Integritetspolicy

Senaste uppdatering: • april 2022

1. Policyns omfattning och tillämpning

1.1. Coda Netherlands Holdings B.V. (”Coda Nederländerna”) och dess dotterbolag, inklusive Coda Payments Pte. Ltd. (”Coda Singapore”) (benämns sammantaget ”Coda” och ”vi”, ”oss” eller ”vår”) respekterar sina användares rätt till integritet och bekräftar oreserverat vikten av att skydda alla uppgifter du delar med oss. Coda samlar endast in och behandlar personuppgifter från dig när det är nödvändigt för oss att göra det eller när det är relevant för våra kontakter med dig. Vi har antagit denna integritetspolicy (”policyn”) för att uppfylla detta åtagande. Denna policy framställer våra integritetsrutiner avseende insamling, behandling, användning, avslöjande, överföring, kvarhållande, lagring och kassering av dina personuppgifter (enligt definitionen i avsnitt 1.3 nedan) när vi tillhandahåller våra tjänster (”Coda-tjänster”) och ska gälla om du är bosatt eller befinner dig i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Om det förekommer av någon motstridighet mellan denna policy och någon annan integritetspolicy på vår plattform ska denna policy gälla i den utsträckning det krävs för att lösa motstridigheten.

1.2. När du samtycker till denna policy samtycker du till insamling, behandling, användning, utlämnande, överföring, kvarhållande eller kassering av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy.

1.3. ”Personuppgifter” ska avse dina personuppgifter som en person, vare sig fysisk eller ej, genom vilka du kan identifieras antingen av dem eller tillsammans med andra uppgifter som vi har eller sannolikt har åtkomst till. De typer av personuppgifter vi samlar in och behandlar kan omfatta:

(a) förnamn och efternamn,

(b) e-postadress,

(c) mobilnummer (eller MSISDN),

(d) anknytning till utgivare och/eller IP-adress,

(e) cookies och/eller statistiska/analytiska uppgifter, t.ex. ditt webbläsningsbeteende, i den utsträckning du kan identifieras via dem,

(f) dokumentation som kan hjälpa oss att verifiera riktigheten i de uppgifter du har tillhandahållit, t.ex. identitetsbevis,

(g) länkar till sociala medier eller offentliga profiler och alla personuppgifter som kan vara synliga däri, som du kan tillhandahålla oss i samband med kundsupportärenden,

(h) uppgifter i ett CV som du kan ge oss i samband med ansökan om lediga tjänster samt

(i) alla andra personuppgifter som du kan tillhandahålla oss under användningen av Coda-tjänsterna.

1.4. Insamling och behandling av dina personuppgifter ger dig möjlighet att göra inköp från oss via Codas mobila plattform, server- eller databasprogram eller webbplatserna Codapayments.com, Codapay.com och Codashop.com (”plattformen”).

1.5. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy då och då. Alla ändringar görs tillgängliga och publiceras på vår plattform och träder i kraft på det datum som anges ovan. Du kan se om en sådan ändring har ägt rum genom att hänvisa till det datum då denna policy senast uppdaterades enligt ovan. I samband med eventuella väsentliga ändringar informerar vi dig antingen genom att tydligt publicera ett meddelande om dem innan de träder i kraft eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig via e-post. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna policy regelbundet för att granska den senaste versionen. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag utgör din fortsatta användning av Coda-tjänsterna efter en ändring din bekräftelse på och ditt samtycke till ändringen.

2. Insamling av personuppgifter

2.1. Vi samlar in dina personuppgifter när du använder Coda-tjänsterna eller kommunicerar med oss. I dessa fall kan du tillhandahålla oss dina personuppgifter direkt eller också kan de delas med oss av våra närstående, din mobilnätsoperatör eller den relevanta externa betalningskanaloperatörer (”betalningskanaler”) eller utgivaren av digitala produkter (”utgivare”), i enlighet med det samtycke du har givit dessa tredje parter.

2.2. Du kan också välja att skicka personuppgifter till oss via andra metoder, inklusive:

(a) som svar på vår kommunikation,

(b) via sociala medier eller online-forum,

(c) genom deltagande i ett erbjudande, ett program eller en kampanj som från oss,

(d) genom att ansöka om ett ledigt jobb via sidan ”Careers” på www.codapayments.com eller https://jobs.lever.co/codapayments,

(e) när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och/eller

(f) när du fyller i formuläret för förfrågningar om partnersamarbeten och marknadsföring på vår webbplats www.codapayments.com.

