Download:

Terakhir Dikemas Kini: 19 Januari 2022

1. Skop dan Penerimaan

1.1. Skop

1.1.1. Terma dan syarat ini, yang terdiri daripada Bahagian I (Terma Penggunaan Am) dan Bahagian II (Syarat Penggunaan Tambahan), (secara kolektif, “Terma”) mentadbir urus penggunaan anda terhadap perkhidmatan (secara kolektif, “Perkhidmatan”) yang disediakan atau diuruskan oleh Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapura”) dan/atau sekutu dan subsidiarinya (secara kolektif dirujuk sebagai “Coda” dan “kami”, “kita” atau “milik kami”):

(a) Laman web (www.codapayments.com), bersama dengan akses kepadanya dan semua pautan dan fungsinya;

(b) Aplikasi mudah alih Codashop, laman web Codashop (www.codashop.com), dan semua platform lain di mana Codashop boleh diakses (“Codashop”);

(c) Akaun pengguna yang didaftarkan melalui Codashop (“Akaun Coda”);

(d) Kemudahan pembayaran dan/atau perkhidmatan menjual semula melalui Codapay atau Codashop, di mana anda boleh membuat pembelian daripada Coda, pedagang pihak ketiga (“Penerbit”), dan/atau rakan saluran pembayaran (“Saluran Pembayaran”), dan membuat pembayaran melalui kaedah pembayaran yang disediakan oleh Coda di platform yang disebutkan di atas;

(e) Forum komuniti (https://community.codashop.com) di mana pengguna mempunyai keupayaan untuk menyiarkan komen (“Codaclub”);

(f) Codacash dan semua perkhidmatan yang berkaitan (“Codacash”); dan/atau

(g) Aplikasi, laman web dan/atau perkhidmatan Coda lain yang terpaut kepada Terma ini.

1.1.2. Sila rujuk Bahagian II (Terma Penggunaan Tambahan) di bawah untuk terma Codacash yang terpakai untuk negara-negara di mana ia disediakan, versi Terma ini dalam bahasa Inggeris dan bahasa tempatan tertentu, serta perkara tambahan yang mungkin terpakai untuk bidang kuasa di mana anda bermastautin.

1.1.3. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, Terma ini dengan ini dilaksanakan dan dipersetujui antara anda dan Coda Singapura.

1.2. Penerimaan

Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan, anda bersetuju dan menerima Terma ini dan bersetuju untuk terikat olehnya. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA ATAU SETUJU DENGAN TERMA, ANDA HARUS BERHENTI MENGGUNAKAN DAN/ATAU MENGAKSES PERKHIDMATAN.

1.3. Pindaan

Coda berhak pada bila-bila masa untuk meminda Terma ini atau mana-mana dasar atau pemberitahuan yang berkaitan dengan platform, laman web atau aplikasinya. Perubahan tersebut akan berkuat kuasa dengan segera setelah diterbitkan di www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (“Laman Coda”), atau aplikasi, laman web, dan/atau platform Coda lain. Coda juga akan menyiarkan pemberitahuan di platform ini untuk memaklumkan pengguna mengenai Terma baharu, dan tarikh pindaan terakhir akan dipaparkan di bahagian atas Terma. Anda bertanggungjawab untuk semak laman web yang disebut di atas secara berkala untuk versi terbaharu Terma. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda secara berterusan atau mana-mana platform yang disebut di atas berikutan sebarang pindaan pada Terma akan dianggap sebagai penerimaan berterusan terhadap Terma yang dipinda tersebut.

1.4. Kemas Kini

Coda mungkin menyediakan ciri-ciri baharu, peningkatan, pengemaskinian, tampalan, dan pengubahsuaian lain pada Perkhidmatan (secara kolektif, “variasi”). Kami mungkin mengemas kini, menampal, atau mengubah suai Laman Coda, aplikasi mudah alih, atau platform kami dari jarak jauh. Anda dengan ini memberikan hak kepada Coda untuk menerapkan dan menggunakan variasi tersebut. Semua peruntukan dalam Terma Perkhidmatan ini juga terpakai untuk semua variasi tersebut.

Bahagian I TEI RMA PENGGUNAAN UMUM

2. Penggunaan Perkhidmatan

2.1. Penerapan Terma melalui penggunaan

Terma-terma ini akan terpakai tanpa mengira cara anda mengakses atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada peranti mudah alih, peranti komputer meja, aplikasi mudah alih, penyemak imbas internet, atau peranti, aplikasi, atau perisian lain.

2.2. Lesen untuk penggunaan

2.2.1. Coda memberi anda hak dan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad dan lesen untuk mengakses dan menggunakan Laman Coda dan/atau Perkhidmatan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial anda, tertakluk kepada Terma ini.

2.2.2. Coda berhak untuk menamatkan lesen tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda, jika didapati penggunaan Perkhidmatan oleh anda melanggar Terma ini.

2.3. Akses dan penggunaan Perkhidmatan dan Laman Coda

2.3.1. Perkhidmatan membolehkan anda membeli kandungan digital tertentu, seperti kod hadiah, kredit aplikasi/permainan, dan baucar daripada Coda atau Penerbitnya melalui Laman Coda atau melalui laman atau platform Penerbit, dan membuat pembayaran untuk pembelian tersebut melalui Saluran Pembayaran dengan:

(i) Menebus atau menggunakan kredit mudah alih prabayar yang dikeluarkan oleh pengendali rangkaian mudah alih anda;

(ii) Menambahkan nilai pembelian tersebut pada bil mudah alih pascabayar anda yang dikeluarkan oleh pengendali rangkaian mudah alih anda; atau

(iii) Menggunakan salah satu pilihan pembayaran lain yang disediakan oleh rakan saluran pembayaran Coda, seperti e-dompet, penebusan baucar, pembayaran atas kaunter di kedai-kedai serbaneka, kad kredit, dan pindahan bank.

Untuk pembayaran kad kredit atau pindahan bank, sebarang butiran perbankan atau kad kredit yang anda berikan dikumpulkan terus oleh Saluran Pembayaran yang merupakan institusi perbankan, pengeluar kad, atau pengagregat kad yang berkaitan. Butiran ini tidak dikumpulkan, disimpan, atau diproses oleh Coda.

2.3.2. Pembelian yang dibuat menggunakan Perkhidmatan akan dilakukan dalam satu daripada dua bentuk, di mana:

(a) Anda membeli kod hadiah, kredit dalam aplikasi/permainan, dan baucar langsung daripada Penerbit pihak ketiga (“Kod Penerbit”) sebagai pedagang pada rekod, dan Coda menyediakan perkhidmatan kemudahan kepada Penerbit dengan memproses dan mengumpulkan pembayaran untuk Kod Penerbit yang dibeli untuk dan bagi pihak Penerbit;

(b) Coda menjual semula Kod Penerbit kepada anda, sebagai penjual dalam rekod.

2.4. Kemudahan pembayaran dan perkhidmatan menjual semula kandungan digital

2.4.1. Anda memulakan dan membuat pembelian dengan memilih untuk membeli Kod Penerbit melalui (i) laman web atau platform mudah alih Penerbit yang berkaitan, di mana anda akan diarahkan ke Laman Coda untuk membuat pembayaran; atau (ii) Codashop.

