นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ขอบเขตและการใช้นโยบาย

1.1. Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) และ/หรือบริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาของบริษัท (รวมเรียกว่า “Coda” และ “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับเราในการกระทำการดังกล่าว หรือเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการตัดต่อประสานงานระหว่างเรากับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) จะกำหนดหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับการเก็บรวบรวม การประมวล การใช้งาน การเปิดเผย การถ่ายโอน การเก็บรักษา การจัดเก็บ และการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราให้บริการแก่คุณ (“บริการของ Coda”)

1.2. เมื่อคุณยอมรับนโยบายฉบับนี้ จะหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การประมวล การใช้งาน การเปิดเผย การถ่ายโอน การเก็บรักษา การจัดเก็บ และการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในลักษณะที่จะมีการอธิบายที่ด้านล่าง

1.3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะบุคคลที่คุณอาจถูกระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยตัวของข้อมูลเองหรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีอยู่หรือมีโอกาสเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลอาจได้แก่:

(ก) ชื่อจริงและนามสกุลของคุณ

(ข) ที่อยู่อีเมล

(ค) หมายเลขมือถือ (หรือ MSISDN)

(ง) สังกัดร้านค้า และ/หรือ ที่อยู่ IP

(จ) คุกกี้และ/หรือข้อมูลสถิติ/การวิเคราะห์ เช่น พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่คุณอาจถูกระบุตัวตนได้จากสิ่งเหล่านี้

(ฉ) เอกสารที่อาจช่วยให้เราสามารถตรวจยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณมอบให้เรา เช่น หลักฐานแสดงตัวตน

(ช) ลิงก์สื่อสังคมของคุณหรือโปรไฟล์สาธารณะ และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจดูได้จากสื่อดังกล่าว ซึ่งคุณอาจมอบให้เราในระหว่างที่มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้า

(ซ) รายละเอียดในประวัติย่อหรือประวัติการทำงานของคุณ ซึ่งคุณอาจมอบให้เราในระหว่างที่มีการสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ

(ฌ) รหัสผ่านบัญชีที่คุณอาจสร้าง และ

(ญ) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณมอบให้เราในระหว่างที่ใช้บริการของ Coda

1.4. นโยบายฉบับนี้จะมีผลใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้อำนวจควบคุมของเรา

1.5. โปรดดูเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ด้านล่างสำหรับฉบับภาษาอังกฤษและตัวเลือกภาษาท้องถิ่นของนโยบายฉบับนี้ เช่นเดียวกับสาระสำคัญเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายตามถิ่นพำนักของคุณ

1.6. เราเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำรายการซื้อจากเรา ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ หรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (“ช่องทางการชำระเงิน”) หรือร้านค้าหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (“ผู้จัดจำหน่าย”) ผ่านแพลตฟอร์มมือถือ เซิร์ฟเวอร์ หรือแอปพลิเคชันฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์ของ Coda ที่ www.codapayments.com และ www.codashop.com (“แพลตฟอร์ม”)

1.7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีจะดำเนินการและเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา และจะถือว่ามีผลทันที ณ วันที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง คุณสามารถพิจารณาว่าได้มีการแก้ไขเนื้อหาใด ๆ หรือไม่ ได้จากการดูวันที่ที่มีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ครั้งล่าสุด ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาที่นโยบายฉบับนี้อยู่เสมอเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของฉบับล่าสุด หากคุณใช้บริการของ Coda ต่อหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว จะหมายความว่าคุณรับทราบและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 19 มกราคม 2022

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของ Coda หรือสื่อสารกับเรา ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราโดยตรง หรืออาจเป็นข้อมูลที่มีการแบ่งปันกับเราโดยบริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาของเรา ช่องทางการชำระเงิน หรือผู้จัดจำหน่าย ตามความยินยอมที่คุณมอบให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้น

2.2. นอกจากนี้คุณสามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราได้ทางช่องทางอื่น ๆ เช่นกัน รวมถึง:

(ก) เพื่อตอบกลับการสื่อสารของเรา

(ข) ผ่านสื่อสังคมหรือฟอรั่มออนไลน์

(ค) ผ่านการเข้าร่วมในข้อเสนอ โปรแกรม หรือการส่งเสริมการขายที่จัดโดยเรา

(ง) ในขณะที่สมัครงานใด ๆ ผ่านหน้า “ร่วมงานกับเรา” บนwww.codapayments.com หรือ https://jobs.lever.co/codapayments