2.3. Vi samlar också in transaktionsuppgifter, t.ex. inköpsbelopp, inköpsdatum, information om digitalt innehåll, varor och/eller tjänster du köper (”transaktionsuppgifter”), för att fullfölja våra berättigade intressen och för att följa vår avtalsförpliktelse om att ge dig åtkomst till Coda-tjänsterna och/eller vår plattform. I de flesta fallen betraktas dessa inte som personuppgifter eftersom din identitet inte framgår av dem. Men i den utsträckning din identitet kan fastställas via transaktionsuppgifterna betraktas de som personuppgifter enligt avsnitt 1.3 och behandlas som personuppgifter enligt denna policy. Du samtycker till vår insamling av sådana transaktionsuppgifter från dig när du använder Coda-tjänsterna och/eller vår plattform.

2.4. Du måste tillhandahålla oss uppgifter som är korrekta och inte är vilseledande. I detta sammanhang förbehåller vi oss rätten att begära dokumentation för att verifiera de användning du tillhandahåller oss.

3. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på AWS-servrar i Frankfurt i Tyskland. Observera dock att för att kunna behandla beställningar och tillhandahålla kundtjänst/support, överför våra personuppgiftsbiträden vissa personuppgifter till Singapore såväl som andra länder (detaljerad information finns i avsnitt 8 och 10).

4. Rättslig grund för vår behandling

4.1. Vi behandlar personuppgifter endast om minst ett av följande gäller:

(a) du har givit ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter,

(b) förekomsten av vårt eller en tredje parts berättigade intresse, vilket motiverar vår behandling av personuppgifterna,

(c) utförandet av ett avtal mellan dig och oss kräver att vi behandlar personuppgifterna och/eller

(d) vi är skyldiga att uppfylla rättsliga och reglerande förpliktelser som kräver behandling av de berörda personuppgifterna.

4.2. Vi har upprättat en tabell nedan för att hjälpa dig att förstå den rättsliga grunden för insamling av var och en av personuppgiftskategorierna:

Avsnitt Personuppgiftskategorier Rättslig grund
Punkt (a), (b) och (c) i avsnitt 1.3 Förnamn och efternamn, e-postadress och mobilnummer (eller MSISDN) – Avtalsförpliktelse
– Berättigat intresse
– Samtycke
– Rättslig förpliktelse
Punkt (d) i avsnitt 1.3 Anknytning till utgivare och/eller IP-adress – Avtalsförpliktelse
Punkt (e) i avsnitt 1.3 Cookies och/eller statistiska/analytiska uppgifter, t.ex. ditt webbläsningsbeteende, i den utsträckning du kan identifieras via dem – Samtycke
– Berättigat intresse
Punkt (f) i avsnitt 1.3 Dokumentation som kan hjälpa oss att verifiera riktigheten i de uppgifter du har tillhandahållit, t.ex. identitetsbevis – Avtalsförpliktelse
– Berättigat intresse
– Rättslig förpliktelse
Punkt (g) i avsnitt 1.3 Länkar till sociala medier eller offentliga profiler och alla personuppgifter som kan vara synliga däri, som du kan tillhandahålla oss i samband med kundsupportärende – Avtalsförpliktelse
– Berättigat intresse
Punkt (h) i avsnitt 1.3 Uppgifter i ett CV som du kan ge oss i samband med ansökan om lediga tjänster – Avtalsförpliktelse
– Berättigat intresse
– Rättslig förpliktelse

5. Användning och utlämnande av personuppgifter

5.1. Dina personuppgifter ska behandlas för följande ändamål:

(a) transaktionsbehandling och innehållsleverans,

(b) marknadsförings- och reklamkampanjer samt

(c) andra tillåtna former av användning och utlämnande.

5.2. Innehållsleverans

5.2.1. Coda Nederländerna tillhandahåller innehållsdistributionstjänster i EU/EES, Schweiz och Storbritannien via Codashop och säljer de relevanta koderna till dig.

5.2.2. I rollen som online-distributör av digitalt innehåll och leverantör av relaterade tjänster använder Coda de personuppgifter som har samlats in från dig och delar dem med tredje parter som Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment och Facebook (”personuppgiftsbiträden”), inklusive våra närstående, betalningskanaler och utgivare, i syfte att tillhandahålla dig Coda-tjänsterna eller när det är en nödvändig del av att göra affärer med dig.

5.2.3. Dina personuppgifter ska också användas för följande ändamål:

(a) möjliggöra din användning av Coda-tjänsterna,

(b) behandla och verifiera av dina online-transaktioner och betalningar på vår plattform,

(c) lösa eventuella tvister i samband med din transaktion,

(d) avhjälpa bedrägerier,

(e) informera dig om produkter, tjänster eller kampanjerbjudanden som kan vara intressanta för dig om du har valt att ta emot dessa typer av meddelanden,

(f) upprätthålla våra avtalsenliga rättigheter samt

(g) tillhandahålla dig information som du har begärt från oss.