2.4.2. Untuk membuat pembayaran melalui Perkhidmatan, anda mesti mempunyai akaun telefon bimbit yang sah dan layak dengan salah satu pengendali rangkaian mudah alih rakan kongsi kami atau instrumen pembayaran yang sah yang dikeluarkan atau diiktiraf oleh Saluran Pembayaran.

2.4.3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penggunaan akaun pembayaran atau instrumen anda melalui Perkhidmatan. Anda mengakui dan menerima bahawa Coda tidak bertanggungjawab atas penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan oleh individu ketiga untuk akaun anda atau instrumen pembayaran anda.

2.4.4. Coda, Penerbit, dan/atau Saluran Pembayaran mengekalkan hak dan budi bicara untuk menolak atau tidak membenarkan sebarang transaksi atas sebarang alasan atau menetapkan had pada jenis dan/atau jumlah transaksi.

2.5. Kod Penerbit

Untuk Kod Penerbit yang dibeli melalui mana-mana Laman Coda atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan, Penerbit berkaitan yang mengeluarkan Kod yang dibeli, dan bukan Coda, bertanggungjawab sepenuhnya untuk menebus Kod, dan untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada anda sebagai ganti. Kecuali dinyatakan sebaliknya di halaman maklumat produk yang berkenaan di Laman Coda, Kod Penerbit tidak akan tamat tempoh.

2.6. Pengubahsuaian Perkhidmatan

Coda berhak untuk meminda, mengubah suai, menangguhkan atau menamatkan sebahagian atau keseluruhan Perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa memberi pemberitahuan kepada anda. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian mungkin ditunjukkan dalam Terma ini mengikut bahagian tentang Pindaan.

2.7. Cukai, caj, dan bayaran

Anda bertanggungjawab atas segala cukai, duti, yuran pertukaran mata wang, caj data, dan caj yang berkaitan dengan pembelian yang anda lakukan akibat daripada atau semasa menggunakan mana-mana Laman atau Perkhidmatan Coda.

2.8. Pengendalian pertikaian

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan mana-mana Kod Penerbit yang dibeli menggunakan Perkhidmatan, atau jika anda percaya bahawa anda telah dikenakan bayaran yang salah, sila hubungi yang berikut untuk menyelesaikan masalah tersebut:

(a) Coda, untuk pembelian yang dibuat di Codashop; atau

(b) Penerbit, untuk semua transaksi lain.

Sekiranya anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan Penerbit secara langsung, anda dapat failkan pertikaian atau aduan terhadap Penerbit dengan kami. Anda tidak boleh membuat sebarang pernyataan yang salah atau mengelirukan apabila membuat pemfailan pertikaian atau semasa penyiasatan yang berikutnya. Coda akan menyiasat semua pertikaian yang difailkan dengannya dan akan melakukan usaha yang wajar untuk menyelesaikannya. Walau bagaimanapun, penyelesaian muktamad pertikaian tersebut adalah mengikut budi bicara mutlak Coda.

2.9. Pengendalian kesalahan

Sebagai sebahagian atau berasingan daripada proses pengendalian pertikaian, Coda mungkin menentukan bahawa kesalahan yang menjejaskan anda telah berlaku. Sekiranya Coda menentukan bahawa anda telah dicaj atau dikenakan bayaran yang salah, Coda akan mengkreditkan akaun anda atau sebaliknya membuat pengembalian wang untuk membetulkan kesalahan tersebut. Sekiranya Coda menyimpulkan bahawa anda tidak dikenakan bayaran yang sepatutnya, atau bahawa anda telah dikenakan bayaran yang tidak mencukupi, Coda boleh mendebitkan atau kenakan bayaran pada akaun anda atau sebaliknya mengumpulkan pembayaran bagi membetulkan kesalahan dengan sewajarnya.

3. Perlindungan Pengguna

3.1. Penerangan Produk

Coda berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa keterangan produk di Codashop adalah setepat mungkin. Namun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak menjamin bahawa keterangan produk tersebut adalah lengkap dan tepat.

3.2. Pembayaran Balik

Anda mengakui dan memahami bahawa transaksi yang berjaya dilakukan dengan menggunakan mana-mana Laman atau Perkhidmatan Coda adalah muktamad. Tidak ada pengembalian yang akan diterima, dan pembayaran balik tidak akan diberikan kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini. Sekiranya anda akan menerima pembayaran balik selepas pengendalian pertikaian dan/atau kesalahan seperti yang dijelaskan dalam bahagian mengenai Pertikaian dan Pengendalian Kesalahan, jangka waktu untuk mengkreditkan pembayaran balik kepada bank atau akaun perkhidmatan pembayaran anda akan bergantung kepada Saluran Pembayaran yang digunakan atau bank atau penyedia perkhidmatan pembayaran anda.

4. Akaun Pengguna Codashop

4.1. Perkhidmatan akaun

Mengikut pilihan anda, anda boleh mendaftar untuk membuka Akaun Coda, yang membolehkan anda:

(a) Menyiarkan komen di Codaclub;

(b) Mengakses skim ganjaran atau promosi tertentu di Codashop;

(c) Menjejaki atau menyimpan rekod transaksi pembelian yang telah anda buat di Codashop; dan

(d) Menggunakan mana-mana ciri lain Perkhidmatan atau Laman Coda yang mungkin hanya tersedia untuk pengguna berdaftar.

4.2. Pengesahan akaun

Sekiranya anda mendaftar untuk Akaun Coda, anda mengesahkan bahawa anda telah memberikan Coda maklumat lengkap dan tepat mengenai diri anda untuk tujuan pengesahan, dan bahawa anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan Akaun Coda anda, kata laluannya, dan semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun Coda anda. Sekiranya terdapat akses yang tidak sah ke Akaun Coda anda, anda harus memaklumkan Coda dengan segera.

4.3. Sejarah transaksi

Anda boleh mengakses rekod semua pembelian atau tambah nilai yang berjaya dan gagal di halaman Akaun Coda anda di www.codashop.com. Sekiranya terdapat kesilapan atau kehilangan maklumat, sila hubungi kami melalui widget BANTUAN Codashop. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin.

4.4. Penutupan atau penggantungan Akaun Coda kerana pelanggaran

Coda berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menutup atau menggantung Akaun Coda anda atau akses anda ke akaun tersebut pada bila-bila masa sekiranya:

(a) Anda cuba terlibat, atau secara tidak langsung atau langsung melakukan sebarang perlakuan yang dilarang di bawah Terma ini;

(b) Anda melanggar mana-mana klausa Terma ini, dan sekiranya pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, anda gagal untuk memperbaikinya dalam tempoh tiga puluh (30) hari sejak menerima pemberitahuan bertulis dari Coda yang menyatakan pelanggaran tersebut;

(c) Coda diminta untuk melakukannya oleh mana-mana pihak berkuasa atau badan penguatkuasaan undang-undang;

(d) Anda menjadi atau tertakluk kepada prosiding kebankrapan;

(e) Anda telah memberi kami maklumat palsu atau tidak tepat dan gagal memberikan kami maklumat yang benar atau betul dalam tempoh lima belas (15) hari sejak menerima pemberitahuan bertulis dari Coda yang meminta maklumat tersebut;

(f) Coda telah menentukan bahawa keselamatan Akaun Coda anda telah terjejas, atau akaun anda telah diakses dengan cara yang tidak sah, dan anda gagal mengambil tindakan dalam tempoh lima (5) hari sejak menerima pemberitahuan bertulis dari Coda yang menyatakan tindakan pembetulan yang diperlukan;

(g) Anda tidak mematuhi Terma ini atau mana-mana terma tambahan yang terpakai untuk Perkhidmatan.