(จ) เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าว และ/หรือ

(ฉ) เมื่อคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลสำหรับการเป็นพันธมิตรและการตลาดบนเว็บไซต์ของเรา www.codapayments.com

2.3. นอกจากนี้เรายังจะเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรม เช่น จำนวนเงินที่ซื้อ วันที่ซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล สินค้า และ/หรือบริการที่คุณซื้อ (“ข้อมูลธุรกรรม”) เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญาของเราในการมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงบริการของ Coda และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีส่วนใหญ่นั้น ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จากข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากตัวตนของคุณอาจถูกระบุได้ตามข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาและประมวลในลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวจากคุณ เมื่อคุณใช้บริการของ Coda และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

2.4. คุณต้องมอบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดให้แก่เรา ในการดำเนินการนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารกำกับเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณมอบให้เรา

3. การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. ข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) การประมวลธุรกรรมและการส่งมอบเนื้อหา

(ข) แคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขาย และ

(ค) การใช้งานและการเปิดเผยลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต

3.2. การประมวลธุรกรรมและการส่งมอบเนื้อหา

3.2.1. ในฐานะผู้รวบรวมช่องทางการชำระเงิน ผู้ให้บริการเนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง Coda จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของเรา ช่องทางการชำระเงิน และผู้จัดจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ Coda แก่คุณ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจกับคุณตามความจำเป็น

3.2.2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจมีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้:

(ก) การอำนวยความสะดวกให้คุณใช้บริการของ Coda

(ข) การประมวลและการตรวจยืนยันธุรกรรมออนไลน์และการชำระเงินบนแพลตฟอร์มของเรา

(ค) การระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ

(ง) การบรรเทาปัญหาการฉ้อฉล

(จ) การปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

(ฉ) การบังคับใช้สิทธิ์ตามสัญญาของเรา และ

(ช) การมอบข้อมูลที่คุณร้องขอจากเราให้แก่คุณ

3.2.3. นอกจากนี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นระหว่าง Coda และ:

(ก) ผู้จัดจำหน่ายที่คุณซื้อเนื้อหา และ

(ข) ช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกเป็นวิธีการชำระเงินของคุณ

3.3. แคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขาย

3.3.1. ในบางครั้ง เราจะมีการจัดแคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่มียอดซื้อสูงสุดบนแพลตฟอร์มของเราในบางประเทศ สำหรับผู้จัดจำหน่ายบางราย หรือในหมวดหมู่ต่าง ๆ จำนวนมาก ในการดำเนินการนี้ เราอาจจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมของคุณ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ เพื่อมอบรางวัลจากแคมเปญส่งเสริมการขายดังกล่าวให้คุณ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นฟรีเครดิตจากผู้จัดจำหน่ายหรือช่องทางการชำระเงิน หรือของขวัญอื่น ๆ ที่มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แคมเปญส่งเสริมการขายเหล่านี้ดำเนินการโดย Coda และจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการรับของขวัญและรางวัลอื่น ๆ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา โปรดติดต่อเรา

3.3.2. หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงแคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ของ Coda หรือบริการที่ดำเนินการร่วม เป็นพันธมิตร หรือเกี่ยวเนื่องกับผู้จัดจำหน่าย ช่องทางการชำระเงิน หรือบุคคลที่สามใด ๆ และเราอาจแบ่งปันชื่อ ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขมือถือของคุณกับพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้ โปรดติดต่อเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไม่รับอีเมลการตลาดและการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้เช่นกัน ด้วยการคลิกปุ่มยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในอีเมลดังกล่าว

3.4. การใช้งานและการเปิดเผยลักษณะอื่น ที่ได้รับอนุญาต

3.4.1. คุณยอมรับว่าเราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เช่นกัน:

(ก) การดูแลและการรักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณอาจมีกับ Coda

(ข) การแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือธุรกรรมของคุณที่คุณอาจต้องให้ความสนใจ

(ค) การประมวลคำขอบริการ การจัดการข้อกังวล และการตอบกลับข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจสื่อสารกับเรา

(ง) การจัดการหรือการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและการจัดการความเสี่ยงของเรา