5.2.4. För ovanstående ändamål delas dina personuppgifter att mellan Coda Nederländerna och följande:

(a) utgivaren som levererar innehållet till Coda,  

(b) betalningskanalen som du har valt som din betalningsmetod samt

(c) Coda Singapore och personuppgiftsbiträden.

Om du är bosatt eller befinner dig i Nederländerna där Coda Nederländerna har sitt säte förstår du att Coda Nederländerna agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och att Coda Singapore är personuppgiftsbiträdet och utför behandling å Coda Nederländernas vägnar.

5.3. Marknadsförings- och reklamkampanjer

5.3.1. Vi driver då och då reklamkampanjer där vi belönar de av våra användare som spenderar mest på vår plattform i ett visst land, för en viss utgivare eller i olika andra kategorier. Om du väljer att delta kan vi därför analysera transaktionsuppgifter som har samlats in från dina transaktioner och använda dina personuppgifter för att kontakta dig i syfte att ge dig de priser som erbjuds i sådana kampanjer, vanligtvis kostnadsfria krediter hos utgivare eller betalningskanaler eller andra kostnadsfria gåvor. Dessa reklamkampanjer genomförs av Coda och dina personuppgifter delas inte med någon tredje part för sådana ändamål. Kontakta oss om du vill avregistrera dig från att ta emot gåvor och andra priser från kampanjevenemang.

5.3.2. Coda kan genomföra reklamkampanjer gemensamt eller i samarbete med utgivare, betalningskanaler eller andra tredje parter. Om du väljer att delta kan vi i sådana fall dela ditt namn, din e-postadress och/eller ditt mobilnummer med dem, så att du kan delta i dessa kampanjer. Kontakta oss om du vill avregistrera dig från att delta i dessa gemensamma kampanjer.

5.3.3. Om du väljer att ta emot marknadsförings- och kampanjmeddelanden kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om reklamkampanjer som är relaterade till någon av Coda-tjänsterna eller i samband med några utgivare, betalningskanaler eller tredje parter och vi kan dela ditt namn, din e-postadress och/eller ditt mobilnummer med dem för detta ändamål. Kontakta oss om du vill avregistrera dig från att ta emot marknadsföring och personlig kommunikation eller från utlämnande av dina personuppgifter för detta ändamål.

5.4. Andra tillåtna former av användning och utlämnande

5.4.1. Du samtycker till att vi även kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) upprätthålla och skydda användarkonton som du kan ha hos Coda,

(b) informera dig om ärenden som berör ditt konto eller dina transaktioner och kan kräva din uppmärksamhet,

(c) behandla tjänsteförfrågningar, lösa problem och besvara frågor eller feedback som du kan tillhandahålla oss,

(d) hantera eller följa våra interna säkerhets- eller riskhanteringsmekanismer,

(e) genomföra statistisk analys eller marknads- och kundundersökningar, inklusive undersökningar för att se till att kunderna är nöjda. Observera att vi kan dela dina personuppgifter med våra tredje parts leverantörer för sådana ändamål,

(f) förbättra Coda-tjänsterna för att säkerställa att innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet,

(g) förbättra dina upplevelser med våra kundvårdstjänster samt

(h) informera dig om väsentliga ändringar i denna policy eller i våra villkor så som nödvändigt.

5.4.2. Du förstår och samtycker till att vi även kan lämna ut dina personuppgifter till våra närstående, utgivare, betalningskanaler eller andra parter så som det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag, t.ex. statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter eller andra nödvändiga personer, för följande ändamål:

(a) för eller i samband med förhandlingen om en sammanslagning, försäljning av företagets aktier eller tillgångar, finansiering, förvärv, avhändande eller upplösning av hela eller en del av vår verksamhet eller

(b) om vi anser att utlämnande rimligen är nödvändigt för att (i) efterleva någon tillämplig lag, förordning, rättsprocess eller begäran från myndigheter, (ii) bistå i utredningar eller förfaranden och (ii) skydda Coda-tjänsternas, vår eller någon av våra användares eller allmänhetens säkerhet eller integritet mot skada eller olagliga aktiviteter.