4.5. Penutupan Akaun Coda secara sukarela oleh pengguna

Anda boleh memilih untuk menutup Akaun Coda anda secara kekal, pada bila-bila masa dan untuk sebarang sebab, selepas memberikan pemberitahuan bertulis tiga puluh (30) hari terlebih dahulu kepada Coda melalui www.codashop.com. Semua transaksi yang telah anda buat sebelum penutupan tersebut mesti dibayar, dan Coda berhak menolak sebarang yuran, surcaj, atau kos yang belum anda bayar daripada baki anda sebelum menutup Akaun Coda anda.

5. Penggunaan Codaclub dan Kandungan Pengguna

5.1. Kandungan Pengguna. Anda bertanggungjawab untuk semua kandungan yang anda hantar, terbitkan, kongsi, kirim atau siarkan, sama ada secara umum atau peribadi (“Kandungan Pengguna”), di Codaclub. Coda tidak memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk Kandungan Pengguna, dan ia tidak mempunyai kewajipan untuk sentiasa memantau, menyederhanakan, atau menyemak Kandungan Pengguna. Namun, Coda boleh mengalih keluar Kandungan Pengguna yang melanggar Terma ini atas permintaan pengguna lain atau mengikut budi bicara sendiri.

5.2. Tiada salah nyata. Anda tidak boleh salah nyata identiti anda, menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, atau mengelirukan pengguna lain tentang sumber Kandungan Pengguna yang anda hantar, terbitkan, kongsi, kirim atau siarkan.

5.3. Sekatan Kandungan Pengguna. Anda tidak boleh menghantar, menerbitkan, berkongsi, mengirim, atau menyiarkan Kandungan Pengguna yang:

(a) Mengganggu, membuli, atau mengancam pengguna, individu, atau kumpulan lain;

(b) Mendiskriminasikan atau menggalakkan kebencian dan/atau keganasan terhadap pengguna, individu atau kumpulan lain, termasuk berdasarkan keetnikan, bangsa, gender, jantina, agama, kurang keupayaan, atau sebarang sifat atau kelemahan identiti lain;

(c) Memfitnah atau mengandungi fitnah bertulis;

(d) Menyinggung perasaan, lucah, grafik atau keseksualan secara eksplisit;

(e) Melanggar larangan kelakuan pengguna seperti yang ditetapkan dalam bahagian tentang Kewajiban Pengguna;

(f) Melanggar hak harta intelek dengan apa-apa cara atau melanggar bahagian tentang Penggunaan dan Pemilikan Harta Intelek;

(g) Menceroboh privasi pengguna atau orang lain dengan apa-apa cara atau melanggar bahagian Data Peribadi dan Maklumat Rahsia;

(h) Melanggar sebarang peruntukan lain untuk Terma ini atau dengan apa-apa cara yang tidak sah atau menyalahi undang-undang.

5.4. Hak atas Kandungan Pengguna. Anda memperakui dan menjamin bahawa (i) anda memiliki atau berhak untuk menghantar, menerbitkan, berkongsi, mengirim atau menyiarkan Kandungan Pengguna; dan (ii) Kandungan Pengguna tidak melanggar Terma ini dan mana-mana undang-undang atau peraturan berkaitan yang terpakai dalam bidang kuasa anda.

5.5. Pengalihan keluar Kandungan Pengguna. Anda menerima dan bersetuju bahawa Coda boleh mengalih keluar Kandungan Pengguna anda jika ia melanggar bahagian ini di Codaclub atau mana-mana bahagian Terma ini, tanpa menjejaskan budi bicara Coda untuk menggantung atau menutup Akaun Coda anda.

6. Kewajipan Pengguna

6.1. Berkenaan dengan pembelian anda, anda mengesahkan bahawa: (i) anda membeli Kod Penerbit melalui Perkhidmatan untuk penggunaan eksklusif dan peribadi anda sendiri; (ii) anda tidak berhak untuk menghasilkan semula, meniru, mengedarkan atau mengeksploitasikan sebarang kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan kepada anda; dan (iii) anda akan sentiasa mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang terpakai dalam pembelian dan penggunaan Kod Penerbit.

6.2. Dalam menggunakan mana-mana Perkhidmatan, anda tidak boleh melaksanakan mana-mana tindakan berikut, atau menggunakan Perkhidmatan untuk terlibat dalam tindakan berikut:

6.2.1. Penipuan dan perlakuan yang menyalahi undang-undang

(a) Menggunakan Perkhidmatan dengan apa-apa cara yang melanggar undang-undang, ordinan, atau peraturan yang terpakai, atau untuk apa-apa tujuan yang tidak sah;

(b) Menggunakan Perkhidmatan untuk melanggar, secara sengaja atau tidak sengaja, undang-undang, peraturan, kod, arahan, garis panduan, dasar atau peraturan setempat, negeri, nasional atau antarabangsa yang terpakai termasuk tanpa had undang-undang dan syarat (sama ada mempunyai kuat kuasa undang-undang atau tidak) yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram atau pencegahan keganasan;

(c) Menggunakan Perkhidmatan untuk menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, atau sebaliknya salah nyata hubungan anda dengan seseorang atau entiti;

(d) Menyamarkan asal usul anda, tempat kediaman atau mana-mana pengecam, dengan sengaja atau sebaliknya, untuk mengatasi sebarang sekatan geografi atau mengelakkan terma yang terpakai pada sebuah negara tertentu, untuk membeli produk dan/atau perkhidmatan yang tidak tersedia atau terpakai di negara tempat kediaman anda, atau untuk sebarang tujuan lain yang menyalahi undang-undang;

(e) Alih keluar sebarang pemberitahuan proprietari daripada Perkhidmatan;

(f) Caj orang lain untuk menggunakan Perkhidmatan;

(g) Menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan komersial atau manfaat pihak ketiga atau apa-apa pun yang tidak dibenarkan oleh lesen yang diberikan di sini; atau

(h) Menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan penipuan.