(จ) การดำเนินการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิจัยเกี่ยวกับตลาดและลูกค้า

(ฉ) การยกระดับประสบการณ์ด้วยบริการดูแลลูกค้าของเรา และ

(ช) การแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในนโยบายฉบับนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ตามที่อาจจะมีความจำเป็น

3.4.2. คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาของเรา ผู้จัดจำหน่าย ช่องทางการชำระเงิน หรือฝ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมายที่มีบังคับใช้ เช่น หน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลหรือผู้ควบคุมกฎระเบียบ หรือบุคคลที่มีความจำเป็นอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) สำหรับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองการควบกิจการ การขายหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัท การสนับสนุนด้านการเงิน การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการเลิกกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา หรือ

(ข) หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลต่อการ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอจากรัฐบาล (2) ช่วยเหลือการสืบสวนหรือการดำเนินคดี และ (3) ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของ Coda หรือผู้ใช้ใด ๆ ของเรา หรือสาธารณชนจากกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย

4. ตัวเลือก สิทธิ์ และความคาดหวังของคุณ

4.1. คุณมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการประมวลผลดังกล่าว เมื่อเราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือไม่ประสงค์ที่จะให้เราใช้หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โปรดติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกลบออกหรือคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะไม่อยู่ในสถานที่จะให้บริการของ Coda แก่คุณต่อไปได้ หรือไม่อาจประมวลและทำธุรกรรมที่คุณประสงค์จะทำรายการบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะคำร้องขอของคุณ

4.2. คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง อัปเดต หรือขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ในไฟล์เกี่ยวกับคุณ หรือร้องขอให้เราอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะคำร้องขอของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลจากคุณ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

5. การเก็บรักษาและการจำกัดข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในตอนแรก และจะเก็บไว้จนกว่าจะไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอื่น ๆ อีกต่อไป หลังจากนั้น เราจะกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงหรือการประมวลข้อมูลอีก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การลบหรือการปกปิดข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่อาจย้อนคืนกลับได้

6. ความปลอดภัย

Coda จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อปกป้องไม่ให้ข้อมูลจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไข หรือการทำลาย โชคไม่ดีที่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าการส่งต่อหรือการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงการบริหารจัดการ เชิงองค์กร เชิงเทคนิค และทางกายภาพมาใช้กับหลักปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ได้มากที่สุดตามกำลังความสามารถของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การดำเนินการดังต่อไปนี้:

(ก) การจำกัดให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและ/หรือมีความจำเป็นเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

(ข) การนำโซลูชันด้านเทคนิคมาใช้เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูล

(ค) การตรวจติดตามและการตรวจสอบมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และ

(ง) มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณอยู่อาศัยอาจกำหนดไว้

7. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

7.1.1. Coda ประกอบกิจการในหลายประเทศ ดังนั้น คุณต้องยอมรับและเข้าใจว่าเราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณในหลายประเทศต่าง ๆ โดยจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้ข้อมูลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้รับ (เช่น ผู้จัดจำหน่าย ช่องทางการชำระเงิน หรือบริษัทในเครือ/สำนักงานสาขาของ Coda) ที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในตอนแรก เพื่อมอบบริการของ Coda ให้แก่คุณ เพื่อประมวลและทำธุรกรรมที่คุณประสงค์จะทำรายการบนแพลตฟอร์มของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

7.1.2. ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับในต่างประเทศจะใช้การปกป้องที่เป็นมาตรฐานกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอน ซึ่งเทียบเคียงได้กับการปกป้องภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นที่มีบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

8.1. เราเก็บรวบรวม และยังอนุญาตให้บุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ Amazon Web Services, Facebook และ Google) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเรา โดยใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวโดยธรรมชาติจะไม่มีการระบุตัวตนและไม่สามารถระบุได้ว่าคุณคือใคร โดยจะรวมถึงการเข้าเยี่ยมหน้าเว็บ วันที่และเวลาที่เข้าใช้งาน และประเภทของเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และการประเมิน เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราและบริการของ Coda

