspanningen falen, wordt een dergelijk geschil doorverwezen naar en uiteindelijk middels arbitrage worden geschikt door het Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in overeenstemming met de arbitrageregels van het SIAC (“SIAC-regels”) die momenteel van kracht zijn, welke regels middels verwijzing in dit artikel over toepasselijk recht worden geacht in deze Voorwaarden te zijn opgenomen. De arbitragezetel is Singapore en het scheidsgerecht moet uit één (1) arbiter bestaan. Alle arbitrageprocedures vinden in de Engelse taal plaats. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend.

12. Gebruikersverklaringen

12.1. Leeftijd

De Diensten zijn niet gericht op personen die in uw land minderjarig zijn (een “minderjarige”). Behoudens specifieke leeftijdsbeperkingen die in uw land gelden, en tenzij anderszins bepaald in deze Voorwaarden, is voor minderjarigen de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig als voorwaarde waaronder de Diensten mogen worden gebruikt. Door verder te gaan met het gebruik van de Diensten, wordt deze ouder of wettelijke voogd geacht in te stemmen met deze Voorwaarden namens de minderjarige en is hij/zij verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de aanmaak en het gebruik van het Coda-account voor de minderjarige, aankopen of transacties door de minderjarige en de vraag of de minderjarige tijdens een dergelijke aankoop al dan niet onder toezicht stond. Als zodanig mogen aankopen niet op grond van het feit dat ze werden gedaan zonder toestemming en/of toezicht van de ouder of voogd worden geannuleerd.

12.2. Gebruik voor wettige doeleinden

U mag de Diensten alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels, codes, verordeningen, richtlijnen, beleidslijnen en voorschriften.

12.3. Apparaatgebruik

U garandeert dat u de Diensten of de Coda-websites gebruikt op een apparaat waarvan u de eigenaar bent, of waarvan het gebruik door u met toestemming geschiedt van de eigenaar van het betreffende apparaat.

12.4. Gebruik van betaalmiddelen

U bent als enige aansprakelijk voor het gebruik van de door u in verband met onze Diensten geselecteerde betaalmiddelen en Coda is op geen enkele manier jegens u of enige derde aansprakelijk voor enig ongeoorloofd gebruik van uw betaalmiddelen in verband met de Diensten.

13. Contact met ons opnemen

Voor verzoeken of vragen in verband met deze Voorwaarden kunt u naar support@codapayments.com schrijven of naar ons Help Center gaan.

Deel II AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN – LANDSPECIFIEK

Naast de bovenstaande Algemene gebruiksvoorwaarden zijn de volgende aanvullende gebruiksvoorwaarden (“Aanvullende Voorwaarden”) van toepassing op gebruikers in de volgende landen. Hieronder kunt u een kopie van de Voorwaarden, met inbegrip van de Aanvullende voorwaarden zoals op uw land van toepassing, zowel in het Engels als in de desbetreffende lokale taal raadplegen.

Europese Unie (“EU”)/Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk (“VK”)

1. Toepassingsgebied. Als u woonachtig bent in of gevestigd bent in de EU/EER of het VK, zijn deze bepalingen (de “EU-bepalingen”) naast de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Diensten, tenzij anderszins bepaald in deze regelgeving van de EU of het VK. In het geval van een conflict tussen deze EU-bepalingen en de voorgaande Algemene gebruiksvoorwaarden, hebben deze EU-bepalingen voorrang voor zover dat nodig is om het conflict op te lossen.

2. Aanbieder van diensten. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten, zoals gedefinieerd, aan u worden geleverd door Coda Netherlands Holdings B.V., met maatschappelijke zetel te Strawinskylaan 411, WTC, Toren A, 4e verdieping, 1077XX Amsterdam en btw-nummer 862518866 (“Coda Netherlands”) en dat de Voorwaarden hierbij tussen u en Coda Netherlands worden aangegaan en overeengekomen. Coda Netherlands werkt samen met externe verkopers/uitgevers van digitale inhoud en betalingskanalen, waaronder ons gelieerde bedrijf Coda Payments Pte. Ltd., en andere partners, bij het leveren van Diensten aan u.