6.2.2. Menyalahgunakan, mengancam, dan mengganggu pengalaman pengguna

(a) Mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pengguna lain;

(b) Mengganggu, memanipulasi, atau menggendalakan Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang bersambung dengan Perkhidmatan atau penggunaan dan kenikmatan pengguna lain yang menggunakan Perkhidmatan, atau tidak mematuhi sebarang keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan;

(c) Mengganggu aliran biasa dialog atau bertindak dengan cara yang menjejaskan keupayaan pengguna lain untuk terlibat dalam pertukaran masa nyata secara negatif;

(d) Muat naik, siarkan, e-mel, hantar, atau sebaliknya menyediakan sebarang bahan kepada mana-mana pengguna atau individu lain yang mengandungi virus perisian, cecacing, kuda Trojan atau sebarang kod komputer, rutin, fail atau program yang direka untuk secara langsung atau tidak langsung mengganggu, memanipulasi, mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi atau integriti mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau data atau peralatan telekomunikasi;

(e) Muat naik, siarkan, e-mel, hantar, atau sebaliknya menyediakan sebarang iklan, bahan promosi, “mel sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skim piramid” yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau sebarang bentuk permintaan lain yang tidak dibenarkan; atau

(f) Muat naik, siarkan, e-mel, hantar, atau sebaliknya menyediakan sebarang kandungan melalui Perkhidmatan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, membimbangkan, menyusahkan, menyeksa, memfitnah, lucah, menjelikkan, memfitnah, menceroboh privasi individu lain, membenci, atau diskriminasi, atau sebaliknya tidak menyenangkan.

6.2.3. Menjejaskan perniagaan, platform, atau Perkhidmatan Coda

(a) Mencuba untuk menjejaskan, mengganggu, atau sebaliknya terlibat dalam aktiviti yang melemahkan perniagaan dan reputasi Coda serta keupayaan Laman Coda untuk melayani pengguna lain, atau menghalang atau mengganggu penyediaan Perkhidmatan oleh Coda dengan apa jua cara;

(b) Percubaan untuk menyusun semula, merekayasa balik, meleraikan atau menggodam Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya), atau untuk mengalahkan atau mengatasi sebarang teknologi penyulitan atau langkah-langkah keselamatan yang diwujudkan oleh atau untuk kepentingan Coda berkenaan dengan Perkhidmatan dan/ atau data yang dihantar, diproses atau disimpan oleh Coda;

(c) Cuba untuk mendapatkan akses kepada mana-mana akaun, komputer atau rangkaian yang berkaitan dengan Laman dan Perkhidmatan Coda tanpa kebenaran yang sewajarnya; atau

(d) Mengambil sebarang tindakan atau terlibat dalam apa-apa tindakan yang boleh merosakkan, menyahaktifkan, membebani, mengganggu, atau menjejaskan Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan secara langsung atau tidak langsung.

6.2.4. Anda memahami bahawa senarai tindakan di atas adalah tidak lengkap, dan tindakan yang serupa dengan perkara yang disebutkan di atas, atau tindakan yang tidak sah, menipu, kasar, atau merosakkan dengan cara yang serupa, juga dilarang.

7. Penggunaan dan Pemilikan Harta Intelek

7.1. Coda memiliki atau memegang semua lesen yang diperlukan untuk semua hak harta intelek (termasuk semua hak cipta, tanda dagang dan hak paten yang wujud dan yang akan datang) dalam semua maklumat, teks, bahan, grafik, logo, ikon, rakaman suara, perisian dan kod sumber di Laman Coda , termasuk platform di mana Coda menyediakan Perkhidmatan kepada anda (“Perkara”).

7.2. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, semua kandungan pihak ketiga di Tapak Coda dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Coda mengikut undang-undang yang berkaitan.

7.3. Kecuali dibenarkan secara nyata oleh Terma ini, anda tidak berhak, memiliki atau kepentingan dalam atau terhadap Perkara tersebut. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis nyata kami (atau pembekal atau pemberi lesen kami, jika berkenaan), dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara:

(a) Menyesuaikan, menghasilkan semula, mengubah suai, memaparkan, melaksanakan, menerbitkan, mengedar, menyebarkan, menyiarkan, mengedar, atau mencipta karya terbitan daripada mana-mana Perkara (termasuk, tanpa had, paparan dan pengedaran mana-mana Perkara melalui pihak ketiga laman web atau persekitaran komputer rangkaian lain); atau

(b) Mengkomersialkan sebarang maklumat, barangan atau perkhidmatan daripada atau berkaitan dengan mana-mana Perkara.

8. Data Peribadi dan Maklumat Sulit

8.1. Dasar Privasi

Coda boleh mengakses, mengumpulkan, mendedahkan, dan/atau memproses data peribadi anda semasa menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Anda mengakui, menerima dan memahami bahawa akses, pengumpulan, pendedahan dan/atau pemprosesan sedemikian adalah mengikut Dasar Privasi Coda.

8.2. Kewajipan pengguna yang berkaitan dengan data peribadi

Dalam menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk tidak dalam apa-apa cara:

(a) Memungut atau mengumpul sebarang maklumat mengenai atau tentang pengguna atau individu lain, termasuk tanpa had sebarang data atau maklumat peribadi;

(b) Menggunakan Perkhidmatan untuk mengumpulkan atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna atau individu lain berhubung dengan perlakuan dan aktiviti dilarang yang dinyatakan dalam bahagian mengenai Kewajiban Pengguna; dan

(c) Menghantar, menerbitkan, berkongsi, mendedahkan atau menyiarkan maklumat sulit atau peribadi individu lain.

8.3. Maklumat sulit

Anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan, e-mel, menghantar, atau sebaliknya menyediakan melalui Perkhidmatan apa-apa kandungan yang anda tidak berhak untuk menyediakannya di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah sebarang perhubungan berkontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman atau maklumat proprietari dan sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian kerahsiaan).

9. Ganti Rugi dan Liabiliti

[fs-toc-omit]9.1. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak mempertanggungjawabkan, Coda, sekutu dan subsidiarinya, dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemberi lesen, wakil dan pembekal pihak ketiga masing-masing, daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tindakan, prosiding, kerugian, liabiliti, perbelanjaan, ganti rugi, dan kos, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan/atau sebarang pelanggaran Terma ini oleh anda.

[fs-toc-omit]9.2. Had liabiliti

9.2.1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Coda dan pekerja, pengarah, ejen dan wakilnya masing-masing tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ganti rugi tidak langsung, sampingan, punitif, atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Coda oleh anda dan/atau Perkhidmatan (termasuk ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan), atau mana-mana Kod Penerbit yang dibeli atau transaksi yang dibuat melalui Perkhidmatan.

9.2.2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa-apa keadaan pun tanggungjawab terkumpul Coda dan pekerja, pengarah, ejen dan wakil masing-masing yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini atau transaksi yang dipertimbangkan di sini, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian, liabiliti produk, atau teori lain), waranti, atau sebaliknya, melebihi jumlah pembayaran yang anda telah buat melalui Perkhidmatan, berkenaan dengan transaksi yang menimbulkan tuntutan liabiliti.

9.2.3. Coda tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kegagalan atau kelewatan oleh Coda atau pekerja, ejen atau wakilnya untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Terma ini, tidak kira sama ada kegagalan atau kelewatan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kawalannya. Undang-undang beberapa bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan pada jaminan tersirat atau pengecualian atau pengehadan ganti rugi tertentu. Sekiranya undang-undang ini terpakai, beberapa atau semua penafian, pengecualian, atau pengehadan di atas mungkin tidak terpakai untuk anda, dan anda mungkin mempunyai hak selain yang terkandung dalam Terma ini. Liabiliti Coda dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

9.2.4. Walau apa pun mana-mana undang-undang, peraturan atau pengawalseliaan yang bertentangan, anda bersetuju bahawa sebarang tuntutan yang anda mungkin timbul daripada Terma ini mesti diajukan atau difailkan di hadapan tribunal yang berkaitan dalam bidang kuasa di mana anda berada dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan tersebut boleh difailkan terlebih dahulu. Segala tuntutan yang dibawa selepas tempoh tersebut akan dilarang selama-lamanya.