8.2. “คุกกี้” คือคุณลักษณะบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ ที่จะจัดเก็บข้อมูลจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่เฉพาะเจาะจงได้ เพื่อให้เราสามารถปรับและนำเสนอเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการของคุณ และทำให้บริการและแพลตฟอร์มของเรามีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ “คุกกี้” ไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าคุณเป็นใคร เว้นแต่คุณจะมอบข้อมูลที่ระบุตัวตนเป็นการส่วนตัวได้ให้แก่เราเป็นการเฉพาะ คุณสามารถจัดการและลบ “คุกกี้” ได้โดยการเลือกตัวเลือกบางอย่างบนเบราว์เซอร์ของคุณ

8.3. ข้อมูลเชิงสถิติของคุณอาจได้รับการแบ่งปันกับพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา: (1) ผู้ที่เราลงโฆษณาให้ (2) ผู้ที่ช่วยเราส่งมอบหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการของเรา (3) ผู้ที่ประสงค์จะทำการตลาดสินค้าหรือบริการของพวกเขาซึ่งคุณอาจสนใจ หรือ (4) ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการของพวกเขาเพื่อนำเสนอให้คุณ

9. การใช้งานโดยผู้เยาว์

9.1. บริการของ Coda ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ (“ผู้เยาว์”) หากคุณเป็นผู้เยาว์ คุณจะสามารถใช้บริการของ Coda และ/หรือแพลตฟอร์มของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม การอนุญาต และอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ โดยจะเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัลที่รัฐบาลในประเทศของคุณอาจจะกำหนดไว้

9.2. หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่กำกับดูแลผู้เยาว์ที่ประสงค์จะใช้บริการของ Coda และคุณยอมรับนโยบายฉบับนี้ในนามของพวกเขา คุณต้องยินยอมให้มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตามนโยบายฉบับนี้

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการ ดังนั้น เมื่อเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพวกเขา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของพวกเขาโดยคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้งาน หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้

11. ติดต่อเรา

11.1. ในการติดต่อเราสำหรับเรื่องใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การเพิกถอนความยินยอมของคุณ การปฏิเสธเลิกรับของขวัญและของรางวัล การปฏิเสธเลิกรับการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย การร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การร้องขอให้ทำการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณพึงมีภายใต้นโยบายฉบับนี้ หรือกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีบังคับใช้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@codapayments.com

11.2. สำหรับประเด็นอื่น ๆ โปรดติดต่อ support@codapayments.com หรือเข้าไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือของเรา

12. บทบัญญัติเพิ่มเติม

นอกเหนือจากบทบัญญัติที่กล่าวถึงก่อนหน้า บทบัญญัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (“บทบัญญัติเพิ่มเติม”) จะมีผลใช้กับผู้ใช้ในประเทศดังต่อไปนี้ คุณสามารถเข้าถึงสำเนาเงื่อนไข รวมถึงบทบัญญัติเพิ่มเติมตามความเกี่ยวข้องกับประเทศของคุณ ทั้งในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านล่าง

ไทย

1. ขอบเขตการใช้งาน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณมีถิ่นพำนักหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย บทบัญญัติเหล่านี้ (“บทบัญญัติของประเทศไทย”) จะกำกับควบคุมการเก็บรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพิ่มเติมจากนโยบายที่กล่าวถึงมาแล้วก่อนหน้า คุณเข้าใจและยอมรับว่านโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันระหว่างคุณกับ Coda Payments (Thailand) Co., Ltd. (“Coda Thailand”) สำนักงานสาขาท้องถิ่นในประเทศไทย นอกจากนี้คุณยังเข้าใจว่า Coda Thailand จะกระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ Coda Singapore คือผู้ประมวลข้อมูลที่ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลในนามของฝ่ายแรก

2. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ เราดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่มีการถ่ายโอนตามนโยบาย จะได้รับการปกป้องที่เป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับการปกป้องภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงระเบียบข้อบังคับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติ กฎการบังคับใช้ ฯลฯ ตามความเกี่ยวข้อง

3. กฎหมายที่กำกับควบคุมและการระงับข้อพิพาท เงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของไทย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย เราจะพยายามระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยกันเอง (รวมถึงการตั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือการบอกเลิก) แต่ในกรณีที่ความพยายามดังกล่าวล้มเหลว ข้อพิพาทนั้น ๆ จะต้องถูกส่งเรื่องไปยังศาลใดก็ตามที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการในศาลทั้งปวงในสถานที่ตั้งอื่นได้

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูล
ที่อยู่อีเมล: dpo@codapayments.com
หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 02-161-4567

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->