6. Dina valmöjligheter, rättigheter och undantag

6.1. Din rätt till information: Du bekräftar att denna policy förser dig med information om ändamål, rättsliga ramverk, intressen, mottagare eller mottagarkategorier som dina personuppgifter delas med och överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation. I tillägg till denna information och i syfte att säkerställa rättvis och transparent behandling av dina personuppgifter bekräftar du vidare att du har fått ytterligare information om den period under vilken dina personuppgifter kommer att behållas och om förekomsten av de rättigheter som beviljas dig och hur du kan utöva dem. Om vi bestämmer oss för att behandla personuppgifter för andra ändamål än de som anges kommer vi att tillhandahålla dig all information som är relaterad till sådana andra ändamål.

6.2. Din rätt till radering av dina personuppgifter och din rätt att ta tillbaka ditt samtycke: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller ta tillbaka ditt samtycke (när den behandling vi utför är baserad på ditt samtycke) till behandlingen av dem. Kontakta oss om du vill att dina personuppgifter ska raderas eller om du vill ta tillbaka ditt samtycke. Observera dock att om dina personuppgifter raderas eller om du tar tillbaka ditt samtycke avseende något av de ändamål som anges ovan kan det, beroende på din begärans beskaffenhet, hända att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla dig Coda-tjänsterna eller behandla och slutföra de transaktioner du vill göra på vår plattform. Det kommer dessutom inte att vara möjligt att utöva rätten till radering när kvarhållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för efterlevnad av lagar och förordningar och i synnerhet för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk och tillbakatagandet av samtycke kommer inte att ha någon inverkan på tidigare transaktioner som var baserade på det samtycke du gav före tillbakatagandet, dock med förbehåll för efterlevnad av de lagstadgade och reglerande förpliktelser som kräver datalagring som vi är föremål för.

6.3. Din rätt till åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att när som helst få åtkomst till, uppdatera eller begära rättelse av de personuppgifter du har lämnat till oss. Kontakta oss om du vill få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig eller begära att vi uppdaterar eller rättar dina personuppgifter. Beroende på din begärans beskaffenhet kan vita ut en rimlig administrationsavgift som vi informerar dig om så snart det är praktiskt möjligt.

6.4. Din rätt till begränsning av behandling: Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i de fall som föreskrivs i tillämpliga lagar och förordningar.

6.5. Din rätt att göra invändningar mot uppgiftsbehandling: Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive rätt att göra invändningar mot marknadsförings- och reklamkampanjer (så som anges i avsnitt 5.3 ovan).

6.6. Din rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att de personuppgifter du har tillhandahållit flyttas till en tredje part, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycke eller avtal och behandlingen utförs automatiserat.

6.7. Din rätt att framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om vi inte löser din begäran eller ditt ärende på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten (”nederländska DPA”). Nederländska DPA kan tillhandahålla ytterligare information om dina rättigheter och våra förpliktelser i samband med dina personuppgifter, såväl som hantera eventuella klagomål som du kan ha avseende vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna för nederländska DPA finns här.

Du kan utöva alla rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss (se avsnitt 14 i denna policy).

7. Lagring och kassering av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla eller slutföra det ändamål som de samlades in för och tills de inte längre är nödvändiga för några andra rättsliga eller verksamhetsändamål. Därefter kasserar vi dina personuppgifter på ett sätt som förhindrar ytterligare åtkomst eller behandling, inklusive men inte begränsat till radering eller oåterkallelig anonymisering.

8. Personuppgiftsbiträden

8.1. Vi anlitar följande tjänsteleverantörer för att behandla beställningar/uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser, tillhandahålla kundsupport/-tjänst, lagra personuppgifter och utföra dataanalys:

(a) Zendesk, Inc. (”Zendesk”): Zendesk hjälper oss att tillhandahålla våra användare kundsupport/-tjänst. Se deras integritetspolicy här,

(b) Amazon Web Services (”AWS”): AWS hjälper oss med lagring av personuppgifter. Se deras integritetspolicy här,

(c) Google Analytics från Google LLC. (”Google Analytics”): Google Analytics hjälper oss att utföra statistiska/dataanalyser. Se deras integritetspolicy här,

(d) Segment.io, Inc. (”Segment”): Segment hjälper oss att utföra statistiska/dataanalyser. Se deras integritetspolicy här samt

(e) Facebook, Inc. (”Facebook”): Facebook hjälper oss med marknadsföring och tillhandahållande av leads baserat på ditt samtycke. Se deras integritetspolicy här.

Observera att dessa personuppgiftsbiträden kan överföra dina personuppgifter till en plats utanför EES beroende på deras respektive integritetspolicyer. Därför rekommenderar vi att du läser var och en av integritetspolicyerna för att ta reda på vilka integritetsvillkor som gäller för dig.