10. Tanpa Waranti dan Penafian

10.1. Perkhidmatan disediakan atas dasar “seperti tersedia”. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, bebas ralat, selamat atau bebas daripada virus atau perisian komputer berbahaya yang lain.

10.2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Coda tidak membuat sebarang pengakuan atau jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai Laman Coda atau Perkhidmatan, termasuk tanpa had, sebarang jaminan tersirat untuk kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan tidak melanggar hak pihak ketiga.

10.3. Coda tidak mempunyai kawalan terhadap kualiti, kesesuaian untuk tujuan, keselamatan, kebolehpercayaan, kesahan, atau aspek lain dari apa-apa kebaikan atau perkhidmatan yang diberikan oleh Penerbit yang anda beli menggunakan Perkhidmatan. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, Coda tidak akan diwajibkan untuk mengeluarkan pembayaran balik jika pembelian tidak memenuhi jangkaan anda, atau jika Penerbit yang berkaitan tidak memenuhi komitmennya, walaupun Coda akan melakukan usaha yang wajar untuk membantu anda dalam hal-hal seperti yang dijelaskan di bawah bahagian mengenai Pertikaian dan Pengendalian Kesalahan. Coda tidak mempunyai kewajiban, dan tidak dapat menjamin, bahawa ia akan menyelesaikan setiap pertikaian yang berkaitan dengan transaksi anda sehingga anda berasa puas hati.

10.4. Coda boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, menangguhkan atau menamatkan akses anda ke atau menyahaktifkan penggunaan Perkhidmatan dan/atau Laman Coda oleh anda atas apa jua sebab pun tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda, termasuk jika Coda mengesyaki penipuan, menyalahi undang-undang, tidak sah atau kelakuan tidak wajar di pihak anda, atau jika anda telah melanggar mana-mana bahagian Terma ini. Coda juga boleh mengenakan had ke atas jenis dan/atau jumlah urus niaga yang anda dibenarkan untuk lakukan menggunakan Perkhidmatan pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

10.5. Anda bersetuju dan memahami bahawa ketersediaan Perkhidmatan bergantung pada ketersediaan rangkaian dan sistem penyedia perkhidmatan kami, Saluran Pembayaran, Penerbit, dan/atau sekutu dan subsidiari kami.

10.6. Perkhidmatan dan/atau mana-mana Laman Coda dari semasa ke semasa boleh ditangguhkan, terganggu atau tergendala untuk jangka masa yang tidak ditetapkan. Sekiranya berlaku mana-mana keadaan yang dinyatakan di atas, Coda tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang penangguhan, gangguan, tergendalanya, pengehadan, penggantungan, penamatan atau seumpamanya kepada Perkhidmatan dan/atau Laman Coda.

11. Peruntukan Am

11.1. Pautan ke laman pihak ketiga

Pautan ke laman web pihak ketiga yang disediakan melalui Perkhidmatan boleh membawa anda untuk meninggalkan Laman Coda. Sila ambil perhatian bahawa laman yang dipaut mungkin tidak dimiliki atau dikawal oleh Coda dalam apa-apa cara sekalipun, dan oleh itu anda mengaksesnya atas risiko anda sendiri. Coda tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, terma penggunaan atau amalan privasi mana-mana tapak yang dipautkan, atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman yang dipautkan, termasuk sebarang perubahan atau kemas kini kepada tapak tersebut. Kemasukan mana-mana pautan pihak ketiga tidak dalam apa-apa cara menyirat atau menyatakan gabungan, sokongan, atau penajaan oleh Coda bagi mana-mana laman yang dipaut dan/atau mana-mana kandungannya di dalamnya.

11.2. Pemberitahuan

Kami boleh menyediakan pemberitahuan yang mungkin diwajibkan oleh undang-undang dalam format elektronik (seperti tetapi tidak terhad kepada ketika anda mengunjungi Laman atau platform Coda, melalui borang atau e-mel, ketika Coda menyiarkan pemberitahuan atau kemas kini kepada Terma ini, atau ketika Coda berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau nombor telefon bimbit anda). Anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami dalam bentuk elektronik dan bersetuju bahawa semua terma dan syarat, pemberitahuan, peraturan, pendedahan, dasar, dan komunikasi lain dari Coda yang diberikan secara elektronik kepada anda akan dianggap memenuhi sebarang syarat undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi secara bertulis dan akan dianggap telah diberikan pada tarikh komunikasi elektronik.

11.3. Tiada penepian

Kegagalan atau kelewatan Coda dalam menguatkuasakan hak atau peruntukan di bawah Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian atau pengehadan haknya untuk seterusnya menguatkuasakan Terma ini dan memaksa pematuhan tegas terhadapnya.

11.4. Tiada pengendorsan

Rujukan pada barang, perkhidmatan, dan/atau perniagaan di mana-mana Laman Coda tidak merupakan atau menyirat pengendorsan, persetujuan atau cadangan oleh Coda terhadap barang, perkhidmatan dan/atau perniagaan tersebut.

11.5. Penamatan

Coda boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan akses anda ke mana-mana Tapak Coda, Perkhidmatan, dan/atau Akaun Coda anda jika anda melanggar mana-mana Terma. Sekiranya ditamatkan, peruntukan untuk bahagian mengenai Ganti rugi dan Liabiliti akan terus dikekalkan.

11.6. Keselamatan

Coda mengambil semua langkah munasabah untuk memastikan keselamatan maklumat yang anda berikan kepadanya. Namun, tiada penghantaran data melalui Internet dapat dijamin benar-benar selamat. Walaupun Coda berusaha melindungi semua penghantaran data melalui Internet (termasuk maklumat anda) dan telah mengambil langkah-langkah ketara untuk mengurangkan risiko keselamatan, Coda tidak menjamin dan tidak dapat memastikan keselamatan mutlak setiap maklumat yang anda hantarkan ke Coda. Oleh itu, sebarang maklumat yang anda hantar kepada Coda dihantar atas risiko anda sendiri.

11.7. Hubungan

Kandungan dalam terma ini tidak dimaksudkan untuk atau mewujudkan sebarang jenis hubungan usaha sama, pekerja-majikan, pemiutang-penghutang, eskrow, perkongsian, atau sebarang fidusiari antara anda dan Coda.

11.8. Pindah hak

Anda tidak boleh memindahkan hak atau kewajiban anda berdasarkan Terma-terma ini, atau sebahagian daripadanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daripada kami. Sebarang percubaan oleh anda untuk berbuat demikian tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada kami akan dianggap batal dan tidak sah. Walau bagaimanapun, kami berhak memindah hak Terma-terma ini dan/atau apa-apa kewajipan kami, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa, kepada mana-mana sekutu atau subsidiari Coda atau mana-mana pihak ketiga, dengan atau tanpa memberi pemberitahuan kepada anda.