3. Distributie van inhoud. Coda Netherlands biedt via Codashop diensten aan op het gebied van de distributie van inhoud in de EU/EER en het Verenigd Koninkrijk en verkoopt de relevante Codes aan u. Alle verwijzingen naar de termen “Uitgever” of “Uitgevers” in deze Voorwaarden verwijzen naar Coda Netherlands.

4. Prijzen. Alle prijzen die op Codashop worden aangeboden zijn inclusief btw tegen het toepasselijke tarief en eventuele andere belastingen en extra kosten.

5. Levering van de Codes. De Codes kunnen op twee manieren worden geleverd: ofwel rechtstreeks (i) aan de unieke game of account-ID, of (ii) aan het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Tenzij anderszins bepaald, ontvangt u bij het doen van een aankoop in Codashop een bericht waarin wordt bevestigd dat uw aankooptransactie geslaagd is en dat de Codes binnen een korte periode na uw aankoop worden geleverd. Coda Netherlands is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstrekking van een onjuiste game- of account-ID of e-mailadres door u. Elke Code is uniek en kan slechts eenmaal bij de betreffende Uitgever worden ingewisseld.

6. Conformiteit. Coda Netherlands garandeert dat de Codes voldoen aan de in het aanbod verstrekte specificaties, aan redelijke eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en aan de toepasselijke wetten die bestaan op de datum waarop de aankooptransactie wordt uitgevoerd. Coda Netherlands heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enig defect of enige niet-conformiteit dat/die wordt ontdekt na de inwisseling of activering van de Codes zoals hierboven gespecificeerd. Alle andere garanties, expliciet of impliciet, contractueel, statutair of in rechte, zijn, voor zover wettelijk toegestaan, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Wettelijk herroepingsrecht. U hebt uit hoofde van de regelgeving van de EU/EER of het VK een wettelijk recht om bepaalde overeenkomsten te verbreken met betrekking tot de aankoop van de Codes. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over de omvang van uw wettelijke recht en over hoe u dat recht kunt uitoefenen.

8. Niet-toepasselijkheid van de Afwijzing van aansprakelijkheid. Artikel 10.3 van de Voorwaarden is niet op u van toepassing.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting. Op deze Voorwaarden, die dienovereenkomstig moeten worden geïnterpreteerd, is de Nederlandse wetgeving van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met de uit hoofde daarvan geldende bepalingen inzake wetsconflicten. Wij zullen proberen om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden minnelijk te schikken (met inbegrip van om het even welke vraag omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan), maar ingeval dergelijke inspanningen falen, worden dergelijke geschillen definitief beslecht door de Rechtbank Amsterdam na een procedure in het Engels voor de Chamber for International Commercial Matters (“Netherlands Commercial Court” of “NCC District Court”), met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere rechtbanken. Een vordering in kort geding, met inbegrip van bewarende maatregelen, krachtens Nederlands recht, kan in het kader van een rechtsgeding in het Engels bij het Court in Summary Proceedings (CSP) van het Netherlands Commercial Court worden ingesteld. Eventuele beroepen tegen uitspraken van het NCC of het CSP worden voorgelegd aan het Netherlands Commercial Court of Appeal (“NCCA”) van het Gerechtshof Amsterdam. Het reglement van orde van het NCC is van toepassing.

We zijn door de toepasselijke regelgeving verplicht om een link te bieden naar het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Coda is echter niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrageraad voor consumenten.

10. Bindend en afdwingbaar. U begrijpt en aanvaardt dat deze Voorwaarden een bindend en afdwingbaar contract vormen tussen u en Coda Netherlands, alsook dat de rechten en plichten uiteengezet in deze Voorwaarden tussen u en Coda Netherlands van kracht zullen zijn zodra u blijk geeft van u uw aanvaarding.

11. Contactgegevens. Als u een klacht hebt met betrekking tot de Codes die u hebt gekocht via Codashop of de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via onze Contactpagina. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u hier onze contactgegevens vinden:

Naam: Coda Netherlands Holdings B.V.
Hoofdkantoor:
Strawinskylaan 411, WTC, Toren A, 4e verdieping, 1077XX Amsterdam
Btw-nummer:
NL 862518866B01
E-mailadres:
support.eu@codapayments.com


Lees hier de juridische kennisgeving (impressum).

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->