9. Säkerhet

9.1. Coda vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter vi har i vår besittning eller har kontroll över, för att skydda dem mot förlust, missbruk, modifiering, obehörig eller oavsiktlig åtkomst eller utlämnande, ändring eller förstörelse. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller -lagring via internet garanteras vara helt säker. Trots detta har vi antagit och tillämpar för närvarande administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter efter bästa rimliga förmåga, inklusive men inte begränsat till följande:

(a) begränsning av åtkomst till personuppgifter till behörig och/eller nödvändig personal,

(b) implementering av tekniska lösningar för att säkerställa uppgifters säkerhet,

(c) kontinuerlig övervakning och granskning av skyddsåtgärder för personuppgifter samt

(d) andra säkerhetsåtgärder som kan krävas enligt de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

10. Internationell överföring av personuppgifter

10.1. Eftersom vi bedriver internationell verksamhet kan dina personuppgifter lagras och behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) där vi är verksamma, där våra utgivare är belägna och där våra personuppgiftsbiträden är belägna (mer information om personuppgiftsbiträden finns i avsnitt 8). Därför samtycker du till och förstår att vi kan dela dina personuppgifter med mottagare utanför EES för att tillhandahålla dig Coda-tjänsterna, behandla och slutföra de transaktioner du vill utföra på vår plattform eller för andra ändamål som framställs i denna policy.

10.2. Under sådana omständigheter vidtar vi åtgärder för att säkerställa att sådana mottagare som är belägna utanför EES tillhandahåller en skyddsnivå de personuppgifter som överförs som är jämförbar med skyddet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning såväl som de lokala dataskyddslagar som gäller i din jurisdiktion. Vi vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter är föremål för lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. genom att förlita oss på en erkänd mekanism för juridisk lämplighet och/eller använda standardavtalsklausuler, när det är tillämpligt och att de behandlas säkert och i enlighet med denna policy.

11. Insamling av statistik

11.1. Vi samlar in och tillåter även tredje parter (inklusive men inte begränsat till Facebook och Google) att samla in statistik avseende din webbplatsanvändning och dina aktiviteter online när du samverkar med vår plattform. Detta görs med hjälp av cookies och liknande teknik. Sådan statistik är anonym och identifierar inte dig personligen. Insamlingen omfattar sidbesök, åtkomsttider och -datum och typ av webbläsare. Denna information samlas in för analys och utvärdering för att hjälpa oss att förbättra vår plattform och Coda-tjänsterna. Se vår cookiepolicy för att få en detaljerad översikt.

11.2. Cookies är en funktion i din webbläsare som lagrar små mängder data i din dator när du besöker en webbplats. De ger oss möjlighet att känna igen en viss enhet eller webbläsare så att vi kan anpassa och sammanställa innehåll enligt dina önskemål och göra våra tjänster och vår plattform mer användbara för dig. Cookies ger oss ingen information om vem du är om du inte specifikt ger oss personidentifierande uppgifter. Du kan ha möjlighet att hantera och radera vissa cookies via webbläsarens inställningar.

11.3. Dina statistiska uppgifter kan delas med våra externa partner: (i) som vi gör reklam med, (ii) som hjälper oss att leverera eller optimera våra tjänster, (iii) som vill marknadsföra sina varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller (iv) som vill förbättra sina varor eller tjänster som ska tillhandahållas dig.

12. Minderårigas användning

Coda-tjänsterna och vår plattform vänder sig inte till personer under 18 år (”minderåriga”) och vi samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från någon minderårig. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från en minderårig raderar vi dessa uppgifter så snart som möjligt. Kontakta oss om du tror att vi kan ha några uppgifter från eller om en minderårig.

13. Länkar till andra webbplatser

Vår plattform kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte underhålls av oss. När du besöker sådana externa webbplatser bör du därför läsa deras respektive integritetspolicyer som gäller för din användning av webbplatserna. Vi är inte ansvariga för innehållet, användningen eller integritetsrutinerna på sådana webbplatser.

14. Kontakta oss

14.1. Om du vill kontakta oss om någon del av denna policy eller dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till att ta tillbaka samtycke, avregistrera dig från att ta emot gåvor och priser, avregistrera dig från att ta emot marknadsförings- och reklammeddelanden, begära åtkomst till dina personuppgifter, begära uppdatering eller rättelse av dina personuppgifter eller utöva några andra av dina rättigheter enligt denna policy eller tillämpliga dataskyddslagar, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@codapayments.com.

14.2. För alla andra ärenden kan du kontakta support.eu@codapayments.com eller gå till vårt hjälpcenter.


联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->