11.9. Terma-terma setempat

Terma-terma ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Setakat mana-mana versi terjemahan setempat bagi terma-terma bercanggah dengan versi bahasa Inggeris, terma versi bahasa Inggeris akan diguna pakai. Untuk terma setempat bagi bidang kuasa terpilih, sila rujuk Bahagian II (Syarat Penggunaan Tambahan).

11.10. Keseluruhan perjanjian

Terma-terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Coda, dan menggantikan dan membatalkan semua perjanjian, tuntutan, pengakuan, dan pemahaman sebelum ini dan semasa yang berkaitan dengan perkara-perkara Terma ini. Tiada pengubahsuaian atau pindaan Terma ini akan mengikat Coda melainkan dipersetujui oleh Coda, dinyatakan secara bertulis, dan diterbitkan dengan cara yang sama seperti versi yang mengikat sebelum ini.

11.11. Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuat kuasakan, peruntukan tersebut akan dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan, dan peruntukan selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

11.12. Undang-undang yang mentadbir urus

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Bahagian II (Syarat Penggunaan Tambahan):

11.12.1. Terma ini akan ditadbir urus oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura tanpa mengambil kira peruntukan percanggahan peruntukan undang-undangnya.

11.12.2. Kami (atau entiti Coda yang berkaitan) akan berusaha untuk menyelesaikan secara baik sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini (termasuk sebarang soalan mengenai kewujudan, kesahihan atau penamatannya), tetapi sekiranya usaha tersebut gagal, pertikaian tersebut akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan timbang tara yang ditadbir urus oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“SIAC”) mengikut Peraturan Timbang Tara SIAC (“Peraturan SIAC”) yang sedang dikuat kuasakan, yang mana peraturan dianggap dirangkumi dengan merujuk kepada bahagian ini tentang Undang-undang yang Mentadbir. Tempat timbang tara adalah Singapura, dan Tribunal akan terdiri daripada seorang (1) penimbang tara. Semua prosiding timbang tara hendaklah dalam bahasa Inggeris. Keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat.

12. Pengisytiharan Pengguna

12.1. Umur

Perkhidmatan tidak disediakan kepada individu di bawah umur dewasa di negara anda (“bawah umur”). Tertakluk kepada sekatan umur tertentu yang dikenakan di negara anda, dan melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, kebenaran dan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan diperlukan untuk kanak-kanak bawah umur. Dengan meneruskan penggunaan Perkhidmatan, ibu bapa atau penjaga sah tersebut akan dianggap telah bersetuju dengan Terma ini bagi pihak kanak-kanak di bawah umur dan akan bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan, termasuk pewujudan dan penggunaan Akaun Coda, pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh kanak-kanak itu, dan sama ada kanak-kanak itu berada di bawah pengawasan semasa pembelian tersebut. Dengan demikian, pembelian tidak dapat dibatalkan dengan alasan bahawa ia dilakukan tanpa izin, persetujuan, dan/atau pengawasan ibu bapa atau penjaga.

12.2. Penggunaan untuk tujuan yang sah

Anda akan menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang sah sahaja dan menurut Terma ini dan semua undang-undang, peraturan, kod, arahan, garis panduan, dasar dan peraturan yang terpakai.

12.3. Penggunaan peranti

Anda menjamin bahawa anda menggunakan Perkhidmatan atau Laman Coda pada mesin atau peranti yang anda miliki, atau penggunaannya oleh anda telah disahkan oleh pemilik mesin atau peranti tersebut.

12.4. Penggunaan instrumen pembayaran

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan instrumen pembayaran yang anda pilih berkaitan dengan Perkhidmatan kami, dan Coda tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penggunaan instrumen pembayaran anda yang tidak dibenarkan berkaitan dengan Perkhidmatan.

13. Hubungi Kami

Untuk sebarang permintaan atau soalan berkaitan dengan Syarat ini, anda boleh melawati Pusat Bantuan kami.

Bahagian II TERMA PENGGUNAAN TAMBAHAN

Sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan Am di atas, terma dan syarat penggunaan tambahan berikut (“Terma Tambahan”) terpakai pada produk Coda tertentu dan kepada pengguna di negara berikut. Anda boleh mengakses salinan Terma, termasuk Terma Tambahan yang terpakai di negara anda, dalam bahasa Inggeris dan bahasa setempat masing-masing di bawah.

TERMA PENGGUNAAN TAMBAHAN UNTUK CODACASH

1. Skop dan kebolehgunaan. Peruntukan di bawah Bahagian ini (“Terma Codacash”) terpakai untuk semua perkhidmatan yang berkaitan dengan Codacash, seperti yang disediakan oleh Pengeluar Codacash di Wilayah Codacash. Terma Codacash ini hanya terpakai untuk para pengguna di Wilayah Codacash, dan akan berkuat kuasa bersama dengan Terma Penggunaan Umum yang disediakan di atas, serta Terma Tambahan khusus untuk setiap Wilayah Codacash.
2. Ketersediaan. Codacash ialah sistem e-dompet gelung tertutup yang hanya tersedia untuk penduduk di negara-negara berikut (“Wilayah Codacash”) dan disediakan di dalamnya oleh subsidiari Coda yang disenaraikan di bawah (“Pengeluar Codacash”). Sekiranya diperlukan oleh undang-undang atau peraturan setempat, Pengeluar Codacash di bawah memiliki kebenaran dan lesen untuk menyediakan Codacash, Codashop, dan fungsi berkaitan di Wilayah Codacash.

Negara/Wilayah
Pengeluar Codacash
Malaysia
Aplikasi Coda Sdn. Bhd.
Filipina
Coda Payments Philippines Inc.

3. Perkhidmatan Codacash

3.1. Kami menawarkan Codacash sebagai kaedah pembayaran yang anda boleh gunakan untuk membeli produk dan/atau perkhidmatan terpilih di Codashop. Anda mesti log masuk ke Akaun Coda anda dan mempunyai baki yang mencukupi (termasuk untuk menampung sebarang cukai yang berkaitan) untuk membuat pembelian menggunakan Codacash. Urus niaga tidak akan berjaya jika anda mempunyai baki yang tidak mencukupi dalam Akaun Coda anda.

3.2. Akaun anda adalah khusus untuk Wilayah Codacash di tempat tinggal anda dan didenominasikan dan bersamaan dengan mata wang tempatan di wilayah tersebut. Anda boleh menggunakan Codacash untuk membeli hanya produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Codashop di Wilayah Codacash tempat tinggal anda. Anda tidak boleh menggunakan Akaun Coda anda untuk membeli produk dan/atau perkhidmatan daripada Codashop yang disediakan di negara lain.

3.3. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, Codacash bukan merupakan tender yang sah. Codacash adalah eksklusif untuk penggunaan peribadi anda dan tidak boleh dijual semula, dipindah nilai, ditukar dengan wang tunai, digunakan pada mana-mana akaun luaran, atau ditawarkan untuk penjualan, pajakan, pemberian hadiah atau perdagangan. Anda tidak boleh mengeluarkan baki Codacash anda atau memindahkan baki antara Akaun Coda. Anda hanya boleh menggunakan baki dengan membeli produk dan/atau perkhidmatan di Codashop.

4. Syarat Codacash

4.1. Untuk menambah atau membuat pembelian menggunakan Codacash, anda mesti (i) mendaftar untuk Akaun Coda dengan alamat e-mel atau nombor telefon bimbit anda atau dengan pautkan akaun platform media sosial yang disokong, dan (ii) mengesahkan identiti anda menggunakan alamat e-mel atau nombor telefon bimbit.

4.2. Pengeluar Codacash berhak untuk semak identiti anda dan meminta bukti pengenalan diri, atau menolak pendaftaran anda mengikut budi bicara mutlaknya, apabila (i) ia diperlukan oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan untuk melakukannya sebagai sebahagian daripada undang-undang dan peraturan pendanaan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan penganas, (ii) diperlukan apabila penggunaan Akaun Coda secara tidak sah dikesan, atau (iii) terdapat pertikaian yang berkaitan dengan pemilikan Akaun Coda anda.

4.3. Untuk menggunakan Codacash, anda menyatakan bahawa anda adalah:

(a) tergolong dalam usia dewasa di negara anda, atau jika anda berada di bawah usia dewasa sedemikian, bahawa anda telah mendapat persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda dan penerimaan mereka terhadap Terma Codacash, terutama persetujuan mereka untuk bertanggungjawab atas penggunaan Codacash anda, penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma Codacash, dan sebarang caj atau yuran yang berkaitan dengan penggunaan Codacash oleh anda;

(b) tidak dilarang oleh mana-mana undang-undang, syarat, ordinan atau keperluan lain daripada mewujudkan Akaun Coda dan/atau menggunakan Codacash; dan

(c) berupaya menerima, memasuki, dan terikat dengan Terma secara sah.

4.4. Kami mungkin memerlukan anda untuk menyediakan PIN statik semasa mendaftar untuk Akaun Coda, yang akan anda gunakan dan masukkan sebelum setiap transaksi pembelian atau tambah nilai. Kami juga mungkin memerlukan anda untuk mengesahkan transaksi anda melalui kata laluan sekali sahaja (“OTP”) yang akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar atau nombor telefon mudah alih anda. Pengeluar Codacash berhak untuk mengenakan syarat pengesahan yang lain.

5. Tambah nilai

5.1. Anda boleh menambah nilai dompet Codacash anda dengan menggunakan Saluran Pembayaran yang tersedia untuk tambah nilai Codacash di Codashop. Pengeluar Codacash yang berkaitan boleh menolak permintaan tambah nilai anda atas sebarang sebab dan mengikut budi bicara mutlaknya. Pengeluar Codacash tidak tertakluk kepada atau bertanggungjawab ke atas pengisian yang tidak berjaya diproses oleh Saluran Pembayaran yang anda pilih. Jumlah tambah nilai akan ditambahkan ke baki Akaun Coda anda setelah Pengeluar Codacash mengesahkan bahawa pembayaran anda berjaya melalui mesej kejayaan ke nombor telefon bimbit atau alamat e-mel anda yang telah daftarkan.

5.2. Pengeluar Codacash berhak untuk mengenakan had ke atas nilai yang disimpan dalam Akaun Coda anda atau menentukan had transaksi pada tambah nilai individu. Ini mungkin disebabkan oleh had yang dikenakan oleh Saluran Pembayaran atau oleh pihak berkuasa kewangan atau bank pusat yang berkaitan di bidang kuasa anda.

5.3. Semua tambah nilai dompet Codacash adalah muktamad dan tidak boleh dikembalikan.

6. Penyelesaian transaksi. Amaun transaksi pembelian tidak akan ditolak terhadap baki Codacash anda di Akaun Coda anda sehingga transaksi di Codashop disahkan berjaya. Selepas itu, produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli akan dihantar kepada anda.

7. Pembayaran Balik. Kami tidak akan memproses sebarang pengembalian wang untuk pembelian yang berjaya dilakukan dengan menggunakan Codacash. Semua urus niaga yang menggunakan Codacash tidak dapat dikembalikan melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang. Sekiranya pengembalian wang diperlukan oleh undang-undang di bidang kuasa anda, Pengeluar Codacash akan menentukan mengikut budi bicara mutlaknya bahawa transaksi dapat dikembalikan, tetapi hanya jika pembelian anda belum habis digunakan atau ditebus. Semua pembayaran balik akan dikreditkan semula ke dalam Akaun Coda anda.

8. Ganjaran dan faedah

8.1. Kami mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan sebarang ganjaran atau faedah yang anda mungkin layak terima jika anda menggunakan Codacash untuk membuat pembayaran bagi pembelian di Codashop. Ganjaran atau faedah mungkin termasuk wang tunai dikembalikan (di mana sebahagian daripada nilai pembelian anda dikreditkan ke Akaun Coda anda), bonus untuk pembelian anda (seperti pemberian kredit tambahan dalam permainan atau item dalam permainan tanpa kos kepada anda) atau ganjaran ad hoc lain melalui acara atau promosi.

8.2. Terma Codacash ini terpakai untuk ganjaran atau faedah tersebut. Walau bagaimanapun, Coda atau khususnya Pengeluar Codacash berhak untuk mengenakan peraturan lain yang difikirkan sesuai, dan peraturan tersebut akan disiarkan di Laman Coda atau platform lain yang kami mungkin tentukan. Kami mendorong anda untuk membaca peraturan yang terpakai dan menyemak Dasar Privasi kami, yang selain daripada Terma ini, terpakai untuk sebarang maklumat yang anda hantarkan berkaitan dengan ganjaran, faedah, bonus, serta acara dan promosi.

9. Keselamatan akaun.

9.1. Anda bertanggungjawab untuk keselamatan Akaun Coda anda dan semua akibat disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan Akaun Coda, PIN, OTP, atau bukti kelayakan keselamatan lain yang berkaitan untuk Codacash. Kewajipan keselamatan ini termasuk menyimpan butiran log masuk anda dengan selamat dan merahsiakan maklumat akaun anda daripada orang lain. Akaun yang hilang atau dicuri merupakan tanggungjawab anda sendiri.

9.2. Anda bersetuju bahawa penggunaan atau berupa penggunaan Codacash dengan menggunakan Akaun Coda anda akan dianggap sebagai penggunaan Codacash yang dibenarkan melalui Akaun Coda anda. Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Codacash ini sama ada penggunaan tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak.

9.3. Sekiranya terdapat atau telah berlaku penipuan atau penggunaan butiran daftar masuk atau akaun anda yang tidak sah, kehilangan akses akaun, atau sebarang pelanggaran keselamatan lain, anda bersetuju untuk segera memaklumkan Coda dengan menghantar e-mel kepada Sokongan Pelanggan Codashop. Coda akan, secepat yang dapat dilaksanakan, menggantung Akaun Coda anda, menyiasat aduan atau permintaan anda, dan memberi respons kepada anda. Walau bagaimanapun, Coda menolak tanggungjawab untuk akaun yang hilang atau dicuri dan tidak akan memberi ganti rugi kepada anda atas sebarang ganti rugi kewangan atau yang berkaitan dengan penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan ke Akaun Coda anda.

10. Aktiviti terhad. Dengan menggunakan Codacash, anda bersetuju bahawa anda tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam sebarang tindakan yang melanggar Kewajiban Pengguna yang dijelaskan dalam bahagian Penyelesaian Transaksi, sebarang peruntukan lain Terma ini, atau salah satu aktiviti terhad berikut:

(a) Gunakan Codacash atau ciri-cirinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Coda;

(b) Kongsi butiran, PIN, atau OTP Akaun Coda anda dengan orang lain;

(c) Menghasilkan semula, cuba menghasilkan semula, atau memalsukan Codacash atau baki Codacash;

(d) Mengganggu Codacash dengan apa jua cara;

(e) Gunakan Codacash dalam sebarang aktiviti yang melibatkan individu, entiti atau negara yang disekat;

(f) Melanggar undang-undang, ordinan, atau peraturan yang terpakai melalui penggunaan Codacash oleh Anda; atau

(g) Gunakan Akaun Coda anda atau kawalan Akaun Coda yang terlibat dalam mana-mana aktiviti terhad di atas.

Pengeluar Codacash berhak untuk mengambil tindakan undang-undang atau tuntutan terhadap anda berkenaan pelanggaran Terma Codacash ini.

11. Alasan tambahan untuk penutupan atau pembekuan Akaun Coda. Pengeluar Codacash boleh menutup atau membekukan Akaun Coda anda secara kekal atau buat sementara waktu untuk anda (a) dengan alasan yang sama yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan Umum di bahagian Penutupan atau Penggantungan Akaun Coda Kerana Pelanggaran, (b) kerana terlibat dalam tingkah laku terlarang yang dikenal pasti di bahagian sebelumnya, atau (c) untuk mana-mana perkara berikut:

(a) Ia diperlukan untuk membaiki, menyelenggarakan, atau menambah baik fungsi Codacash; atau

(b) Penerbit Codacash memutuskan untuk berhenti menawarkan Codacash.

12. Baki selepas pembekuan. Jika anda membekukan Akaun Coda anda buat sementara waktu, baki Codacash anda yang tidak digunakan akan dikekalkan sehingga anda mengaktifkan semula akaun anda.

13. Baki selepas penutupan. Melainkan diperuntukkan sebaliknya dalam Terma ini, jika Akaun Coda anda ditutup secara kekal, sama ada oleh Coda atau oleh anda secara sukarela, semua baki Codacash yang tidak digunakan akan serta-merta tamat tempoh dan dialih keluar. Anda tidak akan berhak mendapat sebarang pampasan, dan Pengeluar Codacash tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan baki Codacash anda.

TERMA PENGGUNAAN TAMBAHAN - MENGIKUT NEGARA

MALAYSIA

1. Skop penggunaan

1.1. Sekiranya anda tinggal di atau berada di Malaysia, peruntukan ini (“Peruntukan Malaysia”) akan mentadbir urus penggunaan Perkhidmatan oleh anda, selain Terma Penggunaan Umum di atas. Anda menerima dan memahami bahawa anda melaksanakan Terma ini dengan Coda Singapura dan Aplikasi Coda Sdn. Bhd. (“Coda Malaysia”), subsidiari tempatan di Malaysia, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam perenggan yang berikut.

1.2. Anda seterusnya menerima dan memahami bahawa perjanjian anda berkenaan dengan Codacash, Terma Codacash, dan peruntukan tambahan berkenaan Codacash di bawah adalah dengan Coda Malaysia, dan bahawa Coda Singapura bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Penyedia perkhidmatan. Anda memahami dan menerima bahawa Perkhidmatan seperti yang ditakrifkan disediakan kepada anda oleh Coda Singapura dan, berkenaan dengan Codacash, Coda Malaysia. Coda Malaysia mempunyai alamat berdaftar di 36B Tingkat 2 Jalan Tun Mohd Fuad 2, Taman Tun Dr Ismail, 60000, Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur, Malaysia, dengan No. Pendaftaran Perniagaan 201301038575. Ia boleh dihubungi melalui e-mel di support.my@codapayments.com.  

3. Perkhidmatan kemudahan pembayaran dan pengedaran kandungan. Sama ada Coda Singapura atau Coda Malaysia boleh menyediakan (a) perkhidmatan kemudahan pembayaran untuk pembelian kandungan digital, atau (b) perkhidmatan pengedaran kandungan dan menjual Kod yang relevan kepada anda melalui platform Coda.

4. Perkhidmatan perantara untuk produk tertentu. Khusus untuk kad hadiah Google Play dan baucar Roblox, Coda Malaysia menyediakan perkhidmatan perantara kepada anda, sebagai sub-ejen Google Payment Malaysia Sdn. Bhd. (“Google”) dan Roblox Corporation (“Roblox”), masing-masing. Anda mengakui bahawa: (a) setiap Google dan Roblox bertanggungjawab untuk penjualan dan pengedaran baucar relevannya yang dibeli oleh anda melalui platform Coda; dan (b) terma perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Google atau Roblox, sebagaimana yang berkenaan, akan mentadbir urus pembelian dan penggunaan baucar anda. Anda selanjutnya mengakui bahawa Coda Malaysia bukan merupakan pihak dalam kontrak penjualan antara anda dan Google atau Roblox, sebagaimana yang berkenaan.

5. Tiada pulangan; had bayaran balik. Apabila kami memberi anda kandungan digital, transaksi itu berlaku serta-merta, di mana pemotongan segera dilakukan melalui Saluran Pembayaran yang anda pilih, dan kandungan atau Kod Penerbit dikreditkan kepada anda dengan segera melalui platform masing-masing Penerbit atau dihantar kepada anda dalam masa yang singkat selepas berjaya melengkapkan pembelian anda. Oleh itu, sebarang jaminan tersirat mengenai barang tidak akan terpakai, dan tidak ada hak untuk tebus rugi atau remedi seperti, tetapi tidak terhad kepada, penggantian, pembaikan, pengembalian, atau ganti rugi akan terpakai. Namun, ini tidak menghalangi anda untuk menimbulkan pertikaian atau kesalahan yang sah mengikut prosedur yang digariskan dalam bahagian mengenai Pertikaian dan Penanganan Kesalahan dalam Terma Penggunaan Umum.

6. Peruntukan tambahan mengenai Codacash

6.1. Codacash disediakan secara setempat oleh Coda Malaysia. Coda Singapura tidak menyediakan dan tidak terlibat dalam tawaran Codacash di Malaysia.

6.2. Baki Codacash anda akan didenominasikan dalam dan bersamaan dengan ringgit Malaysia (MYR).
7. Undang-undang yang mentadbir urus. Terma ini akan ditadbir urus oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira peruntukan percanggahan peruntukan undang-undangnya. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan secara baik sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini (termasuk sebarang soalan mengenai kewujudan, kesahihan atau penamatannya), tetapi sekiranya usaha tersebut gagal, pertikaian tersebut akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan timbang tara yang ditadbir urus oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (“AIAC”) di bawah Peraturan Timbang Tara AIAC yang sedang dikuat kuasakan, yang mana peraturan dianggap dirangkumi dengan merujuk kepada bahagian ini. Tempat timbang tara adalah Kuala Lumpur, dan Tribunal akan terdiri daripada seorang (1) penimbang tara. Semua prosiding timbang tara hendaklah dalam bahasa Inggeris. Keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat.


联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->